Elokuun 15 p.

Kallion luona ryhmäkokous. Luopajärvi esitti kysymyksen mille kannalle on ryhmän edustajain asetuttava valtiovarainvaliokunnan jatkuvaan työhön nähden.
Alkio oli sitä mieltä valtiovarain valiokunnan olisi pysäytettävä työnsä siksi kunnes eduskunta on päättänyt mille kannalle se asettuu työn jatkamiseen nähden.
Kallio samaa mieltä
Lantolle selitettiin että toimitus- ja tarkastusvaliokunnan töiden jatkaminen on itsestään selvä.
Leinonen tuntui omituiselta, että valiokunta työskentelee ellei eduskunta kokoonnu.
Niukkanen Valt.var. valtiokunnan olisi työskenneltävä.
Kallio. Hallitus aikoo joka tapauksessa maksaa kansak. opettajan palkankorotukset.
Alkio selosti mitä on sos. kanta nyt. Aikovat epävirallisesti mahd. käsitellä budjetin hallitukselle ohjeeksi. Sellainen aiheuttaisi ristiriidan uuden edusk. kanssa. Sos. kanta on epäselvä.
Niukkanenkin piti epäviisaana valiokunnan istuntojen jatkamista jos ei eduskunta enää aio virallisesti päättää.
Ei tehty mitään päätöksiä. Ryhmä kokoontuu klo 11 ½
Uusi kokous säätytalolla
Julistus päätettiin laittaa kansalle jossa ke-hoitetaan vaalitoimintaan ryhtymään, sekä ilmaistaan tarve eduskunnan kokoon kutsumisesta sitä varten, että edusk. käsittelisi valtion raha-asioita, järjestyksenpito- ja elintarveasioita. Hyväksyttiin ehdotuksena valiokunnalle.
Vaaliohjelma-suunnitelmasta puhui alustavasti Alkio. Niukkanen tahtoi jo ensi julistukseen lausuttavaksi jotakin itsenäisyys-asiasta.
Salovaara. Muistakin asioista olisi nyt vaaliohjelmaan saatava sanotuksi.
Niukkanen: Ryhmän ja keskushallinnon nimissä julistus annettava aijemmin kuin puoluekokouksessa, jossa puolueen ohjelma tulisi käsiteltäväksi.
Pehkonen: puolsi kirjoitusta lehtiin ryhmän tai keskushallinnon nimessä, jossa puolueen kanta valtiopäivillä selitettäisiin. Tämä kävisi mahdollisesti yhdessä edellä ehdotetun julistuksen kanssa.
Juutilainen ei hyväksy sitä, että täälläkin (aamulla eräässä keskustelussa) on ilkamoiden puhuttu sosialistien menettelystä. Sosialistien on ollut peräydyttävä. Nähtävästi on eduskunnankin otettava senaatin kanta. Julistuksessa on valitsioille tehtävä selvä asemasta. Hänestä meidän ryhmämme kanta on rikkoutunut suurvaltiollisessa kysymyksessä, joten on epäiltävää, voidaanko enää päästä yhteen.
Juutilainen: väitti että Savon Sanomain kanta on sama. Kiellettiin.
Pehkonen: Savon Sanomat ovat kyllä vääristelyyn yhtyneet. Molemmat vaativat oikaisua.
Leinonen. Maakansan kirj. herättänyt paheksumista. On ratkaistava mennäänkö vaaleihin vielä yhdessä.
Hautamäki. Maakansan esiintyminen hämmästyttävä ja loukkaava.
Juutilainen. Liiton päätös lausua tuomionsa Maakansasta ei velvoita mihinkään. Kansa on eduskunnan päätöksen takana. Senaatti ei ollut parlamenttaarinen eduskunnalle. Asettuu Tokoin perustelujen kannalle. Äänestys ryhmässä selitetty eri tavalla. Jälestä päin on eräät jäsenet selittäneet etteivät ole Kallion teon takana.
Alkio vastasi Juutilaiselle.
Juutilainen. Häntä vastaan löydetty erityinen isku diktaattori-nimestä. Ryhmä ei siedä lujia luonteita.
Pehkonen: Lujia luonteita eivät ole sellaiset. Ehdotti että ryhmä antaa esiintymisestä lausunnon.
Niukkanen. Maakansan esiintyminen ei ole niin loukkaava. Puolsi Juutilaista.
Saalasti. Ryhmän on selitettävä onko Maakansa oikeas-sa vai väärässä. Oikaistava siinä lehdessä, jossa väärä tiedonanto on ollut.
Leinonen oli myöskin ollut tilaisuudessa kuulla kansan mielipidettä, jotka hyväksyvät Kallion menettelyn.
Salovaara puhui Juutilaisen itsekkäisyydestä joka monessa suhteessa on tuottanut vaikeuksia. Oli kokouksissa kuullut että oli niitä, jotka puolsivat ja ymmärsivät Kalliota. Yhtyi Pehkoseen että selitys annetaan.
Hautamäki. Tärkeintä miten tullaan esiintymään vaaleissa yhtenä rintamana. Se on kipeä. Ainoastaan yksi Oululainen tahtoi tuomita Kalliota, mutta koko kokous nousi vastaan. Niin on useissa kokouksissa hänen kantansa ymmärretty.
Päätettiin jättää puheenjohtajan tehtäväksi laatia Maakansaan selitys Kallion puollustukseksi.
Alkio esitti luonnoksen vaaliohjelmaa varten.
Niukkanen hyväksyi valtiollisen ohjelman hyvänä, epäili ettei sotilas- ja hallinto-asioissa olisi sanottava niin yksityiskohtaisesti.
Lahdensuo huomautti työpäivälaista kenties tulee jo säädetty laki hyväksyttäväksi.
Luopajärvi epäili myös työpäivälakia koskevaa kohtaa. Luuli että ehdotuksesta tulee hyvä.
Salovaara pitäisi onnistuneena runkona. Hallitusmuoto- ja sotalaitos-asiasta sanottava selvästi.
Ehdotus päätettiin kohta kohdalta heti käsitellä.
Puoluekokous. Pidetäänkö?
Niukkanen ja Lahdensuo ja Saalasti katsoivat ettei voida saada vaalien edellä puoluekokousta. Vaaliohjelma hyväks. Eduskuntaryhmässä ja Lisätyssä puoluehallinnossa. Samoin kaikki muut.
Ainoastaan Juutilainen katsoi tarpeelliseksi puoluekokouksen, mutta katsoi, ettei kyetä saamaan aikaan; valtiollinen kysymys olisi puoluekok. käsiteltävä.
Päätettiin, että minä valmistelen vaaliohjelman ja panen sen heti painoon, että se ehtii pian valmiiksi.
Vaalijulistusehdotuksen tulevan viikon kokoukselle laatii puheenjohtaja.
Vaaliliitoista keskusteltaessa olivat ryhmän jäsenet sitä mieltä että vaaliliittoon toisten puolueiden kanssa ei mennä. Saalasti ehdotti, että Satakunta y.m. sellaiset piirit, joissa ei ml. ole ennen toiminut, saisivat vapauden mennä liittoihin, muuten muissa piireissä ei. Pehkonen samoin muuten, mutta piti mahdottomana asiaa teknillisesti järjestää. Niukkanen samoin. Jyrkästi muuten vast. vaaliliittoja.
Julistus hajotuksesta laatimaan valittiin Hautamäki, Juutilainen, Alkio. Esitetään huomenna.
Ryhmien väliseen neuvottelukuntaan Alkio, Saalasti, – Pehkonen, S. Haapanen, – Kokko, Juutilainen, joista 3:men on saavuttava neuvotteluihin. Alkio ottaa vastaan jaostolle tulevat tiedonannot.
Vaalitoiminta Uudenmaan läänin vaalipiirissä. Katsottiin että vaalitoiminnan järjestäminen täällä on välttämätön. Annettiin Kivimäen, Lanton ja Perälän toimeksi järjestää.
Pohj. Karjalaan päätettiin keskushallinnon kustannuksella tilata 1 kk puhujaksi E. Keinonen.
Vielä keskusteltiin Kallion suhteesta hajotusmanifestiin.
Juutilainen ja Niukkanen ilmoittivat äänestäneensä viime äänestyksessä sitä vastaan, ettei asiaa lähetetä vahvistettavaksi. Kumpikaan ei tarkkaan muistanut.
Juutilainen ei myöskään muistanut tarkkaan äänestikö hän lipulla adressin puolesta, jota käsittelemässä hän oli yksin ryhmästä ollut.