Maanantaina 11 p. Jouluk.

Ryhmässä käsiteltiin alustavasti ehdotus Eduskunnan adressiksi Venäjän kansalliskokoukselle. Päätettiin hyväksyä luonnos alistettavaksi ryhmille. Perustuslakivaliokunta. Hallitusmuotokysymys. Kuusinen esitti jäsennyksen hallitusmuoto-asioista. Mäkelin piti sitä liijan laajana. Olisi saatava lyhyt laki, jossa periaatteet olisivat vain mainittuina. Esitti lausuttavaksi eräitä periaatteita. – Alkio esitti ohjelmanaan Hallitusmuodon perusteiksi seuraavan:
1. Suomi on tasavalta.
2. Jokainen Suomen kansalainen on lain edessä saman arvoinen.
3. Suomessa on valta kansalla. Valtaansa käyttää kansa Eduskuntansa kautta, joka säätää lait, päättää itse kokoontumisestaan ja hajaantumisestaan.
4. Ylintä hallitus- ja toimeenpanovaltaa käyttää tasavallan presidentti.
5. Maan hallitusasioita hoitaa presidentti valtioneuvoston avulla joka on toimistaan edesvastuussa Eduskunnalle.
6. Korkeinta tuomiovaltaa käyttää Korkein oikeusistuin.
7. Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on velvollinen puollustamaan maata, tasavaltaista hallitusmuotoa, eduskuntaa, kansalaisten henkeä, vapautta ja oikeuksia.
8. Eduskunnan finanssioikeus; 9. Presidentin vaalitapa; 10. Ulkoasiain hoito. – Presidentin vaalista eri laissa.
Vrede: ei myöskään pitänyt pikkuhallitusmuotoa systemaattisesti pätevänä. Ehdotti ryhdyttäväksi heti käsittelemään varsinaista hallitusmuotoa.
Mäkelin pyysi asiaa pöydälle, että eri ryhmät voisivat saada keskustelun pohjalla valmiiksi suunnitelmansa.
Hultin: Nyt olisi täytettävä lain säädännössä oleva aukko, käytännöllinen tarve. Esitysoikeudestakin olisi saatava säännös.
Estlander puolsi hallituksen esitystä käsittelyn pohjaksi, siis, että heti ryhdytään laajempaa hallitusmuotoa käsittelemään.
Juutilainen kannatti sitä Mäkelinin ehdotusta että asian yleiskeskustelu nyt katkaistaan niin että ryhmien edustajat saavat panna ehdotuksensa paperille.
Ståhlberg: Ei ole muuta kuin valittava kahdesta vaihtoehdosta: joko täydellinen ehdotus hallitusmuodoksi, jolloin hallituksen esityksen perusteella voidaan asiaa ryhtyä käsittelemään. Toinen on se, että laaditaan lyhyt hallitusmuoto, jolla todetaan tasavallan olemassa olo ja päätetään asettaa sille esimies. Kannatti sitä, että otetaan työn alle laajempi hallitusmuoto.
Vrede ehdotti, että lyhyempi otetaisiin käsiteltäväksi.
Kuusinen epäili, ettei se johtaisi tulokseen. Suuremman käsittelyyn olisi taipuvainen. Siinä on aina jotain, josta voidaan olla yksimielisiä.
Manner merkitsi, että Kuusisen ja Vreden ehdotukset olivat täydellisen hallitusmuotoehdotuksen puolella, Mäkelinin ja Alkion lyhyen. Ei ollut valmis äänestämään. Yhtyi Mäkelinin ja Juutilaisen ehdotuksen.
Ingman yhtyi puheenjohtajaan. Luuli että ilman presidenttiä tullaan toistaseksi toimeen senaatin puheenjohtajan avulla. Ilman ulkoasiain hoitoa koskevia säännöksiä ei voida tulla toimeen. On annettava parin kolmen valiokunnan jäsenen harkittavaksi onko tarpeen säännöksiä ulkoasioista.
Sirola. Käsittelyn pohjaksi olisi pantava Kuusisen luonnos. Olisi pidettävä silmällä mikä on mahdollinen. On lähdettävä siitä, että tunnustetaan välttämättömyys. Ulkoasiat ovat nyt eduskunnalla. Jos eivät ne luista, on syy siihen ettei eduskunta ole ruvennut aikanaan luomaan tarpeellisia yhdistyselimiä hallituksen kanssa.
Kuusinen toivoi, että kaikki tehdyt ehdotukset tulisivat monistettuina.
Asia pantiin pöydälle huomiseen. Siksi monistetaan eri ehdotukset. Valiokunta kok. klo 12.
Ryhmä valitsi Alkion allekirj. sen alotteen, joka ryhmien puolesta tehdään eduskunnalle adressin lähettämisestä Kansalliskokoukselle.
Ryhmässä. Valittiin minut Pietariin valmistamaan mielipidettä Suomen itsenäisyyden tunnustamiseksi.
Ljärvi: olisi Leninille osotettava, mitä yhteiskunnallisia lakisuunnitelmia meillä on. Samoin selonteko hallitusmuoto-suunnitelmista. Pääasia on saada itsenäisyyden tunnustus.
Rentola. Henkilöt jotka menevät, pitää olla diplomaatteja. Yleensä on vaarallista heti kaikkea ruokahaluaan ilmaista. Ljärvi: Mahdollisesti on oltava useampia päiviä. Edustajia on valmistettava. Lähetystö voisi viipyä pitemmän aikaa.
Rentola: Yhtyi ajan suhteen Ljärveen. Leiväksiä hankittava. Vuorimaa: On hyvin vaarallista Pietarissa mennä puhumaan muille kuin niille joilla on valta. Salovaara. Lähetystön on otettava selko itse siitä, mitä sen on tehtävä. Joukahainen samoin, että sinne asetetaisiin vakinainen lähetystö. Juutilainen samoin. Vaikeata, kun sos. mahdollisesti tahtovat liittoa. Vuorimaa: Näiden on nyt varottava, vain Suomen itsenäisyyden takeet.
Svinhuvud kävi ryhmässä. Tämän johdosta päätettiin, että kaikki viime valtiop. hyväksymät lait lähetetään valiokuntaan, paitsi Torpparilain selitys joka kiireellisenä hyväksytään.
Ryhmä käsitteli kirjelmäluonnoksen Eduskunnalle, jossa ehdotetaan adressin lähettämistä Venäjän kansalliskokoukselle. – Rentola vaati kirjelmään muutosta, jossa pyytäminen muutetaan tiedonannoksi. – Juutilainen samoin. – Joukahainen käsitti että tällä on tarkoitus avata uudet diplomaattiset suhteet Venäjän kanssa.
Hyväksyttiin luonnos
Sirola kävi keskustelemassa hallitusmuodosta ja vaati luopumaan presidentistä hallitusmuodossa.
Ryhmä päätti lähettää minut Holstin y.m. kera lähetystönä Pietariin valmistelemaan venäläisten kansalliskokousmiesten mieliä tunnustamaan Suomen itsenäisyys.