Keskiv. 13. Elok.

Maisteri Herman Stenberg kävi tänään luonani. Hän ei tiedä vallankaappauspuuhista mitään. Antoi uudestaan tietoja jääkäriupseeriston toiveista armeijan päällystön nimittämis-asioissa. Hallitus. Tänään selvisi, että kaikki ruotsalaiset, myös Voss-Skrader menevät pois. Vennola ei saa myöskään ketään kokoomuksesta; pyytänyt m. m. Erichiä. Olen iloinen. Nyt pääsemme selville vesille. Puhdas keskustahallitus. Pidän sen paljon lujempana ja parempana kuin oikeistohallitusta.
Karjalan kysymys. Kun oli noussut kysymys, salliako Repolasta mennä joukko vakinaista väkeä nykyiselle Aunuksen rintamalle, sanoi Holsti käsittävänsä, että ulkovaltain kannalta siihen ei ole mitään estettä. Jos joku alue lisää miehitetään ei muuttane asiantilaa. Pariisista oli tosin tullut sähkösanoma, jossa teroitettiin ettei uusia valtauksia saisi tehdä. Mutta sellaista nyt tuskin enää ajattelee muita kuin Venäläiset emigrantit Pariisissa.
Valdén ei puoltanut vakinaisten, vaan vapaaehtoisten joukkojen lähettämistä. Pelkäsi englantilaisten lähdön Muurmanilta avaavan bolshevikien Suomeen hyökkäykselle. Olisi saatava sopimus Englannin kanssa. Vakinaiset joukot voisivat kieltäytyä. Niiden lähettämiseksi tarvitaisiin eduskuntapäätös. Luopajärven kysymykseen: olisko miestemme vetäydyttävä pois Repolasta jos punaiset hyökkäisivät, vastasi Valdén että hän ei ole valmis siihen vastaamaan. Se on sen ajan kysymys. – Holsti sanoi yhtyvänsä sotaministeriin, mitä tulee kysymykseen englantilaisten kanssa pyrittävään yhteisymmärrykseen. Engl. vakinaiset joukot aijotaan viedä pois. Sinne jätetään vapaajoukko, joka tulee olemaan etupäässä vienan-karjalaisista. Mutta ne ovat huonoa väkeä. Asia voi jäädä venäläisvaikutuksen alaiseksi. Suosittaa vapaehtoista toimintaa. Ohjakset pidettävä hallituksen käsissä.
Luopajärvi yhtyy pääasiassa edellisiin. Mutta jos asia jää yksinomaan vapaehtoisten toiminnan varaan, niitä ei ehdi sinne saada, sillä punaiset voivat hyökätä Porajärvellä ja Lindajärvellä, ja vielä pitemmäksi. ’’Se aika’’ jolloin siis on ratkaistava myöskin Repolassa olevain vakinaisten (80 miehen) menettelyn, onko otettava vastaan vai ei. Jos ne vetäytyisivät pois ilman taistelutta, vai otettava vastaan. Pako merkitsisi suomalaisten arvon kärsimistä.
Waldén. Jos me olemme selvillä siitä, että olemme valmiit ryhtymään sotaan bolshevikien kanssa. Mutta silloin ei ole keskusteltava Repolasta ja Porajärvestä, vaan Nevajoesta.
Holsti. Maynard on venäläisen vaikutuksen alaisia. Kaikki englantilaiset upseerit siellä sieltä täältä haalittuja. Suomen puolelta ei ole kyllin tietoja Suomesta annettu. Kiireesti pantava suomalainen sotilashenkilö Maynardin päämajaan. Valdénia vastaan: ei Vienan-Karj. kysymystä ratkaista Pietarissa vaan kansainliitossa. Ei muuta suuresti sotatila-asemaa, jos vakinaisella sotaväellä miehitetään muitakin alueita kuin Repola.
Alkio puolsi ehdottomasti nyt Suomen hallussa olevien alueiden pitämistä. Vapaaehtoisilla. Sallittava vapaaehtoisiksi ilmoittautua armeijasta. Englantilaisten kanssa asema selväksi. Muurmanille edustaja. Aunus on pidettävä! Kansa sitten äänestäköön. Tämä on rajakysymys myös.
Luopajärvi puolsi edelleen kantaansa.
Soininen ei ollut selvillä siitä miten kansainvälisesti käsitetäisiin, jos armeijan sotilaitten sallitaan vapaaehtoisina mennä yli rajan. Vakinaista väkeä emme voi, ilman eduskunnan suostumusta lähett. yli rajan. Mutta vapaaehtoisilla kyllä.
Valdén katsoi että puollustuslinja Nevajoen rannalla olisi luja. Voisimme silloin vastustaa 10-kertaista bolshevikijoukkoa. Sillä ratkaistaan Vienan kysymys. Epäsi nuoren yhdysupseerin lähettämistä Muurmanille. Se ei kykene näitä suuria kysymyksiä käsittelemään. Englantilaiset eivät välitä Venäjän politiikassaan Suomesta. Lausunto pessimistinen. Engl. poistuminen Muurmanilta on Suomen [muistiinpano katkeaa].
Holsti: Niin kauan kun insin. Donner on kokonaan ymmärtämätön Vienan Karjalan kysymyksessä, on Englannin politiikka epäselvä. Edustajain lähettäminen on rahakysymys. Kun Toivolakin vangittiin, on arvellut että kenties sotilashenkilö saa paremmin mennä.
Alkio Edustus Mainardin luona heti pantava toimeen. Onnetonta että Lontoossa ja Pariisissa Suomen edustajat suhtautunevat kielteisesti Karjala-kysymykseen. Kumpaseenkin laitettava kelvolliset Karjala-asian tuntijat. Totesi, että Judenitshin täällä ollut komitea on ollut vain venäläinen urkkimalaitos. Se on varmaan edistänyt venäläisten vaikutusta m. m. Mainardiin.
Hahl yhtyi Karjalan puollustukseen y.m.
Castrénin mielestä kenraali Goughin kautta on koetettava vaikuttaa ja päästä selvyyteen.
Luopajärvi. Samoin kuin Repola, olisi Porajärvenkin alue nyt turvattava siihen asti kuin rauhan neuvottelut ratkaisevat näiden alueiden aseman. Jos ei näin tehdä, menetetään koko Aunuksen kysymys. Joko vakinaisten joukkojen tai vapaehtoisten avulla on asia suoritettava.
Castrén Asia kiireellinen ja laajakantoinen. Vaikea ratkaista nyt kun osa hallitusta on juuri luopumassa. Kallistuu kuitenkin Luopajärveen.
Valdén. Vapaehtoiset voi poistaa päiväjärjestyksestä. Ei saada. Kysymys on vain vakinaisten lähettämisestä.
Kallio. Vapaaehtoisilla joukoilla asema pidettävä. Selvitettävä kenr. Goughin kanssa asema: mille kannalle he asettuvat. – Lykättiin.
Kysymys venäläisen yhdistyksen perustamisesta Helsingin.
Sisäministeri kysyy lupaa perustaa sitä. – Holsti ei pidä asiaa suurena. Sallii. – Alkio vastustaa jyrkästi. – Erkko puollustaa.
Sotaministeri samoin kuin Erkko. Mutta jos myönnämme näille, tulee pian uusia ryhmiä. Toiset toimivat yhdessä Saksan, toiset ententen kanssa. Voisimmeko kieltää toisilta.
Alkio ehdotti lykättäväksi koska asia ei ole niin kiireellinen. Asia olisi jätettävä uudelle hallitukselle.
Woss-Skrater vaati heti päättämään. Vastasin, että ellei hän aijo jäädä uuteen hallitukseen, ei olisi oikeus vaatia kiireellistä päätöstä. Lykättiin.
Suberskista, Trotskin langosta, Judenitshin neuvonantajasta. Tullut vastoin ulkoministerin tahtoa Suomeen. Ne vetovat kenraali Mannerheimin nimeen ja korkeihin suojelijoihin. Alkio esiintyi hieman myrkyllisesti, millä oikeudella Arabashin ja Suberski ovat maassa. Kutka ne korkeat asianomaiset ovat jotka valtuuksia antavat?
Voss-Srader: Keskimäärin 3 venäläistä käy päivässä hänen luonaan, joista 50 % viittaa tuttavuuksiin kenraali Mannerheimin kanssa.