Keskiv. 8. Helmik.

Ulkoministeri ryhmässä. Selostaa pyrkimyksistä puolustusasemaan. Ei ole vielä liittoa minkään vallan kanssa. Viron ja Latvian välillä on jo liitto. Liettua yhtyy siihen kunnes tunnustetaan.Jäämmekö liittopiirin ulkopuolelle? Jos, seuraa siitä, että Suomen liittosopimukset käyvät vaaranalaisiksi. Armeijamme pienuus, suojeluskuntien suhteellinen heikkous tekee aseman heikoksi. Viro voi panna pystyyn 60,000 miestä. Se voi sitoa 15 divisioonaa venäläisiä. – Puolalle ennustetaan hyvää tulevaisuutta. Taloudellisesti kasvatettua väkeä. Puola on Sleesian kysymyksen tultua ratkaistuksi, Saksaan nähden rauhaantunut. Tshekko-Slovakiaan nähden samoin. Puolalla ei ole muita vihollisia (todellisia) kuin Venäjä. Sen ja Suomen välillä Venäjään samat edut. Siis liitto Puolan kanssa luonnollinen. Puolalla on lähtö Romanian kanssa Venäjää vastaan. Puolalla ja Ranskalla liitto Venäjää vastaan. Ranskan takana seisoo Englanti. Edut koskettavat toisiaan. Sotaa ei voi helposti Puola provoseerata. Nämä kaikki vallat voivat estää sodan. Venäjän hyökätessä ovat toiset velvolliset tulemaan apuun.
Kaikilla toisilla valloilla, siis, myös reunavalloilla, on turva Venäjää vastaan, meillä ei.
Jouluaattona keskitti Venäjä joukkojaan Suomen rajalle. Gyllenbökel meni aamulla kysymään: miksi? Ällistyivät. Lopettivat kun huomasivat että täällä valvotaan. Silloin ryhtyivät reunavallat tukeamaan Kansainliitossa Karjalan asiaa.
Litvinov oli ollut tapaamassa Viron ulkoministeriä. Kysynyt: mitä te aina juoksette Suomen asioilla? Siksi, että te voitte valloittaa ensin Suomen, sitten Viron.
Venäjä on kolme kertaa jo mobilisoinut. Mutta pysäyttänyt.
Puhuu kiihkeästi liittosopimuksen puolesta. Liittoa ei saada suurvaltojen eikä Skandinaavian kanssa. Liittoa suunniteltava reunavaltojen ja Puolan kanssa. Ensin Puolan.
Pyytää vastausta ryhmältä: onko maalaisliiton eduskuntaryhmä sitä mieltä, että Suomen on tehtävä liitto. Sanoo monimutkaisen ja epämääräisen ponnen:
Saatuaan ryhmältä vastauksen kehitetään asia kevään kuluessa eduskunnassa tai ryhmissä.
Alkio vaati määritellympää kysymystä ryhmälle. Kysyi: miksi ei asiaa ollut ennen järjestetty? Maalaisliittoryhmä on aina ollut reunavaltojen kanssa yhteistoiminnan kannalla.
Ulkoministeri arveli ettei tarkemmin määriteltyä kysymystä voi antaa.
Mikä koskee sitä ettei asia jo ole järjestetty, vastasi asian otetun esiin joulun edellä. Puhui hyvin sekavasti. Erichin hallituksen aikana oli asian ajamiselle suuria vaikeuksia, kun oli hallituksessa jäseniä jotka eivät sitä harrastaneet. Vennolan ensim. minist[eristön] aikana pantiin vireille, mutta se pysähtyi, kun hallitus muuttui. Mainitsi, että maaliskuulla 1920 oli ehdotus olemassa, mutta Puola ei silloin halunnut.
Hahl. Ryhmä oli päättänyt, ettei se kannata Puolan liittoa.
Alkio. Asia ei ole koskaan ollut käsittelyn alaisena. Saman todistivat useat ryhmässä. Hahl ei muistanut päivää.
Raatikainen moitti ettei asia tullut ennen esiin.
Kallio oli hallituksen ulkoasiain valiokunnassa lausunut arvelun että maalaisliitto suosii tätä liittoa. Aikaisemmin oli Puolan politiikka ollut häilyvää. Nyt vakaantunut. Suomen ei pitäisi hätiä. Kallas otaksunut että Suomella on nyt pakko etsiä tätä liittoa. Sitä ei pitäisi tunnustaa, eikä hätiköidä, mutta päämäärään on pyrittävä.
Juutilainen on kärsimättöm. odottanut näitä liittopuuhia. Aatteellisesti ryhmässämme kannatettu, muissa ei. Katsoo että mieliala maassa nyt on kypsynyt. Vastaa ulkominist. kysymykseen myöntävästi.
Ulkoministeri esitti nyt kirjoitetun kysymyksen:
Alkio: Kuka puolustaa rajoja, ulko- vai sisäministeri?
Holsti: Ulkoministerin piiriin kuuluu vain diplomatia.
Juutilainen: Onko Venäjälle jo, kuinka kiivaasti luettu lakia?
Holsti: Kirjallista protestia ei ole vielä esitetty. Tshernyi panee koko asian karjalaisten syyksi, myös Suomeen hyökkäyksen; eritoten on syy Gyllingin.
Alkio kysyi mikä seuraus olisi rajan sulkemisesta?
Holsti: Vaikea tietää. Nyt on Amerikan apukomitea ottanut huoltaakseen Suomen alamaisista Venäjällä. Nekin jäävät auttamatta, jos raja suljetaan. Rajan sulkemisesta ei Venäjä suuria välitä. Mutta jos Amerika suostuisi keskeyttämään viljalähetykset se voisi tepsiä. Amer. lupaa avustusta nyt myös Karjalalle. Sekin pysähtyisi. Holsti ei voi antaa mitään lopullista vastausta.
Holsti poistuu.
[jätetty isohko tyhjä tila]
Manner vaati selvää, onko ryhmä päättänyt Hahlin mukaan. Väitti että ei. (Hahl peruuttelee).
Piitulainen. Samoin. Liitto tehtävä.
J.A.Hnen. Ei ole virallisesti keskusteltu. Olisi saatava liitto Venäjää vastaan. Venäjään ei saa koskaan luottaa. Kannattaa tässä tilanteessa Puolan liittoa, samoin reunavaltain.
Niukkanen. Ryhmän jäsenistä useat yksityiskeskusteluissa olleet Puolan liittoon nähden vastustavalla kannalla. Sitä ovat vastustaneet edistys ja kokoomuspuolue, presidentti j.nep. Kun meidän ryhmä on aina kulkenut etupäässä reunavaltapolit. kannalla, olisi ryhmän nyt ratkaistava kantansa ja puolustettava.
Juutilainen muistelee asian olleen esillä joskus ei muista milloin. Mutta se on rajoittunut silloin sivistyksell. ja taloudell. vuorovaikutukseen. On ennen ollut Puolan liiton suht. epäilevällä kannalla, mutta Venäjää vastaan tarvitaan voimaa. Tämä liitto takaa voimaa.
Epäilee ettei sosialistit tähän yhdy. Se on otettava porvarien riskilleen ja vastattava pian.
Raatikainen: Asia nyt pohdittava, sitte sanamuoto valiokuntaan, kiireesti ratkaistava. Ml. annettava asialle vauhtia. Muistelee että ryhmässä joskus vapaassa keskustelussa eräät sitä vastustaneet. Jollei saada puolustusliittoa Puolan kansa, niin yritettävä ainakin Latvian ja Liettuan kanssa. Kiire asialla.
Samaa mieltä kuin puheenjohtaja että jos Viro menettää itsenäisyytensä, myös Suomi.
Pitkänen vastaus ja myöntävä annettava pian. Kannateltava.
Lohi oli ollut epäilevä Puolan liittoon nähden. Mutta kun se on tullut Kansainliiton jäseneksi, että asia punnitaan, kannattaa liittoa.
Arffman yhtyy Loheen. Kannattaa liittoa yksinomaan Venäjää vastaan. Ehdot kylmäverisesti harkittava.
Kallio. Jos aikaisemmin olisi ollut liitosta kysymys Puolan kanssa, olisi hän luultavasti vastustanut. Nyt on asia toinen. Asema on muuttunut kuin Puola on joutunut Ranskan ja Englannin vaikutuksen alaiseksi. Pyrittävä myös Viron ja Latvian liittoon. Ingman ollut reunavalta politiikkaa vastaan, nyt ajaa sitä vahvasti presidentin luona. Arajärvi on samoin muuttanut kantaansa reunavalloille ystävällisiksi. Nevanlinnan väistyminen U. Suomesta merkitsee siinäkin suunnan muutosta. Mutta liittoa ei saa tehdä salassa sosialisteilta, niille on se ilmoitettava. Tärkeätä mitä liittokirjaan pannaan. Sotaväkeä ei saa viedä pois maasta, y. m. Liittoutumiseen pyrittävä.
Hahl. Asia on sitä laatua, että sitä ei pitäisi tässä kokouksessa ratkaista. Puolan liittoa on epäilty. Pantava pöydälle. Voi olla, että liittoon mennään.
Kärki. Venäjä jätettävä rauhassa riutumaan. Asiaa harkittava. Valiokuntaan.
Loukko. Venäjältä uhkaa vaara. Ainoa turva on reunavaltaliitto. Liitto tehtävä Puolan kanssa, sillä se myös vihaa ryssää, asia on yhteinen. Asia on nyt sillä asteella että tämä liitto on tehtävä.
Piitulainen. Aika tullut liiton tekemiseen.
Alkio ehdottaa että vastaus annetaan suullisesti.
Ko[k]ko puoltaa pöydälle panoa, mutta sallii vastauksenkin annettavan suullisesti.
Elovaara. Kannattaa liittoutumista Puolan kanssa, koska sotaa Venäjän kanssa emme voi välttää. Suomi ei voi tulla toimeen ilman Karjalaa. Nyt on tehtävä liitto.
Juutilainen tahtoo kirjallista vastausta annettavaksi. Siinä huomautettava koko reunavaltaliitosta.
Vesterinen yhtyy Juutilaiseen reunavaltaliitosta ja Liettuan etujen valvomisesta. Puoltaa pöydällepanoa ja sillä aikaa harkittavaksi tarkemmin ehtoja.
Lopuksi keskusteltiin Karjalan kysymyksestä, Lohen ollessa puheenjohtajana. Tällöin kaikki muut esittivät erittäin sisäministerin politiikasta hyvin jyrkkiä lausuntoja, tuomiten sitä. Ainoastaan Lohi merkitsi kantansa: panee puumerkkinsä kaikkeen sisäministerin toimintaan. Herätti jyrkkiä lausuntoja, m.m. Vesterinen, Alkio ja Lahdensuo.
Lopuksi Lohi totesi, että jos näin jyrkästi ollaan erimielisiä, se merkitsee ryhmän hajoamista.
Minä panin vastalauseeni että puheenjohtaja näin mielivaltaisesti tulkitsee ryhmän keskustelua ja hajottaa. Lohen kannalla ei ole kukaan muu ollut, joten hän on yksin.
Hyväksymistä.