Maanant. 4. Lokak.

Boxbackan seudulla oli pastori J. Uoti hypännyt vastaantulevasta junasta, joutui junan alle, ruhjoutui täydellisesti. Tänään järjestelimme johtaja Ruokosalmen kanssa suorituksia saamisestani Edistysseur. K.O.Y:ltä.
Asetun asumaan Hospitziin no 43.
Ulkoasiain valiokunta kokoontui klo 7 ½ Säätytalolla.
Ulkoministeri selosti tilannetta.
Nyt on riita Kalastajasaaren pohjoisen niemen kahtia jaosta, jolloin hallituksemme on vaatinut lahden etelärannikkoa. Ryssät eivät suostu.
Tiedonantoja varustelu-oikeuksista Petsamossa.
Kalastusoikeus Kalastajasaaren pohjoispuolella ulottuisi aina itäiseen kärkeen, vaikka se alueellisesti kuuluu Venäjälle. Vastineeksi saisivat venäläiset kalastaa Suomen alueella.
Venäl. vaatineet saada pitää 2–3 majataloa Suomen alueella. Luopuneet. Vaatineet kauttakulkua Norjan alueelle, suostuttu.
Luulisi että valiokunta voisi nyt suhtautua optimismilla Petsamon asian järjest. Tänään tullut viestejä että venäl. osoittavat myöntyväisyyttä.
Kauko-Karjala. Myös venäl. ovat suostunet ottamaan rauhanenuvottelujen pöytäkirjaan lupauksen Kauko-Karjalan autonomiasta.
Nyt luvataan karjalaiselle väestölle itsemäär. oikeus. Autonomisesti kuuluu federatiivisesti Venäjän neuvostovallan kanssa. Saavat järjestää taloudellisesti asiansa itse. Oma kieli. Kansalaismiliisi.
Suomal. valtuuskunta hyväksynyt tämän.
Repolaa ja Porajärveä koskevassa kohdassa myös erikseen todettu tämä.
Näin siis eivät karjalaiset joudu venäläisten kanssa saman itsehallinnon alle.
Repola ja Porajärvi. Vaadittu Suomeen liitt. Venäl. eivät suostu. Sitä vastoin erinäisiä ehtoja vakuutetaan. Liitetään Itä-Karjalan autonomiseen alueeseen.
Ulkomaisissa diplomaattipiireissä oltu sitä mieltä, että tämän perusteella Kansainliitto tarvittaessa voi ottaa asioihin kiini.
Pitäjäitten asukkaille taataan amnestia, omistusoikeus ja maasta siirtyminen. Suomalaisille oikeus siirtää pois omistamansa metsät y. m.
Repola ja Porajärvi olisi ollut vaihdettavissa Karjalan kannaksen mutkaan. Mutta silloin olisi mennyt n. 4000 suomal. Ei ole suostuttu.
Repolan täällä oleva kunnallislautak. esimies pitänyt tätä onnellisena ratkaisuna.
Selostus rannikon varustamisesta.
Ino ja Puumala hävitetään. Seivästön ja Inon välille ei rakenneta 20 kilom. alalle rannikolta ampumalaitteita.
Me voisimme neutralisoida Suursaaren. Mutta venäl. voisivat sen hätätilassa miehittää. Venäl. yhä vaativat, koska heidän reittinsä Itämereltä sitä vaatii.
Meidän sota-asiain tuntijat väittävät ettei tämä heidän väylänsä kannalta ole tarpeellista.
Hallitus ei ole taht. antaa neuvottelukunnalle neuvottelujen katkaisemista tarkoittavia ohjeita. Mutta kun neuvostoarmeija Puolan pohjoisrajalla on lyöty, on meilläkin syytä odottaa ryssiltä myöntyväisyyttä.
Jos laivoja on enempi menetetty ryssille kuin aijottiin on samalla pelastettu Annan metsät.
Hallituksen on nyt ollut vastattava tehdäänkö rauha nyt vai ei?
Tahtoi ensin puhua siitä, miksi rauha on tehtävä.
Puolan asema sodassa edullinen. Mutta ajattelee rauhaa. Huomenna heidän ulkomin. saapune siinä tark. Riigaan.
Kenr. Vrangell on koettanut välttää Denikinin lankeemussyitä. Wrangel on kaukana meistä. Ei auta meitä jos Puola tekee rauhan.
Suurvallat. Heissä elää eräissä piireissä ajatus että valkoryssät voittavat. Mutta se ei ole näiden maiden virallinen kanta. On vaikea tietää minkälainen hallitus tulee. Me olisimme ensim. suvereninen valta, joka tulee tunnustamaan rauhan kautta neuvosto-Venäjän hallituksen. Jokatap. sen pian Puola tekee välirauhan.
Ei ole varmuutta Puolan sodan jatkumisesta ei avun toiveita Vrangellista.
Rauha siis olisi tehtävä. Parempaa rauhaa odotettiin.
Kaikkialla maailma – sitä mieltä että Venäjällä tulee anarkistinen aikakausi.
Mutta on otettava huomioon, että kun siitä silloin alkaa ilmestyä järjestystä, se voi myös määrätä koska se aikoo rauhantekoa kanssamme.
Jos me saamme Petsamonalueen järjestetyksi, mikään valkoinen hallitus ei sitä halunne muuttaa.
Hallitus siis taipuvainen solmimaan rauhan.
Hallitus tietoinen että rauha tuo ikäviä puolia mukanaan. Tulee kapinoitsioita Suomeen, se voi herättää taloudellista levottomuutta ulkomailla. Toiselta puolen on pankkipiireistä huom[autettu], että jos Puola y. m. järjestyvät suhteisiin neuvosto-Venäjän kanssa, se taas voi vaikuttaa epäedullisesti.
Colliander kysyi onko ulkovaltain edustajain mieltä kysytty?
Holsti hieman kierrellen vastasi, josta sai selon, että niiden kanssa oli keskusteltu ja saatu ymmärtää että ne suosittelevat rauhaa.
Pääministeri: Ranska näyttänyt suhtautuvan skeptillisesti.
Arvelevat: onko meidän arvomme mukaista nyt päättää ne rauhanneuvottelut joihin toisissa suhteissa on alotettu. Tämä kanta ymmärrettävissä. Suhtautuvat epäröivästi kysymykseen. Viivytyksellä voisi olla erinäiset etunsa. Varmaan ei tiedä sitäkään. Tuottaa melkoisia vaikeuksia löytää viivytysaiheita. – Takeet Itä-Karjalalle ilman panttia ovat hyvin arvottomat. Säännös äänestyksestäkin voi jäädä tyhjäksi sanaksi, ellei meillä ole voimakeinoja.
Näiden alueiden Repolan ja Porajärven jättäminen Venäjälle tuli jo aikasin sovituksi. Katkera asia.
Hallitus ja rauhanvaltuutetut koettaneet saada takeita paremmiksi. Eihän sillä, miten asia ratkee ole suurta merkitystä siinä mitä on paperilla. Jotainhan ne merkitsevät.
Lausui mielihyvänsä, että eduskunnan ulkoasiain valiok. ja hallituksella on tilaisuus harkita rauhan ehtoja ennen kuin se allekirjoitetaan.
Vuorimaa: tahtoi tietoja Ahvenanmaan asiasta. Onko sitä otettu esille rauhaneuvotteluissa?
Holsti. Kahdet ohjeet neuvottelukunnalle. Sopimuksen johdantoon vaadittu että ’’Suomi tuli alueineen itsenäiseksi.’’ Ellei tätä saada läpi, joku erit. artikla on jossa Suomen alueineen itsenäisyys tunnustetaan.
Jos Venäj. uusi suunta revoluts. tietä nousee, niin he tietysti voivat ottaa uuden kannan. Kun Venäjä oli yksi osallinen v 1856 sopim. vetooavat suurvallat siihen.
Helo toivoi että hallitus oli ryhtynyt toimenpiteisiin ettei rauhan tultua elintarpeita saada vielä Venäjälle.
Vuorimaa kyseli jotain Petsamosta, erittäin millä oikeudella venäl. saavat kalastella myös Suomen alueella?
Teki muistutuksia Itä-Karjalan autonomia-ehtoja vastaan.
Repola ja Porajärvi tahtovat pysyä Suomessa. Niistä luopuminen häpeällistä.
Luvattu autonomia ei vastaa tarkoitustaan.
Kun Ino ja Puumala riisutaan varustuksista, olisi pitänyt vaatia myös esim. Grasnaja Gorkan riisumista.
Suursaarta ei saa julistaa puolueettomaksi.
Yksityisten suomal. saatavia lähes 1 miljardi. Nyt ei ole niiden saannista mitään sopimusta. Ne kärsivät väär.
Laivojen luovutuksessa menty liian pitkälle. Onko esim. Väinämöinen luovutettu? Tulevatko suomalaiset saamaan laivojaan takaisin? Nuhtelee että suomal. neuvottelijat ovat liijaksi myöntyneet. Luulee että boshevikit olisivat myöntyneet.
Kommunistien takaisin laskeminen maahan virhe.
Kauppasuhteet nollan arvoisia.
Holsti Helolle Repolan metsäkonsisioneista. Repolaiset tahtovat ne pitää voimassa, koska väestö ei voi elää talven yli, ellei näistä johtuvia töitä tule.
(Hahl saapui nyt vasta istuntoon)
Kauttakulku liikenne tullee Venäläisille kenties liianki edulliseksi. Mutta sen voi irti sanoa. – Keinotteluesteitä hallituksessa ajateltu. Tehdään esitys.
Vuorimaalle vastaili erinäisiin kyselyihin.
von Wendt – – –
Ryömä totesi että Itä-Karjalan väestölle on nyt saatu sellaiset takeet, joista valiok. viime kok. puhuttiin. Tyydyttävät tulokset.
Toivoi että Petsamossakin voidaan kompromisseerata. Suursaaren kysymys sopiva kompromissikysym. Hallituksen kanta, vaatia sen puolueettom. kansainväliset takeet, on liikanainen. Venäjähän voi joka tapauksessa alottaa sodan milloin tahtoo. Ei siis ole syytä vaatia saada Suursaarta varustaa. Koska rauha nyt riippuu meille tois.arv. syistä, rauha olisi tehtävä. Se olisi meille edullinen.
Keto pääasiassa tyytyväinen neuvottelujen tulokseen. – Suursaarta ei olisi pyrittävä linnoittamaan. Tämä venäläisten kannalta tärkeä myönnytys tehtävä. Rauhaa ei saisi vitkuttaa. Se ei olisi järkevää ulko- eikä sisäpoliittisesti. Vrangellin voittoa ei meillä ole syytä toivoa. Rauha tehtävä.
Vuolijoki konstateeraa että sosialidemokr. ryhmä on rauhan kannalla. Rauha kenties ei tule pitkäaikaiseksi. Mutta se on virstantolppa. Valitettavasti Itä-Karjalaa ei nyt voitu liittää Suomeen, mutta se asia ei ole tällä rauhalla loppuun käsitelty. Sitä voidaan jatkaa.
Tärkeämpää on ollut saada Petsamo. Karjalan kysymys on ollut episodi. Sen vaikutus tulee elämään. Repola ja Porajärvi – juttu ikävä. Herrat ovat politiikassaan pettyneet. Suursaarta turha ajatella linnoittaa. – Jos Puola on rauhanneuvotteluissa Puolan [tark. Neuvosto-Venäjän] kanssa, sopii meidänkin olla. Ei se mitään huomiota herätä. Rauhantuloa ei voida välttää.
Pääministeri muistutti Paasikiven lausunnosta, että jos Suomen kaikkien puolueiden sanomalehdet olisivat olleet yksimielisiä Repolan ja Porajärven asiasta, sen Suomelle saaminen olisi ollut verrattain helppo, verrat. esim. Petsamon saantiin, joka oli vaikeampi vaan jonka vaikutti kansallinen yksimielisyys.
Alkio sanoi, että tulossa oleva rauha on Suomelle pelottavan epäedullinen ja haluaisi siis lykätä sen tekoa. Tarkistuksen alaiseksi se voi tulla vain niissä kohdin missä se on venäläisille epäedullinen ja Suomelle edullinen, mutta missä suhde on päinvastainen, sitä ei haluta tarkistaa. On varmaa, että Eurooppa pitää kiinni siitä, mihin me nyt tyydymme, eikä tule koskaan suostumaan Itä-Karjalassa rajan siirtoon. Heimolaisemme Karjalassa tuntevat tulleensa petetyiksi ja heistä me saamme vihollisia. Rajamme tulee paljon epäluotettavammaksi kuin ennen.
Inon ja Puumalan patterien hävitys on onnettomuus ja häpeä, kun Grasnaja Gorga jää Kronstadtin kera ennalleen. Suomen rannikon alastomaksi riisuminen ennen kuin Ahvenanmaan asia on selvä heikontaa sitäkin. Hyvässä lykyssä menetämme vielä Ahvenanmaan. Mikä ’’valtakunta’’ Suomi silloin on!? Meitä ei enää oteta vakavasti. Venäjä tulee kohta laskemaan meidät vaikutuksensa alle. Suomenlahden rannikkojen varustusasia olisi ollut jätettävä ratkaistavaksi yhdessä Itämeren neutralisoimisen kanssa. – Taloudell. asemamme käy rauhan tultua kurjaksi. Saamme vain bolshevikeja ja vastineeksi viedään Venäjälle pala suustamme ja takki päältämme.
Vrangelliin emme voi mitään toiveita panna. Vielä pelottavampi kun bolshevikit. Musta. – Mutta jos piankin vallankeikaus tulee Venäjällä ne eivät omasta puol[estaan] tunnusta tätä rauhaa. – Jos sos. dem. olisivat myös vaat. Itä-Kn oik[euksia,] olisi saatu.
Suolahti. Nähnyt että Petsamon kys. ollut yhteydessä Repolan ja Porajärven kanssa. Karjalan asia ei ole viime kerrasta parantunut. Huono tulos riippuu suureksi osaksi sos.dem. suht. siihen.
Holsti vastaili Vuolijoelle. Oli Alkion kanssa samaa mieltä että Pietarin neutralisoiminen olisi tärkeä. Mutta voimat puuttuvat. Toivotaan ettei Venäjä tule pakotetuksi oman etunsa vuoksi. Valittaa että karjalaiset ovat lähettäneet adresseja myös venäläisille. Varattava varoja budjettiin siltä varalta että tulee suuria karjalais-pakolaislaumoja.
Helo. Suomenlahden neutralisoiminen on myönnettävä, siinä muodossa kuin venäläiset vaativat, eikä pidettävä kiinni hallituksen ehdoista.
Colliander yhtyi Alkioon siinä mikä koski bolshev. rauhantekoa ja sen vakavuutta.
Ryömä äsk. lausuntonsa lisäksi totesi, että meillä nyt on sellaiset tulokset kuin oli viime kokouksesta saatettu odottaa. Kauko-Karjala-politikoitsijain politiikka oli ollut tunteen asia, sos.d:lla järjen asia. Oli provosoitu karjalaisia.
Onko hallitus tehnyt ehdon ettei rauhaa saa tehdä, jolleivät venäläiset suostu luop. Suursaaren neutralis. eht[ona]?
Olimme Holstin kanssa illallisella, Kallio ja minä. Hän kertoi että hallituksessa Ingman on jyrkin Karjalan asian ja reunavaltapolitiikan vastustaja. Oli kertonut Paasikiven sanoneen ettei jalan leveyttä saa ottaa Suomen alle venäläistä maata.
Sanoi että hallituksen toiminnassa ei nyt ole mitään vauhtia.