Elok. 2 p.

Ryhmä kokoontui taasen klo 9 aamulla pohtimaan asemaa. Erityisesti tahtoi Kallio kuulla ryhmän mielipidettä, onko hajotusmanifesti julaistava vai ei. Keskustelussa Kallio selosti asiaa. Käskykirje pidetään täysin laillisena. Sen oli prokuraattorikin tunnustanut. Mutta velvoittaako eduskunnan äsken hyväksymä Laki korkeimman vallan käyttämisestä Suomessa olemaan tätä julkaisematta. Mainittu laki ei ole vielä laki, kun sitä ei ole promulgeerattu. Senaatti on koko ajan suhtautunut lojaalisesti väliaikaiseen hallitukseen. Kallio useissa puheissaan sen lausunut. Aikoi puoltaa julkaisemista esittäen senaatin pöytäkirjaan lausunnon jonka luki ryhmälle. Mutta alisti asian ryhmän harkintaan.
Juutilainen. Hajotuskäsky on laiton. Ei ole käskykirjeessä määrättynä määräpäivää. Jos senaatti suostuu julkaisemaan lain, on se epälojaalinen eduskunnalle. Varmaan koko maa tulee tuomitsemaan julkaisijat. Me voisimme nyt rauhallisin keinoin saada itsenäisyyden jos vaan uskallamme toimia. Itkee sydämessään jos maalaisliiton mies senaatissa menee äänestämään julkaisemisen puolesta. Eduskunnan ainakin itse pidettävä tuo päätös pyhänä, niiden, jotka sen puolesta äänestivät, viimeiseen asti puollettava.
Lohi oli äänest. alkuaan lain puolesta edellyttäen että se alistetaan vahvistettavaksi. Sillä kannalla oli silloin koko ryhmä. Sosialistit poikkesivat siitä. Ei ollut mukana loppuäänestyksessä. Laki ei ole vielä voimassa ennen kun se vahvistetaan.
Niukkanen: Jos senaatti ja eduskunta tunnustavat hajotuskäskyn, silloin tunnustetaan Venäjän väliaikaisen hallituksen laillisuus. Ei luule, että edes Rantakarikaan pitäisi tätä onnellisena ratkaisuna. On ollut sitä mieltä että edusk. on tullut kokoon väliaikaisen hallituksen kutsusta laittomasti. Olisi pitänyt tulla kokoon ilman tätä kutsua. Senaatin ei pitäisi julaista eikä eduskunnan hajota.
Raatikainen. Samaa mieltä kuin Juutil. ja Niukkanen, että jos ollaan lojaalisia edusk. päätökselle joudutaan vaappuvalle kannalle. Mutta jo adressi lieventää eduskunnan päätöstä. Olisi asia otettava realipolitiikan kannalta, valittava eri mielipiteistä päästäksemme yhteen. Otettava huomioon käytännöllisiä seikkoja. Ei ole ulkopuolelta paljon toivottava. On sillä kannalla että laki on laillisessa järjestyksessä saatava laiksi. Mieluisin Kallion kanta, vaikka se on juoksuhaudoissa makaamisen kanta.
Lahdensuo. Helppohan olisi asia järjestää jos olisi voimaa. Mutta lakia ei saa hylätä. Valtiop. kokoontuminen epävarmasti määrätty. Epäilee ettei Kallio voi asettua toiselle kannalle kun oli ilmoittanut promulgeeraamisen suhteen.
Juutilainen: Säätämällä tämän lain on eduskunta tunnustanut tehneensä suuren virheen kokoontuessamme tänne Venäjän väliaikaisen hallituksen kutsusta. Kallion äänestettävä julistusta vastaan. Myöntää että olisi oikeus vedota vaaleihin. Mutta eduskunnan on pidettävä yllä auktoriteettiaan. Ulkomaille on levinnyt juuri tieto Suomen itsen. julistuksesta. Tilanne on suotuisa. Kerenskin hirmuvalta ei saata kestää kauan. Meidän ratkaisumme vaikeampi kuin muille, koska meidän mies on senaatissa ratkaisevassa asemassa. Olemme olleet sos. kanssa ratkaisevassa asemassa ja hyväksyneet lain. Meidän on vastustettava Venäjän väliaikaisen hallituksen toimenpiteitä vastaan. Olisi lähetettävä lähetystö ulkovaltoihin esittämään asiamme. Kenties olisi käännyttävä keskusvaltojen puoleen pyytämään apua. Olisi nyt pantava toimeen armeija. Viimeiseen asti olisi siveellisin keinoin ajettava asiaa. Viimeksi verellämme. Oli itsensä suhteen jo ratkaissut kysymyksen, että hän on valmis puoltamaan maataan ja vapauttaan verelläänkin.
Alkio pitemmässä lausunnossa valaisi asiaa vastakkaisilta puolilta. Lakiin korkeimman vallan käytöstä olemme suhtautuneet kaiken aikaa lojaalisti. Vaatineet sen alistamista vahvistettavaksi. Kun sos. olivat viime käsittelyssä ilmoittaneet etteivät alista vahvistettavaksi, olivat he ilmoittaneet alistavansa lain tunnustettavaksi. Tämän olivat he toteuttaneet laatimalla adressin yksin. Se on enempi kuin alistus. Siinä on pyyntö, eikä ilmoiteta, että laki on voimassa, ellei väliaikainen hallitus sitä tunnusta. Jos olisi meidän kantamme alkuperin hyväksytty, olisi varmaa, että nyt ei olisi hajotuskonfliktia vaan hylkäyksen sijasta uusi esitys. Asia olisi silloin kaatunut eteenpäin. Juutilainen ja Niukkanen yrittävät nyt sitoa meidät vastuuseen sosialistien erehdyksestä siinä, että vaativat meitä tunnustamaan, että viime äänestyksessä luovuimme laillisuudesta! Ainoastaan Juutilainen oli eduskunnassa maalaisliittolaisista kun adressi käsiteltiin. Vastustiko hän sen alistuvaa luonnetta ja sävyä? Muut eivät siihen ole vikapäitä. Siis: meille ei laki kork. vallan käyttämisestä ole vielä laki, kun sitä ei ole promulgeerattu.
Onko meillä nyt sitte tilaisuus, harkittuamme asiaa maamme itsenäisyyden ja kansallisen kokonaisuuden kannalta tässä tilanteessa asettua tämän lain puolesta taistelemaan pitäen sitä eduskuntapäätöksellä jo lakina?
Jos me sen nyt julistamme seuraa maassa täysi hajaannus: toinen puoli kansaa sen tunnustaa, toinen ei. Sen perusteella vahvistetaan lait: toiset tuomarit tunnustavat, toiset ei niitä lakeja. Verolait: kuka maksaa, kuka ei – miten uloshaku toimitetaan? Taloudellinen hätä on maassa: katkaistako silloin kaikki mahdollisuudet leipäviljan saantiin? Taantumus on satulassa Venäjällä. Suomen uudelleen valloittamiseen ei vaadita muuta kuin Helsingin yksinkertainen miehittäminen. Senaatin kirjapaino on nyt monta päivää sulettuna – me emme pysty edes sitä vapauttamaan. Juutilainen mainitsi että olisi lähetettävä lähettiläitä ulkomaille puhumaan meidän puolestamme. Mutta juuri tässä laissa on ulkopolitiikka jätetty Venäjän asiaksi! Mihin valtoihin? Kaikki ympärysvallat ovat Venäjän liitossa. Fyysillisiin voimiin ei ole nyt turvattavissa tässä tilanteessa koska kaikki on vasta mielikuvituksissa.
Asettua nyt siis ehdottomasti heti sovelluttamaan tätä lakia, se olisi edusmiesvaltuuden väärin käyttämistä johon emme ole valtuuksia saaneet, se johtaisi maan seikkailuihin ja vaaroihin.
Mutta siitä laista ei ole luovuttava. On mentävä vaaleihin.
Eduskunta voi silloin, kun hajotus- ja uusiin vaaleihin käsky tulee, päättää uudet vaalit samalle päivälle kuin manifesti; puheissa voidaan merkitä vaaleihin käytävän juuri itsenäisyyskysymyksen, kenties juuri tämän lain pohjalla. Mutta samalla voi eduskunta päättää ettei se hajoa virallisesti ennen kun uusi eduskunta on valittu. Syynä tähän voi mainita väliaik. hallituksen vitkastelut antaa esityksiä, valtion tulo- ja menoarvion olemattomuus, valtiokassojen tyhjyys, nälkä ja levottomuus maassa – senaattikin eroa pyytänyt. Eduskuntaa siis vaatii maan etu olemaan vartiossa. Hallitusmuodonkin mukaan sitä oikeutta ei siltä voida riistää.
Edustajilla ei ole oikeutta vaikuttaa senaatin menettelyyn manifestin julkaisuasiassa. Kallio voi, olematta ristiriidassa entisen suhtautumisensa kanssa tähän lakiin ja väliaik. hallitukseen, julaista sen, jos itse niin katsoo haluavansa eli voivansa tehdä. Eduskunta ottakoon itse teoistaan vastuun, eduskunnan on uusien vaalien jälkeen noustava tämän lain kanssa, tai uuden samansuuntaisen. Siten päästään selville vesille.
Kallio puolsi menettelyään. Sisäinen hajaannus vaarallisempi kuin ulkonainen. Kansalta ei mitään riistetä uusien vaalien kautta. Pitää eduskunnan päätökseen nähden Alkion kantaa oikeana.
Saalasti yhtyy Kallion kirjelmään ja Raatikaisen perusteltuun lausuntoon. Jäi epäselvälle Alkion lausunnossa, miten me voimme olla hajaantumatta, vaikka menemme vaaliin. Hyväksyy muuten Alkion perustelut.
Lantto. Suomen kansa ei ole vielä kypsynyt ase kädessä ratkaisemaan asemaansa. Valitti hajanaisuutta. Ei luota paljo väliaik. hallituksen asemaan ja suuntaan. Saksaan luottamista pitää äärettömän keveänä. Ei tahdo mitenkään asettua poikkiteloin kansan oikeutta vastaan valita uudet edustajat. Edusk. olisi itse ollut pantava uudet vaalit. Ei ole valmis hallitukselle antamaan ohjeita äänestyksen suhteen senaatissa. Ei sanonut voivansa asettua kansan äänestyksen tielle.
Leinonen. Kun hajotus on perustuslain mukainen, olisi valmis hyväksymään Alkion kannan siinä, miten se perustellaan. Ei tahdo tuomita Kalliota. Aktiiviseen vastarintaan ei ole ryhdyttävä.
Luopajärvi yhtyy Alkioon ja Lanttoon. Vaaleihin mentävä. On varustauduttava ennen kuin aktivisiin toimiin ryhdytään. Epäilee että hajotuspuuhan takana on maamme suurkapitalisteja.
Salovaara olisi tahtonut ettei Kallio olisi puoltanut manifestin julkaisemista. Mutta ei ollut tuomitsevalla kannalla. Ei usko että Suomen itsenäisyydestä ilman asevoimaa tulee mitään. Se joukko joka itsenäisyyttä ajaa, on valmis.
Juutilainen. Vaaleihin voidaan mennä, mutta ei tämän julistuksen perusteella. Tämä asia voi tuottaa hajaannuksen ryhmäämme ja saattaa meidän parhaat miehemme huonoon valoon, jos puoltavat julkaisua.
Kokko: oli sitä mieltä että edusk. ja senaatin hajotuskäsky olisi satutettava yhteen.
Kallio konstateerasi, että Alkion lausuntoon oli useat yhtyneet. Valitti ettei ollut voitu tulla suurempaan yksimielisyyteen. Toivoi ettei toisiaan tuomitaisi.
Juutilainen vaati äänestystä ja nimet pöytäkirjaan, miten kukin äänesti. Suostuttiin. Äänestyksessä äänestivät julkaisemisen puolesta, että Kallio voi sitä senaatissa puoltaa: Alkio, Luopajärvi, Saalasti, Lantto, Lohi, Raatikainen, Salovaara, Leinonen, Kokko, Mäkinen, J. Haapanen, siis 11.
Vastaan Juutilainen, Niukkanen, Lahdensuo ja Saarelainen.
Alkio vielä merkitsi, että senaatin julkaisemisasialle on pantu liijan suurta painoa, se on sivu asia pääasiaan nähden. Mutta sillä on se merkitys, että jos senaatti ei julkaise, se saa heti eropassit. Silloin pääsevät sosialistit sieltä pois ja meidän kannalta se ei ole suotavaa. Niin ikään uuden senaatin muodostaminen tällaisia oloja varten se loisi uuden sapelisenaatin. Se olisi suurempi paha. Tulkoon vastuu siis eduskunnalle.
Keskustelu Eduskunnan menettelystä hajotusasiassa
Niukkanen: Äänestys senaatin menettelystä ei ole niin tärkeä. Tärkeä on eduskunnan menettely. Ei tahdo toisten vakaumuksia tuomita.
Juutilainen: Ensi-varustus on menetetty. Senaatin olisi pitänyt vastustaa.
Kokko sitä mieltä, että me edelleen istumme täällä uusiin vaaleihin saakka. Ei luullut että eduskuntaa voidaan hajottaa asevoimin.
Salovaara. Ensi äänestyksessä ei ole menetetty mitään. Senaatin menettely oikea. Toimintavapaus edelleen eduskunnalla. Oltava koossa kunnes uudet vaalit ovat olleet.
Saalasti. Koossa olo kriitillinen juttu. Silloin me totellaan ja ei totella. Ristiriita: Olla koossa ja mennä vaaliin. Mutta me voimme kokoontua tilapäisesti tänne. Lausui paheksuntansa Juutilaisen toisia tuomitsevasta kannasta. Uhkasi että hänen edustajapaikkansa ensivaaleissa ainakin jää toiselle.
Raatikainen: Ollaanko yksimielisiä siitä että uudet vaalit tulevat? Myös voi ajatella noudatettavaksi sitä, mitä Alkio oli esittänyt, että vanha eduskunta katsoo voivansa valvoa maan asioita siksi kuin uusi valitaan. Oltava koossa, vaikka pistimin uhataisiin.
Mäkinen: Sitä mieltä, että Alkion perusteluilla olisi jäätävä kokoon hoitamaan maan asioita.
Niukkanen. Ei olisi mitään uusia vaaleja vastaan, jollei kansa olisi niin pimeätä. Olisi äänestettävä totellaanko Venäjän väliaikaisen hallituksen käskyjä.
Juutilainen kannatti Niukkasta. Äänestettävä: totellaanko Venäjän väliaikaisen hallituksen käskyjä. Mentävä lomalle. Vaalit lykättävä tammikuulle. Me olemme hyväksyneet Lain korkeimman vallan käytöstä sosialistien esittämillä ehdoilla.
Saalasti. Asia olisi käsiteltävä eduskunnan salaisessa istunnossa. Ainakin neuvoteltava. Ryhmäin puheenjohtajat neuvotelkoot.
Leinonen puolsi uusiin vaaleihin menoa. Saalastin kanssa kannattaa ryhmäneuvottelua.
Alkio osoitti taasen seikkaperäisesti Juutilaisen väitteen, että me olisimme hyväksyneet Lain kork. vallankäytöstä sosialistien asettamilla ehdoilla. Niin ei asia ollut. Nyt tahtoo J[uutilain]en vain siksi vääntää viedäkseen oman ryhmänsä pulaan.
Senaatti promulgeerasi lain porvarien äänillä sosialisteja vastaan. Holsti muutti 3 kertaa mielipidettä, ehdotti ensin lähetettäväksi manifestin takaisin muutettavaksi eräissä kohdin, sitten kerran sosialistien kielt. kannan puolesta, lopuksi julkaisemisen puolesta. Hän siis ratkaisi asian. Prokuraattori ei tehnyt mitään muistutusta.
Eduskunta kokoontui päivällä klo 12. Oli istunto. Otettiin puolen tunnin loma. Manner kertoi, että lomalle mennään, hän ei esittele edusk. mitään hajotusjulistusta, koska ei sitä ole tullutkaan. Pankaa sitte viralta jos tahdotte! Sanoin: emme pane. Lupasin että meidän miehet tulevat täysistuntoon heti puhemiehen kutsun saatuaan. Hän lupasi kutsua kun aika on tullut. Hyvä!
Seuraavan istunnon aikana puhemiehelle tuli joku kirje jonka hän kuittasi ja heitti pulpettiinsa. Se lie ollut hajotuskäsky. Sitä ei avattu.
Täysistunto päättyi. Loma oli alkanut.
Monet porvarit sanoivat että he eivät enää tule näiden vaalien perustella pulpettiinsa.
Meidän ryhmä lupasi tulla joka mies. Katsomme että aika on sellainen, että Eduskunnan on vastattava Suomen puolesta.
Illalla olivat Tokoi, Huttunen, Valpas y.m. laivastoväen kokouksessa. Siellä oli ollut sangen tiukka mieliala. Ehdottomasti vaadittiin alistumaan eduskuntaa hajautumaan väliaikaisen hallituksen käskyä noudattaen. Stahovits oli siellä puhunut pitkälti. Tietysti kiihottaen.
Vaimoni tuli tänne. Terve tultuasi!
Illalla ryhmä neuvotteli vaalivalmist.
Aamulla ryhmäneuvottelu Säätytalolla. Päätettiin toimittaa seuraavat vaalikirjaset:
Valtiollisesta asemasta – Alkio
Työpäivälait – Pehkonen
Sos. suht. suurkapitalismiin, L:järvi
Sos. maatalouspolitiikka. Saalasti
Kaup. ja maas. elintarvekys. Pehkonen
Mitä sos. ovat tehneet elintarvetuot. ei säänn. Kallio
Maalaisten yhteisedut. Juutilainen
Ryhmäkertomus S. Haapanen
[Leikkeitä: eduskunnan hajotuksesta, kirgiisisotilaiden väkivallanteoista Helsingissä, sodan tappiotilastoista]