Huhtik. 21 – 26 pnä

Aika on mennyt niin tarkoin lukemattomiin kokouksiin ja tehtäviin, ettei ole riittänyt -aikaa merkintöihin tähän kirjaan. Liimaan tähän eräitä tärkeimpiä muistiin merkintöjä näiltä päiviltä.
Kuten tunnettua, joutui senaatin vallanlaajennusta koskeva lakiehdotus Pietarissa kiinni. Sinne matkustivat sitä karilta auttamaan Paasikivi, Grotenfelt, Kotonen ja Idman. Tultua antoi Paasikivi komiteasta seuraavan selityksen, pääkohdissaan:
Olivat neuvotelleet 7 tuntia. He esittivät toimenpiteen tarpeellisuu[tta] juridiselta, käytännölliseltä ja poliittiselta kannalta. Venäläiset kysyivät, onko meidän puoleltamme otettu huomioon nykyinen väliaikainen tilanne. – Lähetystön ei onnistunut heidän käsitystään muuttaa.
1:si he sanoivat, että väliaikainen hallitus on valalla sitoutunut hoitamaan Venäjän valtion omaisuutta ja jättämään sen eheänä kansalliskokoukselle
2:si senaatin vallan laajennus olisi Venäjän korkeimman vallan vähentämistä ja muuttaisi Venäjän ja Suom. väl. suhd.
3:si Venäjän puol. ollaan valm. tekemään kaikki mitä toim. vallan raj. on mahdollista. siis senaatin esit. 2 kohtaan suost. Voidaan siirt. muut lakien vahv. ja valtiop. kok. kuts. kenraalikuvernöörille.
d. Senaatille voit. antaa eräiden toisarvoisten asiain ratkaisu.
e) edusk. valtaa void. nyt jo laajent. esim. taloudell. lainsäädännön alalle ja hallituksen edesvastuuseen.
4. Venäjän ja Suomen väliset suhteet olisi järjestettävä Suomen edusk. ja kansallis-kokouk-sen välisellä sopimuksella.
5. Venäjän väliaikaisella hallituksella on asema vaikea. Jos se suostuu tärkeisiin vallanluov. Suomessa, voi se joutua vaikeuksi[in]. Jos se myönt. uusia oikeuksia, ei sillä olisi laillista pohjaa.
Asian nyk. kannalla ollen ei lähetystö katsonut tarpeell. ryhtyä enemp. toimenpit. Senaatti itse selvittäne oman poliittisen kantansa Ven. väliaik. hallitukselle.
– –
Kysymys Suomen vast. tulevaisuudesta.
Heidän mielestään tulisi olemaan 1 presid. Venäjällä ja Suomessa. Hyvin rajoitettu valta. Ei tulisi kysym. että sellaisia valtuuksia kuin on Suomen suhteen kuul. Venäjän monar-kial-le, ei enää tulisi.
Huomattiin että kaikissa lausumissa huokui ystävyys Suomea kohtaan. Vakuuttivat ettei mitään enää peruuteta. Mutta muuttaa Venäjän ja Suomen väl. suhd. voi vain kansalliskokous.
Tuntui ikään kuin he pyytäisivät että mekin koettaisimme ymmärtää heitä.
Adzemov [M. S. A., väliaik. hallituksen asettaman lakimiesvaliok. jäsen] luuli kansalliskokouksessa heidän saavan enemmistön, joten asia menee siellä läpi.
Kansalliskokous toivotaan saatavan kokoon syksyllä, mahdollisesti vasta vuoden lopulla. Suomalaiset jäivät laintulkinnassa heikommalle puolen.
Korf[f, S. A., kenraalikuvern. apul.] intrigeeraa Pietarissa Stahovitshia [kenraalikuvernööri] vastaan. Esim. tässä senaatinvallan laajennusasiassa. Nyt on tässä asiassa Tokoi, Tulenheimo menneet Pietariin.
Sopimusta ei väliaikainen hallitus voi tehdä Suomen kanssa.
Alkio: heidän suunnit. Suomen asiasta. Meidän asetuttava siihen tiet. että väliaikainen hallitus ei kykene meille vakuuttamaan. Saatava meillä valmis ohjelma miten me haluamme olomme järjestää.
Paasikivi saanut sen käsityksen että meidän on tarmokkaasti valvottava ja valmist. asioitamme (vastasi A:lle). Saanut sen käsityksen.
Tullilainsäädännössä vaatii Paasikivi 2/3 enemmistöä. Kysymyksessä on teollisuuden suojeluslaki. Myöskin on kysymys maanviljelyksestä. Ei siis ole kysymys verosta, vaan kotimaisen tuotannon suojelemisesta.
Ståhlberg: Jos maavero lakkautetaan merkitsee se yksityisille lahjaa.
Kotonen vastustaa jyrkästi tulleja.
Alkio. Tullikysymys tuotannon suojaamiseksi on konservatiivinen toimenpide, jolla on pelottavakin puoli. Se on vain puht. kapitalistisen tuotannon kannalta tärkeä, nyk. tila. Maanvilj. ja teoll. uudenaik. kannalta – –
Grotenfelt pitää määrä enemmistöä tärkeänä.
Paasikivi. Kysymys tullin poistamisesta ei voida jättää lepäämään edes. Ylipäänsä ei olla sillä kannalla kuin Alkio edellyttää. Englannissa suuntaudutaan toisaalle. Alkio on oikeassa että teollisuutemme on aina työsk. huonolla menestyksellä. Nyt noussut, mutta ei kestä kilpailua Saksan kanssa. Ei ole tarkoitus tehdä muuta kuin vapauttaa tullit niistä satunnaisista virtauksista jotka vaikuttavat eduskuntavaalien kautta. Yhdellä kertaa yksi, toisella kertaa toinen enemmistö.
D-Kalmari: Lakiehdotus synnyttänyt epäilyksiä siitä, ettei tässä ole mitään takeita siitä, ettei valtiotaloutemme joudu arvelluttavien vaihtelujen ja vaarojen alaiseksi. Englannissa ei saa menoja ehdottaa. Australiassa ei saa parlamentissa herättää rahakysymystä ilman, ettei hallitus ole sitä ehdottanut. – Tottahan nämä suojelustullit ovat elinehtona tehdastyöväellemme (Kotoselle). Työväki tullien poistamisen kautta joutuisi kurjuuteen. – Puoltaa 2/3 enemmistöä. Tullilainsäädäntö on meidän taloudellisen elämämme arimpia kohtia. Toivoi ettei Paasikiven ehdotusta hylätä ilman muuta, koska silloin täytyisi turvautua vastalauseeseen.
Kotonen: kansainvälinen sosialidemokratia on vuosikymmeniä pitänyt tärk. ohjelmanaan kaikkien välillisten verojen, myöskin tullien poistamista. Kysyi: onko missään maailmassa tullilainsäädäntö perustuslainluontoista?
D-K. vastaten, ettei yleensä ulkomailla ole lakien välillä sellaista luonnetta kuin meillä. Mitä tulee kansainvälisen sosialidemokratian suhteeseen tulleista, tarkoittaa se kaikkien, eikä yhden maan tullirajaa. Saksan sosialistit eivät ole valmiit poistamaan tulleja jos ne uhkaavat vaaraa kotimaiselle tuotannolle.
Paasikivi Kotoselle: muissa maissa on takeita, monarkkia, tahi yläkamari jotka estävät yllätyksiä. Meillä ei niitä ole. Pelkää ettei meidän maamme demokratia kykene hallitsemaan maata onnellisesti vaan vie sen perikatoon. Jos tulli poistetaan yhdeksi vuodeksi, tulee jo suuri mullistus. Suomi ei voi mennä vapaakauppaan sortumatta. Meillä ei ole rautaa, kivihiiltä; metsät kohta lopussa, kosket matalia ja pitkiä. Jos yhtäkkiä ruvetaan tullisysteemiä muuttamaan, pitää se tehdä hitaasti, että voitaisiin valmistua.
Kotonen: Tässä ei ole kysymys vapaakaupasta vaan siitä, onko tullilainsäädäntö asetettava erityisten takeiden alaiseksi. Kansanedustuslaitoksen demokr. on osottautunut siunauksellisel[iseksi].
Sirola. demokratian periaatteita.
Lilius että jaosto tekisi ehdotuksen, ei ollut selvillä; on kysymys teollisuuden suojaamisesta.
D-K. Kysymys on siitä, sallitaanko takeita siitä, että demokratia vie kumoon talouselämän. Presidentin valta Amerikassa. Ei ole yhtä ainoata maata maailmassa kuin tämä, ellei hankita takeita äkillisiä päätöksiä vastaan.
Alkio. Ei ole kysymys vapaakaupasta. Me emme ole siihen valmist. Demokratian täytyy myöskin koettelemusten kautta valmistua tehtävään. Koko kauppa on uuden kansainvälisen tilanteen edessä. Kansanhallinnon mahdolliset erehdykset: vrt. hallitusvallan mahdolliset erehdykset: yksi mies on saanut päättää. Tulokset ja onnettomuudet jo muod. – yhteisk. kulmakiviksi.
Vrede: samalla kannalla kuin Paasikivi. Siirtää pois tullisuojelus yhtäkkiä ei ole oikein.
Paasikivi: kysymys on siitä, vaatiiko demokratia sitä, että yhden äänen enemmistöllä tällaisia päätöksiä tehdään. Nyt tulee demokratia meillä saamaan sellaisen vallan, jonkalaista missään muualla ei ole. Osaammeko sitä käyttää.
Ståhlberg ei voi yhtyä Paasikiveen siinä, että yksityisten etujen vuoksi olisi tällaisia takeita. Sen vuoksi ei hän halua panna esteitä tällaisten lainsäädäntötoimenpiteitten toteuttamiselle. Skandinaviassa kaikki vero ja tullilait säädetään aivan tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.
Paasikivi: ei ole kysymys yksityisetujen suojaamisesta, vaan teollisuuden ja maatalouden. Tul[l]iverotus on meillä nyt tärkein. Voisi olla puolueryhmitys tulliverokysymysten pohjalla. Tulliverotuksen saada takeita on maan edun kannalta tärkeä.
Sirola: Jos me menemme poistamaan tullin, siitähän voi olla hirveä tulos. Siis järkevä demokratian taloudellisesta syystä järjestää asian omien etujensa mukaan. Ei mikään herätä Amerikassa niin suurta sotaa kuin tuomarien ottama oikeus tulkita – – – –
Raatikainen: Tullilainsääd. jos jää vaappuvaiseksi satunnaisuuksista, se on paha. Sen pitää suunnata pitempien varmuuksien perustella. Saatava takeita. Miten, ei ole päässyt varmuuteen. Jos tänä vuonna saataisiin korkeat, tulevana alennetut tullit, se aiheut-taisi sen elinkeinohaaran kärsimystä. Sanoo tämän senkin uhalla että kaikki tulli on tähän asti suunnattu maataloutta vastaan, sittenkin joku varmuus tulli-asias-sa pitäisi olla, koska vaihtelut voivat olla murhaavia taloudelle.
Vrede että säännös jonka Paasikivi ehdotti ulotetaisiin kaikkeen verotukseen.
Lilius kannatti vaph Vreden ehdotusta valiokunnan harkittavaksi.
Asia meni päätöstä tekemättä jaostoon.
3 § valtiotalouden järjestelyyn.
Sirola ehdotti 1 ponnen laadittavaksi yleisten määräysten muotoon ilman lainmuodostelua.
Lainmuotoa kannattivat Grotenfelt, D-K. [ja] minä. Lilius kannatti Sirolaa. Ståhlberg ja Paasikivi myöskin lainmuotoa.

§ 5. Ylimääräisiä eläkkeitä ja apurahoja.
Mom. tulkitsemisesta, tarkoitetaanko että hallituksella on oikeus antaa ylimääräisiä eläkkeitä elinkaudeksi, vaiko kerrallaan vuodeksi? Elinajaksi tarkoittivat Vrede, Grotenfelt, Lilius, Paasikivi.
Sirola epäselvä. Ain. edusk. suost.
Alkio. Ainoastaan edusk. suostumuksella. Ylimäär. eläkkeet tullevat pian uudestaan käsiteltäväksi. Ehdotti, eläkkeitä pois. Apurahoina käsiteltävä. Kansan tyytymättömyyttä. Pois ylim. eläkkeet ehdotin. [tämän puheenvuoron kohdalle sivulle kirj: ”Vasta-lause”]
D-K. kysyi onko jaosto saanut ulkomailta esimerkin ylim. eläkkeiden jaosta? Miellyttävältä. Mutta voi tapahtua väärinkäytöksiä. Hallituksen huostaan määriteltäväksi summat.
Lilius. hra Alkio ja Sirola ajattelevat nähtävästi entisen hallitusvallan edustajia. Luetteli Lindbärin 50-markkasia. Ikävää. Hallitus voisi myöntää.
Paasikivi: Ei ole mahdollista ylimäär. eläkkeistä luopua köyhiin leskiin ja lapsiin nähden.
Sirola: Nykyisten olojen vallitessa ei ole mahdollisuutta pois. ylim. eläkk. Kenties vanh. vakuutuksen kautta.
Alkio. Sydämettömyys. Liliukselle: vanhuus- ja työkyv. vak[uudella] on se asia järjestettävä. Jos niitä annetaan, voi se käydä apurahojen nimellä. Yleensä lopetettava. En aseta kruunun palv. leskiä muiden kansal. edelle. 50-[markan] eläke ei ole mikään eläke.
Vrede: suurimmaksi osaksi poist. Mutta nuo pienet eläjät pitäisi oikeuttaa saamaan hallitukselta.
Kotonen: ylimäär. eläkkeistä kokonaan pois. Jätett. edusk. ratk. koko ylim. eläkkeet.
D-K. jos on valittava sen välillä hallitusko vai edusk. jakoasiat käsittelee, valitsee edellisen.
Alkio (ed. laus.) Jos jotain myönnetään, se saatava eduskunnan huostaan. Minun ehdotustani poistamisesta ei kukaan kannattanut.
Ainoastaan jaoston ehdotuksen ja Sirolan ehdotuksen välillä (jätettävä edusk.) täytyi äänestää. Raatikainen ei kannattanut minua. Tästä tulen tekemään vastalauseen.
Komitean menettelytapoja
Toinen lukeminen pidetään ratkaisevana. Äänestyksellä 6 ään. 6:tta vastaan päätettiin että 2:seen lukemiseen osaa ottaneet allekirj. mietinnön, mutta mietinnössä mainitaan, kutka ovat osaksi siihen osaa ottaneet.
Finanssi-laista
Ehdotuksen 8 §:lässä (sittemmin 9 §) yhdyin hra Sirolan ehdotukseen että 2 momentti olisi poistettava, koska se rajoittaa eduskunnan vaikutusta valtion tulo- ja meno-arvion järjestelyyn. [sivussa: ”vastalause”]
Paasikivi: palkkasääntöjä olisi sopimatonta sovelluttaa tähän finanssilakiin.
Alkio: Koko palkkasääntöjä ja eläkekysymyksiä älköön otettako tulo- ja menosäännön yhteydessä. Erikseen, erityisillä laeilla. Finanssivuosi muutettava. Lisämenoarvio välttämätön. Hallituksen menettely laskel-mien syrjäyttämiseksi, Edusk. on löyd. budjetin tasapaino.
D-Kalmari puolsi myöskin lisäbudjettia.
8 §:lässä äänestin 1 mom. muutosta kiinteämpään. Hävisimme. Ei ansaitse vastalausetta.
8 §:län 2:sta mom. äänestimme pois: Sirola, Laaksovirta, minä. Raatikainen ja lakimiehet äänestivät kumoon.
8 §:län 3 mom. loppu olisi minusta voinut jäädä. Jäi.
Viittaus siihen, että lisämenoarvio voi tulla kysymykseen, hyväksyttiin.
9 § ”Uuden menosäännön ehdotus jollekin virastolle” – en hyväksynyt otettavaksi tulo- ja menoarvioon. Eri esitys uudesta meno-erästä vaadittava. Poistettiin.
Määrärahoja, jotka eduskunta lisää budjettiin, kannatin määrättäväksi ehdollisesti, ettei hallituksen ole pakko maksaa, ellei katso sitä hyväksi ja mahdolliseksi maksaa. Voitti 6:lla 3:mea vastaan. R. äänesti vastaan. Tätä puolsin pääasiassa sosialistien yllätyksiä vastaan.