22. ja 23 p. Maalisk.

Paavo kävi ja oli reippaana. Torstaina. Istunto. Ulkoasiain valiokunta istunnon aikana.
[seur. keskustelumuistiinpanot liimattu vihkoon]
Ulkoasiain valiokunnassa selosti Holsti.
Liittosopimus ei ollut esillä Varsovan konferenssissa, vaan sen ulkopuolella. – Olemassa sopimus reunavaltojen ministerineuvotteluista. Nyt tällaisen sopimuksen virallistuttamisesta kysymys että se voitaisiin todeta Kansainliitolle. Se rakennetaisiin hyvän yhteistyön pohjalle jonka jälkeen tulisi kysymys puolustusliitosta.
Nyt oli kyseessä että tehtäisiin sopimus, ettei mikään valta tee toisiaan vastaan salaisia sopimuksia. Selosti neuvottelujen sisältöä. Siinä tärkeintä että nämä vallat ratkovat riitansa sovintoneuvottelujen kautta. Sisältää H[aa]gin konferenssin ajatukset täydennettyinä ja tulevat ratifioitaviksi.
Hakkila vaatii keskusteltav. siitä miksi ei tästä asiasta, liittopuuhasta annettu tietoja ulkoasiain valiokunnalle ennen kuin mentiin Varsovaan.
Ryömä moitti liittopuuhia Puolan kanssa. Puola käyttänyt tilannetta hyväkseen; olisi säilytettävä puoluettomuussuhteet myös Saksaan nähden. Liettua ja Puola ovat sotajalalla. Edellistä painostaa liitto. Ei tiedä suopean puoluettomuuden laatua. Epäilee. Puolaa ei saa suosia Liettuan kustannuksella.
Holsti. Eihän meidän vallassamme ole noiden kansojen rajariitojen määrääminen. Meitä ei velvoteta enempään kuin muitakaan Kansainliiton jäseniä. Ryömä kiirehtinyt tapahtumain edelle: Liettuan asiat on ollut neuvoteltavana ja vieneet hyviin tuloksiin. Selittää ystävällisen puoluettomuuden sisältöä. Meillä on kirjallinen sitoumus että Puola sopii Liettuan kanssa.
Suolahti. Hänen ryhmälleen oli annettu lupaus ettei mitään sopimuksia allekirj. Varsovassa. Onko kuitenkin sellainen lupaus annettu ulkoministerille.
Holsti. Sopimuksia on tehty vain niistä asioista jotka pantiin vireille jo H[aa]gin konferenssissa.
Vennola. Mitään sotilassopimuksia ei ole tehty. Ainoa asia on tuo ystävällinen neutraliteetti. Mutta sillä ei ole suurta merkitystä. Sillä ei ole määrättyä sisältöä. Ei anna aihetta hermostumiseen.
Holsti. Huomattavaa von Vendtin lausunnon johdosta että tällaisia sopimuksia tosin on ennenkin yritetty, mutta ei toteutettu. Niille jotka eivät ole sovinto-oikeuden kannalla lienee tämä vaikea mietittäväksi.
Ryömä: Suopea puolueettomuus:
Kun Venäjä, Liettua ja Saksa hyökkäävät, tulee meidän antaa ohjeita y. m. Tulee aina asettumaan sellaista vastaan.
Holsti. Kun hän laskee ylemp. mainituiden valtojen yhdessä hyökkäävän ensi 5 v. kuluessa, se on kaikkia tosiasioita vailla. Mutta jos Venäjä hyökkäisi Suomea vastaan, silloin toiset liittolaiset voisivat sulkea heiltä esim. rautatiet.
Vennola. Puolan rauha otettu Kansainliittoon. Meidän on se tunnustettava. Se ei meitä velvoita mihinkään.
Hakkila. Viimeinen tieto on, ettei Puola hyväksy keskustelua Liettuan kanssa sovittelua. Moittii ettei asia ole ollut valtiopäiväpiirien neuvotteluissa esillä, vaikka H. Sanomat ovat niin kertoneet. Liettuan kysymyksessä yhtyy Ryömään.
Holsti: Jos olisi tiennyt että Hakkila haluaa Hgin konferenssin pöytäkirjaa, hän sen kyllä esittää seuraavalla kertaa.
Juutilainen: Täällä on tullut tavaksi moittia hallitusta jos se ei tee mitään ja taas jos se tekee jotain. Erittäin Suolahdelle.
Suolahti ei ole tehnyt hyökkäyksiä. On täsmällisesti pidettävä se mitä on sovittu. Eikä hallitus edes tiedä mitä ulkomin. on allekirjoittanut. – Jos olisi kirj. liittosopimus Puolan kanssa olisi saatu edes jotain. Mutta Puolan rauhan sopimus Venäjän kanssa on arkaluontoinen asia. Nyt ei ole saavutettu ikinä mitään. Puola on riidassa kaikkien ympärillään olevien valtojen kanssa. Saksakin voi pitää meitä puolueellisena.
Holsti ei käsitä että hallituksen taholla olisi menetelty toisin kuin oli sovittu. Muut ulkoministerit olivat valtuutetut kirjoittamaan alle kaikki.
Pääministeri selittää että puolustusliittosopimuksesta ei tehtäisi Varsovassa päätöksiä ja niin on myös tapahtunut. Liijan laajoja johtopäät. vedetty. Ei ole tyytyväinen Puolan esiintymiseen Liettuan kysymyksessä. Epäilee josko Puolan liitosta tulee.
[Alkion seur. lausunto itse vihossa, sitten taas liimattua]
Alkio muistutti, että ml. ryhmä oli ilmoittanut pitävänsä lujasti kiinni siitä, että Liettuankin täytyy tulla liittoon. Jos se jää pois, merkitsee se suurta vaaraa liitolle. Valitti että meillä on hallituksen toiminnan arvostelu mennyt liiallisuuksiin. Hallitus joutuu sen kautta niin heikkoon asemaan, ettei se uskalla tehdä mitään. Se on maalle vahingoksi. Piti Varsovan neuvotteluja tärkeinä. Ne voivat olla näille nuorille valloille hyvän yhteistoiminnan alkuna. Mutta pääasia tässä eri suuntien erossa onkin se harrastetaanko yhteistoimintaa reunavaltojen kanssa vai ei.
Holsti. Virolaiset olivat sangen tyytyväisiä, aivan samaa mieltä kuin Alkio oli lausunut.
Voionmaa ei tahdo puhua sotaliitosta, koska sitä ei ole tehty. Tuntee ainakin osittain reunavalta-sopimukset. Ihmettelee ettei edes pääministeri tunne sopimusten sisältöä. Hyväksyy rauhaa takaavat sopimukset. Mutta ei sopimuksia jotka kohdistuvat ulospäin. Mutta meiltä on mennyt sopimusten teko vapaus. – Tämä suurpoliittinen asema on vakava. Sopimusta on käsiteltävä vakavana asiana. Valittaa ettei hallitus ole ollut selvillä siitä mitä se on allekirjoittanut.
Holsti. Hyväntaht. neutraliteetti tietää sen, että he tahtovat jo etukäteen saada tietää sen, että emme mene vihollisen puolelle.
Keto. Tästä politiikasta hyöty Puolalle. Kansainvälisesti vaarallinen. Puolan rauhaa eivät tähän asti ole tunnustaneet muut kuin Romaania. Ei käsitä mitä etua meillä on tästä sopimuksesta.
Ryömä. Myös vain Ranska hyväksynyt Puolan rauhan. Saksalaisilla on se käsitys, että tämä liitto on suunnattu Saksaa vastaan. Saksa ei ole voimaton. Tulee tekemään kaiken voitavansa tämän sopimuksen tyhjäksitekemiseksi.
Holsti. Erehdys että tämä olisi vain Puolalle eduksi. Ei ne ole niin innostuneita tähän liittoon. Ehdottomasti sitä mieltä että Viro, Latvia ja Suomi ovat tästä hyötyneet, Puola vähimmin.
Pääministeri: Mitä tulee reunavaltapolitiikkaan, meidän on ratkaistava kysymys onko meidän siihen yhdyttävä tai erottava. Ulkominist[erillä] ollut puheenaolevat valtuudet. Olisi vaarallista mennä sille kannalle, ettemme tunnustaisi toistemme rauhoja Venäjää vastaan! Tehty sopimus ei sisällä mitään vaarallista. Saksan ja Liettuan pahoillaan oloa ei voi auttaa. Näiden välien selvenemistä autamme. Mutta me emme voi jättää toimintaamme riippumaan siitä.
Pääministeri v. Vendtin lausunnon johdosta uudisti, etteivät sopimukset sisällä vaarallista.
Suolahti käsitti Alkion lausunnon kohdistuneen häneen, mikäli se koski hallituksen arvostelua. Merkitsi ulko- ja pääministerin välisen eron. Asia voi tuottaa eduskuntaan tuotuna ulkopoliittisen skandaalin. Mutta voiko hallitus ottaa sen vastuulleen. Ei ymmärrä mitä kiirettä tässä oli allekirjoittaa. Väittää että Puolan diplomatia on tästä voittanut.
Holsti vastasi edelliselle. Esiinnytty suuremmalla varovaisuudella kuin mikään muu maa.
Vennola selitti mitä oli lausunut, tullen yhteisymmärrykseen Holstin kanssa.
Holsti joka selosti Colliander[in] joitakin saivartavia väitteitä. Jos meidän puoleltamme vaaditaan ennakolta varmat päätökset, mihin void. mennä tulee ulkopolit. mahdottomaksi.
Alkio muistutti siitä, miten hallitusten v. 1917 ja 1918 oli ollut pakko toimia omin päin.
Selitti ettei ollut tarkoittanut yksin ed. Suolahden lausuntoja vaan maassa yleensä noudatettua taktiikkaa vaania hallitusten toiminnassa aina kieroja vehkeitä. Sellainen tekee kaikkien hallitusten aseman mahdottomaksi. Huomautti, miten Ahvenanmaan politiikassa oli toimittu, jolloin oikeisto oli vallassa.
Hakkila valittaa taas ettei ole aikanaan tuotu esiin neuvotteluehtoja ja tietoja. Asiaa olisi pitänyt valmistaa ulkoasiain valiokunnassa.
Pääministeri. Se asiakirja josta on puhe, ei ollut olemassa ennen Varsovaa. Sitä siis ei esitetty millekään eduskuntaryhmälle.
Colliander vaatii selvitystä huomiseen.
Holsti vastaa ettei hän voisi niin pian saada aikaan asiakirjakäännöksiä. Selittää vielä että Puolan asema on vahvempi kuin meidän.
Voionmaa: Täällä ei ole syytä sekaantua pieniin yksityisseikkoihin, vaan suuriin periaatteisiin.
Mantere valmis lausumaan käsityksensä sitten kuin hallitus on määrännyt kantansa.
Istunnon jatkaminen siirrettiin tulevaan viikkoon.
Holsti ilmoitti yksityisesti, että nyt tehdyt sopimukset luonnollisesti edellyttävät puolustusliiton asiallistakin syntymistä. – Valitti että Vennola oli yrittänyt asettaa hänet huonoon valoon. Kaikki tämä sanottiin yksityisesti. – Minulle hän lausui kiitoksensa puolustuksestani. Sanoi Virossa ja Latviassa käsitetyn asema aivan samoin kuin minä olin puhunut.
Sain näistä neuvotteluista sen vaikutuksen, että sosialidemokraatit pelkäävät Suomen suhteiden muodostamista Puolan kanssa nyt juuri vaalien edellä. Se antaa kommunisteille vettä myllyyn kun Venäjää uhataan.
Kokoomus taas on arka Saksan ja ruotsalaisten hermostumisesta.
Siis: Suomen etu on kumpasillakin vain verhona, mutta ei selvänä päämääränä.
Merkille pantavaa oli: että edistysmielisten taholta ei sanottu mitään.
Illalla lähdin kotiin. Matkustimme samassa III l. makuuvaunuhytissä Åkerblom ja Kujala.
Kujala oli epätoivoinen puolueensa vaaleihin nähden Vaasanl. etel. vaalipiirissä. Sanoi Vap. Sanalla olevan vajaa 2000 tilaajaa, Raivaajalla vähemmän. Viimemainitun tappio viime vuonna 60000.