Maanantaina 8. Heinäk.

Olen yhä ajatellut Mannerheimia. Onhan siinä suomalaiselta kannalta vakavat vaaransa mutta siinä on hyvänä puolena se, että koko porvaristo, oikeistokin, ruotsalaisetkin, voisivat hänestä yhtyä. Hallitusmuoto-taisteluun tänä iltana esiin tuotavaksi:
Hallituksen suhtautuminen asemaan. – Ensi viesti Vaasasta. – Hallitusvallan valtionhoitajalle siirron perustelut (Setälä ja Talas). – Nyt taas ultimatum! Mikä on seuraava?
Valtionhoitajan tointa ei voi eduskunta ottaa pois ennen kuin uusi hallitusmuoto on valmis ja sen mukaan asetettu valtion päämies.
Jos senaatti eroaa, on valtionhoitajan asetettava uusi.
Millainen? Eduskunnassa on monarkistinen enemmistö. Tasavaltalaista hallitusta ei voi asettaa vain sen perusteella, etteivät he luovu äänioikeudestaan eduskunnassa!
Mutta asia on järjestettävissä sillä, että Valtionhoitaja ja hallitus toteavat sen, että hallitusmuotoasiaa ei voida ratkaista muuten kuin kansanäänestyksen tahi uusien vaalien kautta.
Silloin: jompi kumpi toteutetaan; siksi ajaksi ilmoittaa eduskunta hallitukselle luottamuksensa.
Tällä tavoin rauhoitetaan mielialat kotimaassa ja ulkovalloissa huomataan, että täällä ei hallitusmuototaistelu sisällä erimielisyyttä ulkopolitiikassa.
Kansan mielipiteet jakautuvat kahtia. Nyt on sen annettava sanoa sanansa.
Siten loppuu hallitusmuotoriita.
Onko sosialistien mieliala otettava huomioon? On. Mitä vähemmän [tark. ”mitä enemmän”] se nyt jätetään laskujen ulkopuolelle, sitä syvemmin petytään.
Jos nyt vedotaan kansanäänestykseen, tahi vaaleihin on sosialistivaara pienempi kuin vuoden kuluttua.
Voi olla että hallituksen ahdistelut tekevät eduskunnan työn lopulta aivan mahdottomaksi niille joita nyt ei tahdota ymmärtää.
Sosialistit aina ahkeroivat pyörien seisomaan panemisella. Toteuttivat.
Nyt kuuluu kapitalistien taholta sama uhkaus.
Onko tämä sittenkin luokkataistelua?
Mitä enempi nykyinen taistelu saa tämän luonteen, sitä vaikeammaksi tila maassa käy.
Jos hallitus jätti paikkansa keväällä, heti Helsinkiin tultuaan sellaiselle hallitukselle joka olisi voinut asettua valtiomuotokysymyksessä puolueettomalle kannalle, silloin olisi päästy selville vesille.
Mutta nyt! Hallituspula, jos se syntyy, ei ole eduskunnan, vaan hallituksen kaksimielisen politiikan syy.
Maan ulkopolitiikka ja raha-asiat eivät sitä kestä.
Maailman sota ei ole vielä loppunut. Tämä sota joka tähtää yhteiskunnallisten problemien ratkaisuun. Suomi on astunut ensiaskeleensa. Suokoon Jumala ettei se askel vie taantumukseen, sokeaan tilanteen unohtamiseen ja perikatoon.
Voimat yhteen!
Kumpi on suurempi vaara: syöstä maa hallitusmuodon suhteen vastaisen kansanvallan hyökkäysten uhriksi, – vai antautua tasavallan toteuttamisen kautta vaikeuteen tyydyttää Saksan monarkistien mielihaluja?
Minulla on sitova vaaliohjelman määräys, tasavaltaan. Minun täytyy saada kysyä valitsijoiltani.
Tässä taistelevat vallasta kaksi aikak.
Hallituksen agitatsionikokous Viipurissa oli ollut eilen. Siellä Svinhufvud, Setälä (!), Paasikivi, Danielson-Kalmari puhumassa. Kokous henkilökohtaisilla kutsukirjeillä kokoon kutsuttu. Tietysti oli mielipide monarkistinen!
Lähden iltaistuntoon. Sen jälkeen on se epävirallinen neuvottelu hallitusmuoto-asiasta. Mielialani on jännittynyt. Illalla palatessani tiedän jo paljon enempi kuin nyt.
Olen vakuutettu että hyvät hengettäret edelleen johtavat maamme kohtaloita.
Yhteisneuvottelu hallitusmuodosta.
Suurenvaliokunnan kokoushuoneessa avasi kokouksen edustaja Ingman, ehdottaen puheenjohtajaksi Nevanlinnan. Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin edusk. sihteeri Iivari Ahava. – Pikakirjoittajat päätettiin kutsua. – Arokallio ehdotti ettei kokouksesta mitään tietoja julkisuuteen anneta. Puheenj. piti sen itsestään selvänä.
Senaattori Paasikivi. Hallituksen kesk. aivan yksimielisiä että tästä asiasta pitäisi keskustelu eduskunnassakin tulla hyvin supistetuksi. Laaja keskustelu, samaten kuin tämän asian lykkääminenkin vie kansamme arvoa alas. Keskustelu saa ikävän väittelyn luonteen, joka vahingoittaa maamme suhteita ulospäin eikä paranna sisäisesti. Julkiset keskustelut siis rajoitettava ja pidettävä korkealla, arvokkaalla tasolla.
Kääntyi sitte puhumaan itse asiasta. Hallituksessa on joka päivä käynyt yhä selvemmäksi että monarkian säätämisellä on kiire. Tapaukset Venäjällä. Ajan kysymys milloin Venäjällä tulee monarkia. Entente liikkeen takana. Muurmanille suunnitellaan hyökkäyspainopistettä. Venäjä voisi ilm[oittaa] Brestin rauhan häirityksi. Saksa näkee toistaseksi olevan syytä säilyttää statusquo Venäjällä. Ei ymmärrä, miten tasavaltainen Suomi voisi puollustaa etujaan Venäjällä silloin. Jo tästä syystä on monark. vallan asettaminen Suomeen Suomen etujen kannalta välttämätön.
Itä-Karjalan vuoksi on monarkia välttämätön.
Meidän tulee rajapuollustuksen vuoksi pitää yllä sotalaitos, jonka menot nousevat teht. laskujen muk. 150 milj. vuodessa. Itä-Karjala olisi siis saatava taloudellisista syistä. Ei ole itse oloja tutkinut, vaan asian tuntijat vakuuttavat että siellä on suuria mahdollisuuksia. – Väestö haluaa Suomeen liittymistä.
Asiaa ei voida ratkaista kenties ilman sotaa ententen kanssa.
Tämä ei ole ratkaistavissa ilman sitä voimaa joka tulee Saksasta kuninkaan avulla.
Tasavalt. hallitusjärjestelmällä, joka tulee olemaan samanlainen kuin nyt, sillä eroituksella vain, että presidentillä olisi paljon pienempi valta kuin nykyisellä valtionhoitajalla, – ei ole mahdollisuus tähän yritykseen ryhtyä.
Selosti Saksan suhtautumista Suomen valtiomuoto-kysymykseen, ennestään tunnettuun tapaan.
Oikeistopiireihin meidän on tulevaisuudessakin turvattava.
Tämä mikäli asia koskee maamme ulkopolitiikkaa.
Sisäpolitiikka.
Finanssiluottamus voisi kotimaassa varmistua.
Vapaudenlainan merkintä jotenkin huonosti onnistunut. – Tallettajat eivät luota.
Järjestyksen tunnetta lisäisi myös vahva monarkistinen hallitusvalta.
Välitilan jatkuminen on maalle vaarallinen. Edusk. täytyy se rohj[eta] nyt ratkaista.
Ei olisi p:jalla mitään kansanäänestystä vastaan, jos se voitais tehdä Valkoisessa Suomessa. Punaiselle Suomelle ei ole tässä vaikutusvaltaa annettava. Edustajain on nyt ratkaisu otettava vastuulleen. Henkisesti sairaita ei ole laskettava tällaisia asioita ratkaisemaan.
Kun nyt hallitus on sitä mieltä ettei näitä asioita voida hoitaa ellei pian säädetä uutta hallitusmuotoa monarkisella pohjalla.
Jos nyt edusk. ei saada aikaan uutta hallitusmuotoa, se tietää, että monarkistinen hallitusmuoto lopulta raukee.
Sen vuoksi täytyy hallitus asettaa tasavaltalaiselle pohjalle. Hallitus ei näissä oloissa voi ottaa vastuuta maan asiain hoidosta.
Ilmoittaa porvarill. jäsenten tietoon, että ellei edusk. pian asiaa ratkaise monarkistisella pohjalla, hallitus tulee jättämään paikkansa valtionhoitajan käytettäväksi.
Schybergsonin lausunto.
Alkion lausunto.
Senaattori Arajärvi teki selkoa valtiovarain tilasta. Huonot. Ainoastaan ratkaisemalla hallitusmuotokysymys, voidaan raha-asiat hoitaa.
Renvall. Hallitus on 2:ta lukuunottamatta sitä mieltä, että hallitus ei voi selviytyä asemasta ilman monarkiaa. Ei voi vaatia, että sellaiset, jotka eivät löydä keinoja asian ratkaisuun, vaaditaan olemaan hallituksen ohjaksissa. Ratkaistava. Ei luullut että teollisuus alalla tapahtuisi saboteerausta. Teollisuus ja kauppa vaikeassa tilassa. Päämarkkinamme kumossa. Paperi ei mene Venäjälle, puu ei mene Englantiin. Ei saada uusia koneita. Uudet kauppaehdot raskaita. Saksan kanssa näennäisesti edullinen vastikesopimus, mutta vain paperilla. On vaikea saada lähetettäviä vastiketavaroita. Joku erittäin epäedullinen kauppalaivaston rahtausliikettä koskeva sopimuspykälä josta ei päästä, ellei saada kansallista kuningasta. Meidän tulee saada jotain sellaista, jota meillä ei ennestään ole ollut, kuningas, joka kohottaa maamme asemaa ja arvoa. Karjalan kysymystä ei voida lykätä. Suomen strateginen turvallisuus vaatii selvää rajaa ja pian.
Alkiota vastaan ilm[oitti], että jos tasavaltalaiset eivät ota itse pelastaakseen maata, heidän on luovuttava mielipiteistään ja jätettävä niiden valtaan, jotka uskaltavat. Tämä olisi paljon helpommin toteutettavissa kuin se, että ne, jotka eivät usko voivansa asioita hoitaa, vaaditaan vasten vakaumustaan hoitamaan asioita.
Luopajärven puhe.
Senaattori Paasikivi vastaili Luopajärvelle. Pani merkille, että Vienan-Karjala -kysymyksessä oli Alkion ja Luopajärven suunta aivan toinen kuin hallituksen. Pitää ratkaistuna nyt jo hallitusmuotokysymyksen. Se tulee tasavaltalainen. Sen vuoksi on siis tasavaltalaisten astuttava hallitukseen. Vienan-Karjalan politiikkaa ei voida lykätä.
Pennanen piti vaikeudet kumpasessakin tapauksessa suurina, mutta tuskinpa vaikeudet ovat vähentyneet sen kautta, että monarkinen liike on täällä syntynyt.
Hallituspula ei ole nyt olosuhteiden mukainen. Edusk. monarkistinen enemmistö. Ei muutenkaan. Ei pitänyt varmana että täällä on tasavaltainen enemmistö. Aikovatko monarkistit nyt jäädä sivusta katsojiksi ja jättää vallan hoidon pienelle tasavalt. joukolle? Teille itsellennekin tulee mahdottomaksi ajan pitkään [olla] syrjässä. Hoidetaan maan asioita vielä yhdessä!
Setälä. Kun valta siirrettiin valtionhoitajalle, tarkoitettiin aivan lyhyttä aikaa. Puhui Karjalan asiasta. Jos kansa siellä pettyy odottaessaan apua Suomesta, niin mieliala siellä katkeroittuu. Jos Karjala joutuu ympärysvaltain käsiin silloin kuin maailman rauha tehdään, silloin on se menetetty. Jos tämä nyt lyödään laimiin, voidaan saada vastata historian edessä. Kun hallitus pyytää päästä toimestaan, ei se tarkoita tehdä vastustusta tasavaltalaisille. Jotka luulevat voivansa asiat johtaa, astukoon esiin.
Ståhlberg viitaten Perustuslakivaliokunnan mietinnön vastalauseeseen, katsoi että oli tärkeätä pyrkiä ratkaisuun jossa kansan enemmistön mielipide ratkaisisi asian. Nopeata ratkaisua ei voida [saada] muuten kuin kansanäänestyksen kautta. – Ei ole sopivaa, että sitä lyhyttä väliaikaa varten, joka kansanäänestykseen saakka olisi, mullistetaan hallitus. Hallitus hoitakoon asiaa ratkaisuun nähden. Silloin otettakoon esim. hallituksen uudelleen muodostamiskysymys.
Luopajärvi väitteli Paasikivelle.
Åkesson: Itsenäisyytemme lujittaminen tärkein tehtävämme. Sitä ei saa jättää riippumaan ulkoa päin. Mutta meidän pitää saada rajamme turvatuksi, yhteiskuntamme suojatuksi. Valitettavasti Luopajärven lausunnosta näytti siltä, että hän ei ollut varma siitä minkä mailman vallan puolelta meidän on saatava tukea. Se voi johtaa siihen, että joudutaan istumaan kahdella tuolilla. Saksaan liittyminen ollut onnellinen. Siinä liitossa pysyäksemme on meidän tehtävä kalliitakin uhrauksia.
Uskoi, että kaikillakin itsenäisyysmiehillä olisi tasavaltal. hallitusmuoto halutuin. Mutta politiikassa ei aina saa mieluisinta. Saksassa halutaan monarkiaa. Jos tasavalta tulee, siellä katsotaan että sen viholliset ovat voittaneet. Ympärysvalloilta ei saada apua. Tasavaltalaiset tunteet on uhrattava ja pysyttävä ainoastaan tosiasioissa. Kuningasajatus on syntynyt asianhaarain pakosta. Saksa vaatii sitä. Itsenäisyysmiehet ovat periaatteiltaan kaikki tasavaltalaisia, mutta asiain haarain pakosta ovat nyt melkein kaikki siitä luopuneet.
Eduskuntaa nyt asema velvoittaa. Asia on ratkaistava pian.
Setälä huomautteli Luopajärven lausunnon johdosta. Hallituksen jäseniä ei mikään velvoita paikallaan pysymään; toista on kysymys valtionhoitajan asemasta. Hänelle hallinnon korkein valta on siirretty.
Jollei meillä ole kuninkaallista johtajaa, he pitävät aivan kevytmielisenä ryhtyä Vienan Karjalan juttuun.
He tulevat apuamaan tasavaltalaista hallitusta, mutta sen on otettava vastuu.
Kallio: Yhdestä asiasta meidän kai on oltava yksimielisiä, nim. että meidän tulee pysyä Saksan liitossa. Mutta onko siihen monarkia ainoa keino? Luuli ettei saksalaisissa ole tämä ajatus ensimäisenä herännyt. Se että täällä myöhemmin on hajauduttu on luonnollisesti vaik[uttanut] sen että he ovat alkaneet suosia monarkiaa. Olemme tehneet äärettömän virheen, ettei yksimielisesti pysytty sillä kannalla kun alkuaan otettiin.
Olisi luonnotonta vaatia edusk. vähemmistöä ottamaan vastaan hallitusta. Omasta puolestaan taipuvainen kansanäänestykseen. Turvallisempi kuin vaalit. Voittakoon kumpi tahansa, toisten on alistuttava. (Lagerlöf: Sosialistien voittoon). Sosialistitkin kuuluvat tähän kansaan. Mutta 100,000 voidaan poistaa luetteloista. Sosialisteja ollut valkoisten komppaniain päällikköinä. Pian pantava toimeen kansan äänestys.
Hultin jutteli. Oli ollut huomaavinaan, että hallituspulan yhteydessä olisi kysymyksessä suunnan muutos Kauko- Karjalan kysymyksessä. Oli sen merkinnyt maalaisliittolaisten ja Åkessonin lausunnoista, että olisi kyseessä lykätä Karjalan kysymys tuonnemmaksi. Lörpötteli naisellisella lipevyydellä.
Juutilainen yhtyi Pennaseen. Hallitus aina esittää vähemmistölle ultimatumeja. Tämä muistuttaa kuuluisaa ’’Astukaa remmiin!’’ Edust. Hultin yritti hajottaa tasavaltalaisten rintamaa taas lausumalla epäilyksiä siitä, että tasavaltalaisia epäillään laimeudesta Saksan liiton suhteen. Itä-Karjalan kysym[yksessä] tasavaltal. piireissä halutaan olla yhtä kiint. kuin konsaan monarkistien. Vaaditaan selvyyttä. Annetut tiedot epämääräisiä.
Paavo Virkkunen vastasi Pennaselle. Vakuutti lojaalista oppositsionia tasavaltalaiselle hallitukselle monarkistien puolelta. Luulee että tasavaltalaiset porvarit ovat maassa vähemmistönä. Hänessäkin oli ensi vaikutus mennyt siihen suuntaan että oli tehty virhe kun oli ruvettu monarkiaa ajamaan, mutta sitten pitänyt sen oikeana, välttämättömänä. Oli kuullut edustaja Paasivuoren eduskunnassa puhuvan vallankaappauksesta, mutta ei olisi odottanut edust. Alkiolta täällä sitä. Tämän lain säätämiseen täysi oikeus. – Jos Saksa voittaa, me voitamme, jos Saksa häviää, me häviämme. Aleksanteri-patsas on talonpoikaiskansamme monarkistisesta tunteesta. Jos tämä sattui venäläiselle, mitä saattaisikaan odottaa jos saisimme Saksasta kansanvaltaisen kuninkaan.
Schybergson vastaili Ståhlbergille. Hultinille sanoi: Muurmanin asia on uhkapeliä. Me emme voi siinä toimia niin kuin tahtoisimme. Ei tahdo olla mukana. Jos me saamme täällä nyt jo varman poliittisen aseman, niin me voimme mailman rauhanteossa olla mukana, muuten se on epätietoista.
Nissinen luki lausuntonsa.
Ingman koetti arvostella Ståhlbergin lausuntoa tunnettuun tapaansa. Koetti väittää, että tasavaltalaisten on otettava huostaansa ’’tasavaltalaisen linjan’’ hoito, Vakuutti taasen monarkistien taholta lojaalista oppositsionia.
Kallio vastasi Ingmanille ettei hallituspulakysymys ollut niin ehdottomasti selvä.
Bäck epäili, ettei ole sopiva aika panna toimeen kansanäänestystä. Maassamme käy (entente) agitatsioni kymmenien agenttien kautta. Kehui olevansa täydellisesti monarkian kannalla.
Luopajärvi vastasi Äkessonille. Torjui sen väitteen että hän olisi horjunut saksalaislinjan suhteen. Yhdisti samaan vastaukseen Hultiniin viitaten samalla Schybergsonin lausuntoon. – Setälälle ja Virkkuselle vastaili.
Kokko on tasavaltalainen siksi että on itsenäisyysmies. Ensin turvattava itsenäisyys; sitten muuta.
Alkio antoi lausunnon jossa selitti, että Suomen itsenäisyys seisoo tai kaatuu Saksan liitossa. Kansanäänestys. Senaatin oltava paikoillaan.
Senaattori Paasikivi selitti miten mahdotonta heidän on esittää eduskunnalle kansanäänestyslakia. Heidän on päästävä pois. Tulkoon tasavaltal. hallitus. Tasavaltalaisen hallituksen kokoonpano ei tulisi horjuttamaan ulkosuhteita, jos hallitus julistaisi kannattavansa saksalaista suuntaa. Toinen asia olisi mitä Saksassa sanotaan tasavallasta.
Ahmavaara: Edustajan ei saa riippua valitsijalle antamastaan lupauksesta.
Lundsson: Asiasta on puhuttu ja kirj. enempi kuin tarpeeksi. Jotain tehtävä. Onko monark. luov. kannastaan vai tasavaltalaisten. Ei ottaisi vastuulleen toisen taivuttamista. Kysymys jää ratkaisematta eduskunnassa. Silloin voisi eduskunnan hajottaa.
Mutta silloinkaan ei voi taata että voimme sen ratkaista. Ainoa keino on silloin turvata lain kautta kansanäänestykseen.
Hallitus katsonee asian ratkaistuksi, jollei tule monarkistista hallitusmuotoa. Luuli ettei sosialisteja tule äänest. Olisi saatava aikaan kansanäänestys. Sillä aikaa rauhaannuttava. Annettava ulkomaisille se tieto, että me hoidamme tämän asian itse.
Jos me järjest. asian tällä tavalla, se vaikuttaa paljon voimakkaammin ulkom[mailla], kuin jos me pakoitamme toisiamme luopumaan mielipiteistään.
Paasikivi. Maan edun kannalta syytä supistaa keskustelua julkisesti niin paljo kuin mahdollista.
Lantto kannatti Lundssonia.
Lundsson: Meidän olisi tätä asiaa hoid. yhdessä. Keskustelut supistettava. Suljettuja istuntoja.
Pennanen kannatti Paasikiveä.
Lausuttiin toivomus että julkinen keskustelu tästä asiasta täysistunnossa supistettaisiin mahdollisimman vähiin.
– – –
Klo 2 yöllä palaamme tuosta kokouksesta. Vaikutelma: hallitus esiintyi hyvin heikosti. Useilla, joita puhuttelin oli se vaikutelma.
Minulla on se otaksuma, että hallitus, Paasikiven minullekin yksityisesti tekemistä uhkauksista huolimatta, ei kuitenkaan nyt eroa. Sen on mahdoton erota, itse laitettuaan ’’vuoteensa’’.