Marianpäivänä Lauantaina 23 Maalisk.

Mitä on tehtävä? Sitten kuin sota on loppunut? Täällä on herrasväen oikeisto yleensä sitä mieltä, että ankara kosto on pantava toimeen. Kaikesta päättäen sosialistit taasen vuorostaan varustautuvat kasvattamaan kostoa. Jos nämä tarkoitusperät pääsevät vallitseviksi luodaan siten perustus sellaiselle yhteiskunta- ja kansalliselämälle joka iskee luokkasodan välttämättömyyden kansalliselämäämme niin syvälle, että siitä ei selvitä muuten kuin siten, että joku vieras kansallisuus ottaa täällä vallan käsiinsä, laskee kansamme valtansa alle ja siten hävittää koko kansallisen olemuksemme.
Tämän välttämiseksi, on heti sodan jälkeen koetettava luoda luja, mahdollinen pohja vastaiselle kansalaisrauhalle. Tällöin on tärkeätä että niitä syitä, jotka luokkavihaa ovat kiihottaneet asiallisesti koetetaan poistaa.
Ensi tehtävä on silloin lakata tuomitsemasta toisiaan sen perusteella mille puolelle sodan aikana kuuluttiin. Kun johtavat rikokselliset, joiden syyllisyys sisällisen sodan syntymiseen, sekä murhiin ja ryöväyksiin, valtion ja yksityisten omaisuuden anastuksiin y. m., on rangaistu Rikoslain mukaan, sen johdettavain, punaisen kaartin sotamiesten rikollisuutta arvostellessa otettava lieventävänä asianhaarana huomioon se väärään johtava ohjaus, mitä he ovat saaneet sosialistilehdistä. On lähdettävä siitä, että punaisen kaartin riveissä on ollut tuhansia vilpittömimpiä kansalaisia, jotka sinne ovat joutuneet joko harhaanjohdettujen omien mielipiteittensä eksyttäminä, tahi toveri- ja hallituspakotuksen kautta. Tällaisiin on sovellutettava armoa oikeuden edellä kuin heitä ja heidän asiaansa tuomitaan.
Sisällinen sota on käsitettävä sulattamoksi, kiirastuleksi, jonka kautta Suomen kansan oli käytävä tullessaan itsenäisten valtioiden kilpakentille. Me olimme itse hallintoon ja kansalaiseripuraisuuteen niin tottuneita, että me emme olisi, ilmeisesti, kyenneet säilyttämään historian meille lahjoittamaa paikkaa, jos tuo hajanaisuus, joka teki meitä voimakkaisiin otteisiin pystymättömäksi, olisi saanut jatkua. Me jouduimme siis koettelemuksien sulattoon. Kysymys nyt on siitä, onko meissä niin paljon puhdasta kultaa, että me jaksamme sen kiteyttää ja todella kansana nousta ja täyttää historiallisen tehtävämme.
Tällöin on ensimmäinen velvollisuus ottaa tapahtunut onnettomuus yleisenä kansallisonnettomuutena, joka vie tuhansia uhreja, mutta josta onnettomuudesta me olemme pelastuneet. Nyt on kaatuneitten uhrien hautojen ylitse ojennettava sovinnonkäsi toisilleen.
Mutta pelkkä, sisällyksetön tunnesovinto ei ole mahdollinen eikä se vastaa tarkoitustaan. On ryhdyttävä tosi tekoihin, joiden kautta sovinto saa realista pohjaa.
Tällöin on olojen uudelle perustalle laskemiseksi ryhdyttävä yhteiskunnalliseen kasvatus- ja uudistustyöhön, jolloin on
1:si kaikki yhteiskunnallinen toiminta asetettava valvonnan alaiseksi, jolloin estetään puheissa, kirjallisuudessa ja sanomalehdistössä esittämästä väärennettyjä todistamattomia kuvia ja kuvauksia oloista. Siten estetään vääräin yhteiskunnallisten mielikuvain syntyminen.
2:si Kaikki lapset on kasvatettava valtion toimesta hyödyllisiksi kansalaisiksi. Vanhemmat velvoitetaan maksukykynsä mukaan ottamaan osaa kustannuksiin. Erikoiskasvatus, s.o. korkeampi koulukasvatus olkoon vanhempien tai holhoojain yksityisasia.
3:si. Kaikkien kansalaisten tulee tehdä työtä ainakin niin paljo, että sen arvo vastaa hänen elatustaan.
4:si. Valtion ja kuntain toimesta on järjestettävä niin, että kaikilla on työn tekemisen ja itsensä elättämisen mahdollisuudet; ne jotka eivät sellaiseen pysty ja ovat yhteiskunnan avun varassa, alistetaan valtion holhoukseen.
5:ksi Maanvuokraajat on vapautettava ja tehtävä torpista itsenäisiä tiloja; valtio antaa luoton.
6:ksi. Tilattomille on jaettava suurtilojen maita itsenäisiksi pientiloiksi, valtio antaa luoton.
7:ksi Kahdessa edellisessä kohdassa mainittuihin tarkoituksiin on velkojen korkolyhennyksiin ja kuoletuksiin verotettava suurpääomia, teollisuuslaitoksia ja kauppaliikkeitä.
8:si Ylellinen yksityiselämä on verotettava valtion tai kuntien hyväksi, joiden on tästä tullutta veroa käytettävä yhteiskunnallisen kasvatuksen kustantamiseen.
9:ksi. Kaupungit ja kunnat ovat velvoitettavat pitämään huolta työväen asunnoista.
10:ksi. Kaikki ammatilliset, valistukselliset, valtiolliset ja taloudelliset järjestöt ovat vississä suhteessa asetettavat valtion tarkastuksen alaisiksi.
11:sta. Hallitusmuoto on säädettävä sellaiseksi, jossa eduskunnalla on kaikki lainsäätäjävalta, mutta presidentillä luja hallitusvalta, ollen presidentin toimet kuitenkin eduskunnan tarkastuksen alaiset.
12:sta. Sotalaitos on heti järjestettävä siten, että nyt olevasta valkoisesta armeijasta pestataan miehistö, josta tarpeelliset määrät sijoitetaan suurempiin asutuskeskuksiin; reserviin merkitään kaikki terveet 21–24 vuotiaat miehet, jotka eivät ole vallankumouksen kannattajia; reservin harjoitukset tapahtuvat paikkakunnilla niin, että miehistö saa asua kodeissaan ja käydä talvisin harjoituksissa jonain iltoina, jota varten on olemassa kiertävä opetus-upseeristo. Reservi voidaan kutsua kesällä suurempiin kokouksiin lyhytaikaisiin 1–2 viikkoisiin harjoituksiin. Nostoväkeen kutsutaan 45 vuotisiksi.
13:sta. Maanviljelys on katsottava maan pääelinkeinoksi, sekä siksi kansallisvaltiolliseksi ammatiksi jonka kehityksen kanssa Suomi seisoo tahi kaatuu. Maanviljelyksen harjoittaminen on katsottava siveellisesti lujittavaksi ja kasvatettavaksi henkilöön ja kansan nähden, sekä valtion olemassa-oloa vahvistettavaksi kaikkia kulttuurin heikontamisvoimia vastaan. Siksi on maanviljeleminen läheisesti yhdistettävä kansalaiskasvatukseen sekä sivistysviljelykseen. Kaikista ei tarvitse tulla maanviljelijöitä, mutta kaikki on kasvatettava tajuamaan sitä, ja olemaan sen kanssa ainakin jonkullaisessa vuorovaikutuksessa. Maanviljelystiede, tekniikka ja taito on otettava kansallisharrastusten aivan ensi ehdoksi niin, että se rupeaa tuottamaan kulttuuritoimenakin viihdytystä. Maanviljelys on tehtävä taloudellisesti kannattavaksi ja yhteiskunnallisesti suojatuksi. Pienviljelijästä on kehitettävä Suomen yhteiskunnan ja valtion pylväs, kuten talonpoika on aina ollut kaikkialla kansallisuuden pylväs.
14:sta Maaseudun sivistys- ja viihdyttämiselämä on tehtävä kulttuuriviljelyksemme ensi ehdoksi. Tässä on ensinnäkin annettava voimakasta tukea maaseudun valistusjärjestöille, sekä maaseudun nuorisokasvatus toteuttava. Sivistyneitten ainesten, jotka nyt suunnittelevat maaseudun valistamiskeinoja, on otettava huomioonsa, ettei tarvita uusia järjestöjä, vaan tarvitaan entisiin uusia työmiehiä, ei tarvita niin paljon uusia kirjoituksia maaseudun valistamiseksi, kuin henkilökohtaista uhrautuvaisuutta ennen keksittyjen toteuttamiseksi.
15:sta. Kaupunkien porvarillinen väestö, joka yhteiskunnallisessa sivistyksessä on jäänyt ajastaan jälelle, on herätettävä. Suurin osa tästä väestöstä tyydyttelee henkisen yhteiskunnallisenkin tarpeensa vain ruoka-, juoma- ja puku-, kotienkoristelu- ja taidenautinnoilla. Tämä porvariston aatelistolta perimä luokkanautinto on nyt julistettava aikansa eläneeksi sellaisena, että ne yksin täyttäisivät ihmisen janoisen, luovan sielun tarpeet.
Nämä sivistyneet porvariluokat on herätettävä. Muuten he jatkaen entiseen tapaansa, synnyttävät uudelleen luokkataistelun välttämättömyyden ja voivat itsepintaisella, vanhentuneen kulttuurin märehtimisellään viedä koko yhteiskuntamme uusiin suuriin vaaroihin.
16:sta. Venäjän Karjala on liitettävä Suomeen veljeyssiteillä, joten sinne on rakennettava rautateitä ja maanteitä, kouluja ja oppilaitoksia. Karjalan kansa on saatava ymmärtämään että sen historiassa on alkanut onnellinen lehti, että se on tuhatvuotiselta eräretkeltään palannut kotiinsa.
17:sta. Puolueita ei ole yritettävä keinotekoisesti yhdistää, koska se tekee pakollisuuden entistä kiusallisemmaksi ja ajaa eri tavalla ajattelevia samaan puolueeseen riitelemään. Mutta sitä vastoin on puolueiden välinen elämä tehtävä arvokkaammaksi, toiminta valistavammaksi ja kasvattavammaksi, kunkin puolueen tarkemmin määriteltävä mitä erikoisasioita se pääasioinaan harrastaa, eikä minkään puolueen pidä valheellisesti uskotella ajavansa mitään sellaisia asioita, jotka ovat niiden harrastuksille syrjäisiä, tai suoraan vastaisia.
18:sta. On lähdettävä siitä, että entinen yhteiskunta on nyt lähtenyt liikkumaan raiteillaan. Se ei koskaan enää palaa entiselleen. Mikä on nyt tapahtunut Suomessa, se tulee tapahtumaan tulevina aikoina kaikissa maissa ja valtakunnissa. Sellainen vallankäyttö, jota tarkoittaa tähän astinen monarkistis-kapitalistinen valtio, ei tule enää toteutumaan konsanaan. Suomen vallankumous oli meidän olojemme kannalta tarpeeton, se tuli meille venäläisen mädännyksen kuonana. Jos se olisi saanut vallan, olisi se merkinnyt kansamme perikatoa: se olisi uupunut rosvojoukkojen ja keinottelijain ja vallantavoittelijain anarkiaan. Siitä on Suomen vapauttanut Suomen talonpoikaisväki. Tämä voitto on nyt käytettävä niin, että Suomessa toteutetaan kunnollisen väen kansanvalta, mutta lasketaan huligaanit kasvatuksen alle. Siten me perustamme täällä lujalle tulevaisuudessa kestävälle pohjalle. Meillä rakennetaan jo uutta yhteiskuntaa silloin kun se muualla. Euroopassa särkyy ja hajautuu. Silloin me lujitumme jo vastaanottamaan muista maista vastedes tulevia hyökylaineita.
19. Kaikki on nyt kohdistettava puollustus- ja kehityskykyisen omavaraisen kansan luomiseen ja kasvattamiseen. Kansan älyn, tiedon ja voiman lisäys. Taloudellinen ja henkinen hyvinvointi kaikille. Kaikille. Tyytymättömyyden syyt poistettava. ’’Ruoankasvatus’’ kotimaassa. Maanviljelys kansallistoimeksi. Teollisuus rahansaantikeinoksi: – Kaikki: valtiotoimi, taloustoimi kasvatustoimi, on suunnattava kansanvoiman kasvattamiseksi. Tähän tarvitaan kaikki voimat kaikista luokista, puolueista, ammateista, uskonsuunnista, kunnista, kaupungeista. Voidakseen säilyttää valtioasemansa, elinoikeutensa, tarvitsee Suomi nyt lujittuneita kansallisia periaatteita, tekoja, selviä riidattomia ohjelmia.
20. Ulkomaille oppiin! Ei enää niin paljon taiteen, kuin tieteen ja käytännöllisten ammattitaitojen. Konetyömiehiä ja teknikoita, maanviljelijöitä, kansakoulunopettajia, kauppiaita: ulkomaille oppimaan uuteen miten maamme tuotantolähteet saadaan avatuiksi. Siinä ei saa säästää varoja.
21. Kansalaisvelvollisuuksien täyttäminen tehtävä valtiollisten ja yhteiskunnallisten oikeuksien ehdoksi.
Kansalaiskurinpito ehdottomaksi.
Eloon jääneet eivät saa jäädä valittamaan, heidän on kohotettava kansallisuutensa miehuuttaan. Se ei tapahdu koston, eikä valituksen, vaan työn ja lujan tahdon avulla. (jatk. seur. kirja 7. siv. 9)

Jatkoa Marian päivään.
Äiti-kultani! Te vietätte tämän päivän aina nimipäivänänne. En voi nyt välittömästi olla kanssanne kahvilla ja onnitella Teitä. Mutta me juomme täällä yhdessä Teidän nimipäiväkahvinne. Jumala siunatkoon ja rauhoittakoon teitä.
Kerttu on hyvin reipastunut. Tänään oli hän ollut Kallion kirkossa. Myrskyn pauhina oli voittanut urkujen äänen. Nyt meni hän Lindroosille. On ilo nähdä miten hän on reipastunut ja virkistynyt.
Tampereelta
saatiin tänä aamuna tietoja, että tänne junassa tulleet olivat kuulleet Lempälässä kanuunain jyskettä. Valkoiset saartaneet Tampereen jo kahdelta taholta. Punaisia tulvaa pois Tampereelta etelään.
Työmies
ei vielä tänäänkään tunnusta suuria tappioita, joita punaiset ovat kärsineet Tampere-Vilppulan välillä.
Tampereelta.
Virallinen asiamiehemme kirj. 22. III klo 3. m. m.
Viljakkalassa on suurin osa punaisia ollut venäläisiä. Osa niistä on peräytynyt pohjoiseen, osa Tampereelle. – Uudessa saarroksessa on ainakin 8000 punaista. Suuret määrät tykkejä ja ampumavaroja.
Valkoiset hallitsevat Pälkäneen ja Kangasalan kirkonkyliä.
Punaiset ovat peräytyneet Luopioisista Hauholle ja punaset Tampereella pelkäävät että rata katkaistaan Toijalassa.
Valkoiset ovat Ylöjärvellä myöskin, Tampereelta 4 kilom. länteen.
Tampereella on eilen otettu kaduilta miehiä pakolla patteritöihin. Eräs laski joukossa olleen 108 miestä.
Punaisten päällikön Ali Aaltosen on oma joukkonsa ampunut Ruovedellä, epäiltynä valkoisten kätyriksi.
Orivedellä on punaisten ylempiä päälliköitä vangittu ja heillä on ollut taskussaan punaisten palkkalistat.
Mannerheimin Tampereen punaisille esittämään antautumisvaatimukseen olisi ylipäällikkö suostunut, mutta vangittiin ja toiset kieltäysivät. Uusiksi ylipäälliköiksi valittiin Eino Rahja ja Salmela.
Tampereelta kerrotaan useita tapauksia että punaiset ovat menneet porvarien luo, pyytäneet ruokaa ja suojaa, heittäen aseensa maksuksi.
Eräs 200-joukko oli kieltäytynyt tottelemasta käskyä, kun olivat 4 päivää olleet yhtämittaa liikkeellä ja melkein syömättä.
Etelästä oli eilen tullut punaisille apua mutta se ei enää ehdi.
Kurjuus punaisten kesken on aivan tavaton.
Pääkatujen varsilla olevat talot ovat kuularuiskuilla vahvasti varustetut. Näitä aseita on ’’satumaisia määriä.’’
Puhelin ja sähkölennätin johto täältä Tampereelle on tänään keskeytynyt.
Helsingissä
Nikolainkirkon torniin ja Senaattiin on asetettu joukko kuularuiskuja.
Valtiokonttorin kassanavaimet on nyt löydetty. Rahaa ½ milj. ja obligationeja.
Yrittäneet murtautua Pohjoismaiden Osake-Pankkiin, mutta eivät vielä onnistuneet.
Meri on vapaa jäistä
Helsingin ulkopuolella.
Sodan loppu!
Saksalainen tarkastuspataljona on ottanut Pietarissa Suomen rautatieaseman haltuunsa. Sieltä ei lasketa Suomeen sotatarpeita eikä miehiä.
Bolsevikkihallitus on julaissut käskyn, jonka mukaan kaikki sotatarpeiden vienti Suomeen estetään ja kielletään. Valkeasaaresta asti on kaikki palautettava Pietariin.
Tokoin viljajuna
on ryöstetty Venäjällä ja miehistö vangittu.
Tokoi ei ole kahteen
päivään laskenut ketään puheilleen, kävelee vain ja hieroo käsiään.
Pääsiäiseksi
luulemme tilanteen niin paljo selvenevän, että pääsee käymään kotona.