Lauantaina 1. Helmik.

Perustuslakivaliokunnassa otettiin käsiteltäväksi hallituksen esitys, sisältävä yleisiä perustuksia kielellisten olojen järjestämiseksi oikeudenhoidossa ja hallinnon eri aloilla. Alkio ehdotti yleiskeskustelussa esityksen hylkäämistä perustellen mielipidettään monilla lain aiheuttamilla mahdottomuuksilla, sekä sillä, että nyt ei ole oikea aika säätää tätä lakia, kun Ruotsi sekaantuu Suomen asioihin, ruotsalainen eristäytymisliike on vallalla.
Estlander oli nyt halukas käsittelemään asiaa tällä pohjalla, jonka esitys sisältää.
Vuorimaa ilmoitti, että hän ei voi yhtyä lain 2 § ja 3 § 2 mom. Muuten Alkioon.
Relander. Kieliriita alentaa kansamme arvoa ulkomaiden silmissä. Kieliriita saatava pois päivän järjestyksestä. Tällainen laki on omiaan laimentamaan kieliriitaa. Sillä annetaan laillisuus nykyiselle tilalle. Alkion 2 §lää vastaan tekemää muistutusta vastaan sanoi, että siihenhän on sisällytetty ’’mikäli mahdollista.’’ Ylisti ruotsalaisia, jotka olivat olleet yksimielisessä opinionissa Ahvenanmaan kysymyksessä sekä muist. ruotsalaisten taistelua venäläistyttämistä [vastaan]. Parempi panna läänien rajat kielialueiden rajoja myöten.
Virkkunen hyväksyy lait, varsinkin koska ne on jo ennen hyväksytty. Ei näe kokonaisuudelle mitään vaaraa näiden säännösten hyväksymisestä, kuten Alkio.
Relander polemisoi Alkiota vastaan vielä, hän kun oli ehdottanut asian lykkääm. tyyneempään aikaan. Jos laki nyt säädetään, voidaan sitte työntää tyyneempään aikaan detaljilaki.
Maalaisliitossa on ollut yhteiskunnallisessa suhteessa tark. ottaa valtit pois sosialisteilta.
Relander [tarkoittanee Vuorimaata] ruotsalaisten pyrintö tässä on vain alkua. Osoitti, miten monet merkit osoittavat ruotsalaisten separatismia.
Malmivaara yhtyi Relanderiin, Virkkuseen. Ei sillä osalla kansaa, joka tahtoo maata [lause kesken]
Alkio pitempi lausunto.
Vrede lausui Relanderin, Virkkusen ja Malmivaaran lausunnoista suuren mielihyvänsä. Ne osoittavat vilpitöntä pyrkimystä saada täältä kieliriita pois. Ei ole mahdotonta panna hallintoalueiden rajat kulkemaan pitkin kielirajaa. Eduskunta on sen jo hallitusmuodossa hyväksytty 3 §län säännökset uudessa asevelvollisuuslaissa. Mitä tulee 2 §:lään, pääasia ei ole saada rajat tällaisiksi, vaan saada kuntia suurempia kunnallisia itsehallintopiirejä.
Alkio ja Vuorimaa puhunut separatismista. Lähetystö Haagiin ei ollut sitä, mitä voisi sanoa separatismiksi, vielä vähemmän epäisänmaalliseksi.
Toivoi että valiokunta, Alkion ja Vuorimaan vastustuksesta huolimatta hyväksyisi lakiehdotuksen, muutamilla parannuksilla hyväksyä.
Hultinista oli hyvä nyt käyttää kiihkotonta aikaa tämän lain säätämiseen. Edustaja Alkio vastustaa asiaa yleisvaltakunnalliselta kannalta. Siltäkin kannalta on hyvä että saadaan eri osissa tyytyväisyyttä aikaan.
Relander oli sanonut, että suurin osa ruotsalaisesta kansasta on asettunut vastustamaan ahvenanmaal. puuhista. Ruotsalaisella maal. aineksella on halu päästä vuorovaikutukseen suomalaisten maalaisliittolaisten kanssa. Maalaisliiton eduskuntaryhmä ei ole natsionalistinen. Vastustettaessa tätä lakia, rakennetaan muuri, jolla estetään maalaisia pääsemästä yhteen. Pitäisi päästä siihen, ettei sivulta päin tulla näitä asioita järjestämään.
Vuorimaa osoitti minkälaisen lakeijapalveluksen kokoomuspuolue tekee ruotsalaisille.
Heikkinen esitti hyvän lausunnon ruotsalaista separatismia ja politiikkaa kohtaan.
Peurakoski. Se mielenkiihkeys joka tämän asian yht. on ilmennyt panee hänet epäilemään saadaanko tällä lailla kieliriita ehkäistyksi. Kun tällainen järjestely tulee, se voi antaa oikeuden väärin käytökseen. Mutta hallituksen esitys hyväks. katkaisee separat. kärjen. Ei näe vaaraa suomal. kansanainekselle.
Relander Vuorimaalle. Ei pitäisi katsoa asiain järjestelyssä niin paljo taakse kuin eteen päin. Ei ole tutkittava niin paljo riidan syitä vaan miten päästäisiin pois. Jos pakotetaan eri kielisiä yhdessä olemaan, kitka tulee suuremmaksi. Jos asia näin järjestetään, niin on varma että Ahvenanmaa pelastetaan Suomelle.
Alkio. Laajemmassa lausunnossa osoitti että kielitaistelua ei lopeteta tällä lailla. Vakuutti, että maalaisliittolaiset eivät koskaan sorra ruotsalaista kansaa, joskin he joskus arvostelevat hieman teräväsanaisesti ruotsalaisten poliittisia johtajia.
Löthman kuului myöskin niihin, jotka katsoi voivansa yhtyä lämpimästi kannattamaan tätä lakiehdotusta.
Lundson samoin.
Viron komiteassa
Silatz -laiva saatu lupaan kulettamaan komitean tarpeita Viroon.
Virossa kaatuneille saatu hautapaikka Vanhan kirkon hautausmaalle. Viro lupaa muistopatsaan.
Väkemme hyökätessä Narvaa vastaan ovat Ekströmin joukot harjoittaneet ryöstöä. Päätettiin lähettää kenraali Vetzerille tästä huomautus, sekä kehoitus tutkimaan.
Kenraali Loden johdolla oli valtuutettu Viroon, Viron hallituksen suostumuksella, lähettämään 1000 tanskalaista sotilasta.
Inkerin hallituksen muodostamisesta tullut tieto.
Inkerin hallitus pyysi avustusta Inkeriläisten vapauspyrkimyksille rahallisesti, sekä luvan saada perustaa Suomessa vapausjoukkojaan, joihin kerätäisiin inkeriläisiä.
Ivalo epäili, ettei toistaseksi voida komitean puolesta antautua näihin laajoihin tehtäviin.
Honkajuuri. Riippuu paljon siitä minkälainen tilanne Virossa on. Nythän asiantuntijat väittävät että se on pelastettu, bolshevikkivalta heikontunut. Jos virol. voisivat jo omat rajansa suojella, silloinhan voisi herätä kysymys avun lähettämisestä Aunukseen. Siellä kaivataan apua. Silloin saatava ensin selko Englannin suhtautumisesta asemaan. Voisiko syntyä engl. kanssa yhteistoimintaa. Vienan Karjalassa ei luulisi monia satoja miehiä tarvittavan. Siellä Karjalassa kuuluu olevan punikkeihin suuri tyytymättömyys. Näistä asioista otettava selvää. Asema Suomelle kohtalokas; jos Suomi voisi jotain nyt tehdä, olisi sitä ajateltava.
Tri Vinter epäili Inkerin avustusta. Viron joukkoja ei voitaisi lähettää muualle hyökkäämään. Käytännöllisestikin vaikea. Käytännöllinen hyöty Suomelle pieni. Inkerin hyväksi ei nyt voitaisi tehdä mitään. Sitä vastoin on Itä-Karjalan hyökkäystä ajateltava. Talviaikana sitä on ajateltava.
Siellä kaivataan suomalaista apua. Väestö kiihottunut bolshevismia vastaan. Nyt ei niitä olisi vaikea saada Suomeen liittymään. Asiaa otettavaksi energisesti harkittavaksi.
Tri Ruuth: Asia arvosteltava yleisen tilanteen mukaan. Viro voidaan nyt puhdistaa. Bolshevikit tuskin voivat ahdistaa Viroa, kun joukot ovat hajotetut monille rintamille. Viro voi siis tulla säilymään virolais-suomalaisen yhteistyön varassa. Venäläiset porvarit aikovat pian saada Pietari valtansa. Inkeriläisten avun pyyntöä ei ole hylättävä. On harkittava, ettei tätä tilaisuutta ole jätettävä käyttämättä. Arkaluontoinen. Mutta voiko pääkomitea laajentaa toimintansa näin laajalle. Tilannetta ei saisi laskea käsistään. Mitä tulee asian ulkopoliittiseen puoleen, ovat suurvallat sidotut rauhankongressiin ja antavat meille sangen vapaat kädet hoitaa tällaisia asioita. Painosti sotaosaston toimikunnan kirjelmää.
Holma: Asiassa on sotakomitean kannalla. Virossa toimivia joukkoja ei voida pariin kuukauteen vetää pois Virosta, varsinkin Lätin painostuksen johdosta. Ymmärtää, ettei näillä joukoilla ole mahdollisuutta käydä toisille rintamille. Inkeriin tarvitaan uusia voimakkaampia joukkoja. Yhtyi Alkioon asian kehittämisestä.
Ivalo. Osaksi asia selvinnyt, synnyttäen uusia epäilyksiä. Virossa 2000 suomal. Ne tarv. siellä. Uusien joukkojen varust. Inkeriin uusi kysymys. Asian poliittinen puoli arvelluttava. Nyt jo Viron retkeä pidetään imperialistisena. Pietarin valloitus tuottaa suuria poliittisia ja sotilaallisia vaikeuksia. Karjalaa varten olemassa eri komiteoita. Ryhtyessämme siihen voisimme astua niiden varpaille. Karjalan kysymys Suomelle tärkeämpi ja mahdollisempi. Asia jäisi valmistelun varaan. Erittäin tiedust. mille kannalle Englanti asettuu Suur-Suomi politiikassa.
Louhivuori oli valtionhoitajalle Virosta tultuaan esittänyt, että meidän olisi estettävä syntymästä Itämeren rannoilla mitään venäläistä porvarikaarti-keskusta. Pietari otettava ajan tullen suomalais-virolaisiin käsiin. Ententen suostumus saatava Pietarin muonituksessa. Samoin saatava lupaus ettei venäläistä laivastoa olisi Suomen lahdella. Tämä oli Viron hallituksen mielipide. Se edellytti Suomen joukkojen aikanaan hyökkäämistä Pietariin. Valtionhoitajan mielipiteistä ei yksityiskohtaisesti voi antaa tietoja. Sen voi ilmoittaa, että hän pitää silmällä asiain kehitystä sangen tarkoin.
Inkeriläisten tarkoitus on valloittaa Inkeri. Mutta suunnitelma on mahdoton. Siellä ei ole mitään hallitusta joka johtaisi, ei myöskään kykyä muodostaa kokonaisuutta.
Ellei heti siis synny suur-Suomi toteutusta, Inkerille voi tulla kysymys vain ihmisystävällisestä avustuksesta. Se täytyy jäädä vaille valtiollista avustusta. Mutta päätoimikunta voi kehoittaa hallitusta ottamaan tämä asia huomaansa.
Me emme voi noin vain julistautua kaikkia heimokansojen asioita hoitavaksi komiteaksi, siihen puuttuu voimia ja varoja.
Tri Ruuth: Ei sotakomitea ole myöskään tarkoittanut, että pääkomitea julist. yleiskomiteaksi. On vain ehdotettu alotetta. On kerrottu että venäläisille on sallittu täällä järjestäytymisoikeus, mutta Inkeriläisiltä se on kielletty. [jätetty tyhjää tilaa]
Maist. Kaukoranta. Parin viikon aika sotatoimikunnassa neuvoteltu inkeriläisten kanssa. Inkeriläiset jo pariin kertaan kääntyneet hallituksen puoleen anoen lupaa saada tulla Suomeen. Pohjois-Inkerissä on 2000 miestä jo järjestäytynyt. Niistä on jo 200 siirtynyt Suomeen. Ne aikoisivat järjestyä täällä. Mutta hallitus on hyljännyt jyrkästi tämän pyynnön. Sittemmin inkeriläiset ajatelleet kokoontua Virossa ja saaneet jo myöntymyksen. Komitea oli kuitenki[n] toistaseksi tämän estänyt, sillä se olisi tuottanut Suomelle häpeätä.
Honkajuuri. Jos Inkeriä aijotaan pelastaa, on Pietari valloitettava. Mutta se riippuu tilanteiden kehityksestä. Pääasia tässä nyt on kohdistaa toimenpiteet Vienan Karjalaan ja Aunukseen. Asetuttava yhteen Vienan-Karjala -komitean kanssa. Joukkoja Vienan-Karjalan valtaamiseen ei tarvita paljon. Se on Suomen taholta järjestettävä vapaan komitean kautta.
Ruuth: Päätoimikunta voisi tehdä hallitukselle ehdotuksen että Päätoimikunta asettuisi yhteyteen Inkerin komitean kanssa, sekä että Pääkomitea puoltaisi, että inkeriläiset saisivat luvan kokoontua Suomessa.
Vinter suostui edelliseen. Vienan asiat olivat vain sivistysseuran huostassa. Tämän komitean otettava asia omakseen. Engl[annista] saat[ava] viljaa sinne.
Alkio kannatti edellisiä.
Päätettiin että sotakomitea nyt neuvottelee inkeriläisten kanssa. Tiistaina pidetään Pääkomitean kokous. Sitten esitetään ehdotukset hallitukselle.
Vienankarjala-retkeä varten tehdään ehdotus ensi kokoukselle.
Tri Holma ehdotti että vartiointi Helsingin-Räävelin linjalla tulisi paremmaksi. Hallitukselle ehdotettava.
Puheenjohtaja ehdotti että komitea asettaisi vakinaisen toimitusjohtajan hoitelemaan komitean juoksevia asioita. Ehdotti siihen tri Holman.