Keskiviikkona 1 p. Lokak.

Ahvenanmaan-kysymys. Erkko nimitettiin väliaikaisesti vt. ulkoministeriksi tätä varten niin kauaksi kuin Holsti on Virossa. Erkko esitti kysymyksen: olisko tehtävä myönnytyksiä ahvenenmaalaisten itsehallintoon nähden? Eikö olisi mahdollista pyytää Mannerheim puhumaan puolestamme? Olisko annettava ruotsalaisten suojeluskuntien miehittää Ahvenanmaa? Olisko toht. Tollet nimitettävä Ahvenanmaan maaherraksi? Alkio. Ei mitään myönnytyksiä, ne eivät hyödytä koska Clemenseau aikoo An lahjoittaa Ruotsille. – Mannerheimin apuun ei voi turvautua. – Ahvenanmaa on miehitettävä vakinaisilla sotajoukoilla. – Toht. Tolletia vastaan ei ole mitään. Jyrkkä kanta.
Sotaministeri puolsi myönnytyksiä ja Mannerheimin pyytämistä. Vastusti An miehittämistä, koska siellä jo on 400 miestä ja 6 kuularuiskua. Se hälyyttäisi.
Kallio ei juuri myönnytyksiä. Ei sanonut varmaa Mannerheimista.
Ritavuori yhtyi pääasiassa Alkioon.
Lundson samaan suuntaan kuin Alkio. Mannerheimin suhteen olisi annettava ratkaisuvalta Enckelille. Sotajoukkojen lähettämisestä samaa mieltä kuin sotaministeri, koska se voitaisiin ottaa sodanjulistukseksi Ranskaa vastaan. Pienikin joukko voi hyökkäystä vastustaa.
Kahelin yhtyi Ritavuoreen, kannattaen Mannerheimin puoleen kääntymistä.
Hahl ei myöskään puoltanut lisä-lupausten antamista Ahvenanmaalle. Politiikka entisellään. Mannerheimiin nähden yhtyi Lundsoniin, koska Enckel voisi pitää sitä syrjäytyksenä. Mutta jos Enckel sen katsoo suotavaksi, silloin kyllä. Vaikea lisätä puollustusjoukkoja Ahvenanmaalle. Joukot riittäv. jos on hyvin johdetut.
Alkio uud. vastusti Mannerheimin pyytämistä. Jos Enckel haluaa häntä käyttää, ei hallituksella ole vastaan. Mutta luulee, ettei tässä sellaiset vaikuta, koska Ahvenanmaan lahjoittaminen ei ole oikeus- vaan diplomaattinen kysymys. Jyrkkä sähkösanoma.
Pohjanpalo. Sotaväen lähettämiseen yhtyi sotaminist. Mmia voisi pyytää avustamaan. Holsti Pariisiin.
Kahelin puolsi edelleen Mannerheimin pyytämistä puoltamaan asiaa. Tällä hetkellä ei saisi sotaväkeä lisätä Ahvenanmaalle. Holstin meno Pariisiin ei nyt ole niin tärk.
Luopajärvi yhtyi Ritavuoreen sotaväen lähettämisestä Pariisiin. Jos vastaan on pantava, on pantava ensi asteessa, eikä sitten kun se on myöhä. Mannerheimin käyttämisestä yhtyi niihin, jotka jättävät asian Enckelin haltuun.
Berg yhtyi lähinnä Lundsoniin. Olisi muistutettava mitä on luvattu ja tehty Ahvenmaalaisille. M. yritettävä myötävaikuttam[aan]. Mikä hyödyllisin menettely sotilasasiassa? Voitaisiin sinne saada 800 miestä ja tarvitt. määrä konekivääreitä. Mutta se on demonstratsioni Ranskaa vastaan. Holsti Pariisiin.
Lundson piti Alkion ehdotusta tavasta millä M. voitaisiin käyt. Eikö olisi saatava eduskuntadelegatsioni olisi mukana?
Kallio ei tahtonut tällä kertaa tehdä Mn suhteen mitään päätöstä. Odotettava ulkoministeriä. Sotaministeri voisi viedä vähän lisää vakinaista väkeä.
Pohjanpalo. Eikö voisi varalle kulettaa sotaväkeä Turkuun. Maaherran muutosta vastustaa siksi kun edusk. kok.
Ritavuori. Maaherra muutos ei ole ulkopoliittinen kysymys. Mitä tulee sotaväen lähetykseen, ei meidän tarvitse olla niin varovaisia kun joku ulkomaalainen uhkaa maamme koskemattomuutta.
Sotaministeri ei tahtonut olla jyrkästi sotaväen Ahvenanmaalle lähet. vastaan. Mutta se aika ei vielä ole. Puoltaa delegats. kokoon kutsum.
Pohjanpalo. Enckelin koetettava saada asia lykätyksi. Pelkää ettei Enckell ole tehnyt tehtäväänsä.
Kahelin vastusti eduskuntain delegatsionin kokoon kutsumiseksi. Silloin ruotsalainen ryhmä heti vaatii jyrkkiä toimenpit. ahvenalaisten vaatimusten tyydyttämiseksi. Tahtoo että Enckel suorastaan pyydetään pyytäm. Mannerheimia.
Kallio vastusti delegatsionin kuts.
Alkio vastusti delegatsionin kokoon kutsumista. Samoin, että M. pyydetään avust. Sähkösanomaan selvä sisältö. Sotaministerille harkittavaksi toivoi että hän voisi lähettää sotaväkeä lisää.
Soininen. Itsehallinto A.maalla toteutett[ava] samoissa puitteissa kuin muissakin maakunnissa. Mannerheimin puoleen kääntyminen Enckelin harkintaan. Maaherra-asia ei vaikuta ulospäin. Sotaväen lähettämiseen nähden on pääasia, että siellä on joku määrä sotaväkeä. Vastustamaan Ruotsin ja länsivaltain voimaa ei meidän voimat riitä. Epäilee Holstin lähettämistä tällä hetkellä Pariisiin.
Päätökset:
Erityisiä uusia lupauksia itsehallinnosta ei anneta, mutta viitataan ent. noottiin.

Kun Alkio ehdotti, ettei M. apua olisi pyydettävä, vaan annettava Enckelille lupa jos hän haluaa, käyttää hänen apuaan.
Toiset, että häntä olisi Enckelin pyydettävä!
Ei ratkaistu. Vaadin, jos pyyntö tulee sähkös. että asia käsitellään virall. istunnossa.
Miehittämiskysymys lykätään.
Enckel koetetaan saada lykkäyttämään asiaa tuonnemmaksi.
Oli hieman kiihkeä sananvaihto Mannerheimin apua koskevasta sanontatavasta.
Kun sähkösanomaehdotus tuli illalla, Erkon ja Presidentin laatimana uudelleen esiin, sisälsi se vain aivan yksinään Mannerheimia koskevan asian näin:
’’Suomen oikeuden tarmokkaasti puolustamiseksi Ahvenanmaan kysymyksessä ennen esitetyillä perusteella pyytänee Herra Ministeri, mikäli katsotte tarpeelliseksi, kenraali Mannerheimia käyttämään vaikutustaan lähetystön toimenpiteiden tueksi.’’
Alkio vastusti tällaisen sähkösanoman lähettämistä, koska se, ainoana asiana sähkösanomassa, tulee avun pyynnön liiaksi alleviivaamaan.
Erkko, Kahelin ja Ritavuori puolsivat sähkösanomaa.
Hahl epäili, Luopajärvi ja Berg samoin, pitäen tällaista arvelluttavana. Hahl ei voi vapautua siitä, että ulkomailla tämä pidetään hätimisenä.
Kahelin. Kyllä hallitus voi omalle lähettiläälleen lähettää.
Kallio lähtee siitä, että silloin kun Mn kanssa keskusteltiin Pariisin lähettiläspaikasta syntyi ristiriita hänen ja hallituksen välillä. Vastustelee siis.
Lundson on vakuutettu siitä, M. tekee minkä voi ilman muutakin. Ei ehkä vastusta, mutta näkisi kernaasti ettei lähetetä.
Alkio uudestaan vastusti. Siten nolataan Enckel.
Luopajärvi odottakaamme ulkoministeriä.
Sotaministeri myös kallistuu siihen ettei lähetetä. Se vaikuttaisi nolaavasti Enckeliin.
Soininen yhtyi edelliseen.
Päätettiin, ettei tällä kerta tätä sähkösanomaa lähetetä.
Illallisella olimme Herman Gummeruksen luona. Hän lähtee Chan de afaireksi Roomaan.