Keskiviikkona 20. Elokuuta

Aunuksen puollustus. Pääministeri selosti, että Repolaa ja Porajärveä uhkaa bolshevikihyökkäys. Ellei pian apua saada, on meidän vetäydyttävä pois. Valtioneuvosto ennen päättänyt, että asemaa puollustetaan. Meillä ei ole hallitusmuodon mukaan oikeutta lähettää väkeä rajojen ulkopuolelle. Miten on tehtävä? Pois vetäytyminen on katsottava Aunuksen heittäytymiseksi. Sotaministeri. Repolassa on vain 34 miestä. Vaasan pataljonan lähettäminen vaikeaa. Eduskuntapäätöksellä vakinaisia joukkoja lähettää olisi sodanjulistus. Muutaman viikon kuluttua saatane ententeltäkin tieto mitä he tarkoittavat. Jos nyt saataisiin toimeen se, että yritetäisiin saada vahvistetuksi Repolan komppania pariin sataan mieheen ja pari kuularuiskua, niin asia ehkä olisi yksinkertaisimmin järjestää siten. Jyrkästi vapaaehtoisjoukkoja vastaan. Mutta ehdottaa suojeluskuntalaisten lähettämistä. Niitä olisi avustettava.
Luopajärvi. Asia liiaksi viivästynyt. Saatava nopeasti järjestetyksi. Saanut luvan lähettää komppania. Se on nyt liika vähän. Nyt tarvitaan niin paljo, että bolshevikit huomaavat olevansa tekemisissä hallituksen joukkojen kanssa. Vaasan pataljoona olisi halukas vapaaehtoisena lähtemään. Sotaministeri Valden oli luvannut että vapaaeht. pataljoona saisi luvan mennä jos sitä pyydetään. Ignatius asettunut sitä vastaan. Olis halukas komentamaan sinne vakinaista sotaväkeä. Puhuja olisi sitä mieltä että vapaaehtoinen pataljoona olisi sinne lähetettävä. Valtioneuvosto ennen omaksunut sellaisen kannan että rintama olisi pysytettävä Säämäjärvelle. Ei haluttu käyttää suojeluskuntia. Nyt on presidentin vaalin jälkeen tilanne hallituksen ja suoj.kuntien välillä muut[tunut]. Ne on agiteerattu oppositsioniin hallitusta vastaan. Nyt on ryhdyttävä ripeästi toimiin.
Alkio: valitti, että asia on näin myöhästytetty. Kiireesti asia järjestettävä. Vapaaehtoisina lähettää joku pataljoona, ei komennuksella.
Berg: epäilee, onko mahdollista vakin. väkeä muuttaa vapaaehtoisiksi, vapautuvat valastaan. Repolan pataljoonan vahvist. 200:taan olisi mahdollinen, vaatisi viikon ajan.
Luopajärvi. Jos alue menetetään, on se Itä-Karjalasta luopumista.
Kahelin: Erinomaisen vaikea sanoa, onko hallituksella oikeus lähettää joukkoja rajan yli. Jos on sota Venäjän kanssa, siihen on oikeus, jos ei, oikeutta ei ole. Mutta sotaministerin ehdotus Repolan patalj. vahvist. on mahdollinen. Rajalle vahvempia voimia. Se voi pysäyttää bolshevikit.
Alkio yhtyi pääasiassa edelliseen. Voidaan myös kokoon kutsua valtiopäivät.
Lundson yhtyi Bergiin. Repola joutunut Suomen haltuun sodan aikana.
Kallio puolsi vapaaehtoisia. Vapaaeht. pataljoonan lähettäminen ei voi tulla kysymykseen. Voitaisiin kutsua eduskunta kokoon. Salaisessa istunnossa pyytää valtuuksia.
Vennola yhtyi sotaministeriin. Ei nähnyt siinä mitään lainvastaista. Ei vakinaisia sotajoukkoja. Eduskunnan kokoon kutsumista Porajärven asian vuoksi ei katsonut tarpeelliseksi. Syksyllä sitten voidaan harkita tarkemmin. Siksi harkittava valmis ohjelma. Kenraali Gough matkustanut Englantiin sitä varten, että ympärysvallat [ryhtyisivat] järjestämään Venäjän oloja, se tuo uuden tilanteen. Myös Viro, Liettua ja Puola harkitsevat Venäjän järjestelyä. Mutta siihen menee aikaa. Porajärven vuoksi kutsua eduskunta kokoon olisi liian aikaista.
Luopajärvi yhtyi sotaministerin ja minist. Kahelinin ehdotuksiin.
Holsti Suomen ja Venäjän välillä vallitsee täydellinen sotatila. Vesillämme vieraita sotalaivoja. Bolshevikit alituiseen hyökkäilleet. Näin ovat käsittäneet Ruotsin ja Norjan ministerit. Kenraali Gough kysynyt Presidentiltä, onko Suomi valmis tekemään rauhan bolshev. kanssa? Vastattu: Ei!
Ranskan lähettiläs varoittanut rauhaa tekemästä. Jos meillä on Repolassa 100 eli 1000 on aivan sama asia. Aktivistit ennen hyökänneet – nyt ne tahtovat rauhaa. Talvela laskettu lomalle! Ellei haluta eduskuntaa kokoon, on hankittava vapaaehtoisia. Jos eräät henkilöt ovat vieneet karille värväyksen se ei merkitse ettei sitä muut voi ajaa. Kenraali Mainard voi pian kyllästyä ja Aunus-Viena menee ja – meidän rajamme on auki Jäämerta myöten. Käännyttävä suojeluskuntien puoleen ja selvitettävä heille. Siis yhtyy sotaministeriin. Mutta myös vapaaehtoisia pestattava. Ranskan lähettiläs oli sanonut Mannerheimille että Suomen sisäinen asema ei siedä Pietariin lähettää vakinaisia, vaan 15,000 vapaaehtoista. Yhtyi Vennolaan, että mahdollisesti on yhdyttävä reunavaltioiden kanssa.
Collan: pitää aivan luonnollisena että vakinaisia joukkoja siirretään Repolaan ja Porolaan. Ne ovat faktilisesti liittyneet Suomeen.
Soininen epäili ettei eduskunta voisi käsittää asiaa niin, että vakinaisia joukkoja ei voisi lähett. rajan yli eduskuntaa kuulematta. Kannatta[a] suojeluskunnista otettuja vapaehtoisia ja värväystä.
Alkio yhtyi ulkoministeriin asemasta.
Berg: Häntä oli suuresti huolestuttanut kun entinen hallitus oli päättänyt puollustaa Repolan, Porajärven ja Lindaj. rintamaa. Se päätös olisi tarkistettava. Hänkin isänmaalliselta kannalta, mutta sotaministerinä ei ajattele niin. Hänen ehdottamansa keino ei ole rehellinen, mutta sitä void. puollustaa. Mitä tulee värväämiseen, ei kelpaa 15-vuotiaat pojat. Saatava suojeluskuntalaisia, tai suojeluskuntia.
Ritavuori: Valtiooikeudell. sama, lähetetäänkö vakinaisia, vai vapaaeht. Yhtyy sotaministeriin Repolan joukkojen vahvistamisesta.
Holsti Collanille, että Repola y.m. eivät kansainvälisesti ole vielä meidän aluetta.
Berg: halusi tietää, onko hallitus edelleen sillä kannalla, että miehitetty alue Aunuksessa on säilytettävä. Olisi kyllä valmis lähettämään rajalle yhden rykmentin.
Soininen: ei ollut saanut edell. hallituksen päätöksestä sitä käsitystä, että oli ehdottomasti puollustettava Repolaa ja Porajärveä.
Alkio. Alue Aunuksessa oli päätetty pitää. Jos tätä päätöstä nyt ryhdytään selittämään toisin, aiheuttaa uuden tilanteen. Se on uusi kanta.
Vennola: Päätös oli epävirallinen. Se tarkoitti: ’’Mikäli mahdollista’’ on alue pidettävä.
Berg. Vapaehtoiset eivät ole hallituksen lähettämiä. Jos valtioneuvosto suostuu Repolan komppanian vahvistamiseen, olisi tärkeä että lisäksi saataisiin suojeluskuntalaisia.
Alkio esitti jyrkästi kantanaan, että Aunus on puollustettava. Syytti että tilanteesta on edesvastuussa ne intriikit joita on harjoitettu hallituksen selän takana.
Päätettiin, että Repolan komppaniaa täydennetään. Sotaministeri sai sen toimekseen. Vapaaehtoisia sallitaan hankkia etupäässä suojeluskuntalaisten keskuudessa.
Rajan taakse asetetaan tukijoukko, jos asema vaatii.
Kysymyksestä, annetaanko raha-avustusta Repolan ja Porajärven puollustukseen, vastusti Kallio vaatien ehtoja ja ohjelmaa. Päätettiin siitä huolimatta että [muistiinpano katkeaa, tyhjää tilaa]
Mannerheimin jääminen sotilasjohtoon.
Pääministeri: Mannerheimin käsitys se, että presidentin vaalin kautta oli astunut valtaan uusi suunta joka asettuu lievemmälle kannalle bolshevismiin nähden. Mannerheim on pannut tärkeätä painoa Pietarin retkeen yksin, tai ententen kanssa. Meidän poliittinen painopisteemme siirtyy Pietariin. Ellemme mene menetämme länsivaltojen kannatuksen. Tulemme paljon riippumaan Venäjästä taloud. ja poliittis. joten meillä on syytä hankkia paljon ansioita. Vennola selittänyt ettei hallitus, muka, ole tässä asiassa ehdottom. non possumus -kannalla. Mutta jos tilanne vaatii, tulee entente-valtojen rahallisesti oltava mukana. Hallituksessa ei asia ole ollut käsittelyn alaisena. M. lausunut, pitävänsä tärkeänä, että maa julistetaan sotatilaan bolsheviki-vaaran vuoksi. Vennola julistanut sen mahdottomaksi. Kolmas ehto että valtiollinen poliisi olisi siirrettävä sotilasjohdon huostaan. Oli ilm. että hän ja Walden olivat eri mieltä. Pyysi vakuutusta siitä: onko hallitus ja eduskunta mukana jos vaaditaan aseellisia toimenpiteitä bolshevismin kukistamiseksi? V. oli vastannut ettei hän sitä voi sanoa, mutta keskusta ja kokoomushan olivat olleet mukana. Ruotsalaiset ja sosialistit vastaan. Kysyi: otammeko me vastataksemme suomal. porvareista, jos hän vastaa ruotsalaisista? V. ei voinut vastata. M. ilmoitti ettei hän, muka, ole loukkaantunut presidentin vaalin johdosta, mutta hän pitää että Suomen etu vaatisi aktiivisia toimia bolshevismia vastaan.
Holsti selosti ajatusten vaihtoa, ententevaltain ja ulkoministerin välillä suhdetta Pietarin valtaukseen. Jos lähdemme Pietariin, pelkkä Pietarin miehittäminen ei ratkaise Aunuksen kysymystä, vaan pitäisi miehittää paljon etelämpää ja Ääniseen asti. On sanottu, että valtaamalla Pietari saadaan siitä puffertti-valtio Suomen ja Venäj. välillä. Mutta Pariisissa tärkeät piirit ymmärsivät ja selittivät, että Pietarin pystyttäminen Venäjän valkoisille merkitsisi sitä, että ne vaatisivat Suomen itsenäisyyden hävitystä. Pietari olisi siis vaarallinen Suomelle. Tietää ettemme voi venäläisiltä mitään hyvää odottaa. Goughin on täytynyt karkottaa kenraali von der Goltsin Riiasta kun tämä on ollut yhteistoiminnassa Judenitshin kanssa, taantumuksellisimpain kanssa. Venäjällä on uhkaamassa taantumuksellinen valta. Sitä me emme voi tueta. Kartasov sanonut, ettei hän voi olla sen venäl. hallituksen kanssa joka nyt on olemassa. Mikä on Koltshak? Hänen ulkoasiain minist. Sasonov on varsin katkeramielinen ja Suomen itsenäisyyden jyrkkä vastustaja! Jälellä Denikin. Taantumuksellisin. Mistä aineksista siis tulisi se hallitus? Ei minkään venäläisen hallituksen kanssa tekemisiin. Yksin sotaretki Venäjää vastaan ei ratkaise bolsheviki – kysymystä, Tarvitaan siellä hallitus, jonka kanssa saadaan aikaan sopiva.
Berg: Nyt on ratkaistavana kenties tärkein kysymys mitä meillä koskaan tulee olemaan. Holstin lausunto ei siis tähtää ytimeen. (Välillä selitti Vennola: Mannerheim oli vielä kysynyt hallituksen kantaa amnestiasta. Hän oli vastannut ettei vielä ole kantaa määrätty). Edellisen johdosta katsoi B. että siitä olisi sovittava. Kenraali Mn vaatimus Pietariin menosta ei olisi mahdoton, varsinkin kuin päätös riippuu eduskunnasta. Olisi välttämättä säilytettävä M. Sellaisia miehiä saadaan vain yksi vuosisadassa. Venäjän kanssa on saatava läheinen suhde. Kansojen kohtaloita eivät ratkaise soti[laal]liset kysymykset, vaan rauta ja veri. Harkintakykyä, milloin mennään Pietariin, on Mannerheimilla. Mannerheim voisi tulla koko Pietarin operatsionin joht.
Alkio laajassa lausumassa osoitti että kenraali Mannerheimin kutsuminen sotaväen johtoon ehdoilla joita hän asettaa, on vaara. Mutta hän voidaan nimittää ehdolla, että sotapäälliköllä ei ole mitään muuta kuin hallituksen ohjelma. Huomautti M:n ohjelman luonnottomuudesta yhteistoiminnasta ryssien kanssa, sekä epälojaalisuudesta että oli sallinut puhua sellaista kuin Sarlin. Totesi että Pietarin retkeä varten on ollut M:lla suunnitelmia hallituksen selän takana. Bolshevismia ei kukisteta miekalla, vaan sillä ohjelmalla, jonka tämä hallitus on ot[tanut]. Selosti laajasti asemaa ja Mn ulkopolitiikan vaaroja. Ei kuitenkaan ehdott. tahdo vastustaa, jos hallitus voi hänet nimittää ilman ehtoja hänen puoleltaan.
Kallio yhtyi Holstiin. Vastusti sotatilaan julistamista, mutta oli ollut sitä mieltä että kenr. M. olisi edelleen pidettävä, mutta viime aikoina on hänen arvonsa paljon alentunut, kun M. on ilman vastalausetta sallinut m. m. sellaisia lausuntoja kuin Helsingin suojeluskunnan puolesta Sarlinin pitämä puhe. Voitaisiin vielä neuvotteluja jatkaa. M.lle suor[aan] sanottava asia.
Holsti totesi että Mannerheimin kanta on nyt toinen kuin Castrenin kapinetin. Mutta ei halua vastustaa Mannerheimin kutsumista presidentiksi [tark. ylipäälliköksi]. Osotti, että, kun mikään muu valta ei rohkene määrätä kantaansa Venäjän suhteen, kuinka pieni Suomi sen voisi tehdä. Kehuu kunnioittavansa M:a.
Berg on ollut Pietarin hyökkäyksen vastustaja. Luottaa häneen. Hänenkin tietysti on alistuttava lakeihin. Hän paraiten ymmärtää mitä on tehtävä. Hän edustaa suomalaista politiikkaa. Valittaa yhtä paljon kuin muutkin Sarlinin puhetta ja hänen suhdettaan siihen.
Erkko olisi suonut Mannerheimin tulevan ylipäälliköksi, mutta hänen ehtonsa näyttävät sellaisilta, ettei niihin nyt voitane suostua. Sotatilaan julistamiseen on aivan mahdoton suostua.
Soininen samoin kuin edelliset olisi suonut M:n tulevan sotajoukkojen johtoon. Ymmärtää että hänen asemassaan on ollut vaikea polemiseerata yltiöpäisiä puhujia vastaan. Ellei M. luovu ehdoistaan, täytyne nimitys jäädä. Neuvotteluja voidaan jatkaa.
Kahelin ei ollut saanut Mn lausunnoista sitä käsitystä että ne ovat ehtoja. Vaan neuvottelun perusteita. Ei voi estää politikoimasta. Ennen pitkää voivat suojelustoimenpiteet Porajärvellä ja Repolassa johtaa sotaan Venäjän kanssa. Silloin on tärkeätä, että ruotsalaisten kannatus on kenr. Mn nimellä saatavissa. Pitäisi hänen liittämistään sotaväen johtoon niin tärkeänä, että olisi tehtävä kaikki hänen pysyttämisekseen. Lausunnoista vedetty johtopäätöksiä, jotka eivät ole niin tarkoitettuja. M. ei ole vastuussa löysistä puheista.
Berg yhtyi täydellisesti edelliseen.
Todettiin, että sotatilaa vastustetaan.
Pietariin-hyökkäyksen ehdoista alistetaan ulkovaliokuntaan.