Perjant. 10. Jouluk.

Uskonnonvapauslaki perustuslakivaliokunnassa.Ed. Schauman: 12 § ensi mom. ei ole suoranaisessa yhteydessä uskonvapauden kanssa. Tässä pidettävä kiinni vain uskonvapausperiaatteesta. Esitys ei ole pitänyt siitä kiinni. Maakiinteistövero kirkolle on katsottava maarasitukseksi. Sitä ei voi poistaa muuten kuin perustuslainsäädännöllä. Tämä erioikeus annettiin alkuaan katoliselle kirkolle, siltä sen peri evankelislutherilainen kirkko. Nyt pitäisi muillekin uskontokunnille myöntää sama oikeus. Niillä kyllä ei ole julkisoikeudellista luonnetta, kuten näillä vanhoilla kirkoilla. Esittää oman muodostelmansa pykälälle.
Voionmaa. Schaumanin ponsi on (ensip.) epäjohdonmukainen. Siinä pyritään järjestämään eriuskolaisseurak. palkkaoloja. Ne, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan, nekö pääsevät vapaiksi? Ei voi katsoa tätä maakiinteistöä rasittavaa veroa niin pyhäksi, ettei sitä voisi poistaa.
Puoltaa siis ensi momentin poistamista. Tämä on privilegio, joka vaatii kirkkolakisäädöksen muutosta.
Ritavuori samalla kannalla kuin Voionmaa. Ne henkilöt jotka eivät kuulu ev.lut. kirkkoon, eivät ole velv. sinne maksamaan. – Maatilojen kiinteistövero on valtiovero. Mikäli henkilö eroaa luth. kirkosta vapautuu verosta vapaaksi. Kannattaa hallituksen esitystä.
Torppa toisella kannalla. Toinen tässä vapautetaan, toinen sidotaan. Momentti pois 12 §stä. Pitää esim. rahallisen puolen sivuasiana, periaate, vapaus on tärkein.
Pesonen oli sitä mieltä että kyseessä on privilegiot, joista on säädettävä eri järjestyksessä. Voiko 8 §:lään käydä käsiksi ilman kirkolliskokouksen alotetta? Ei luule että Ritavuoren ajatus että näitä kirkon privilegioita voidaan ilman muuta siirtää valtiolle. Asiallisesti Voionmaan ja Torpan kannalla.
Alkio pitemmällä lausunnolla puolusti uskonvapauden periaatetta ja sen pohjalla ehdottaa 12 § 1 mom. poistamista.
Ryömä kannattaa samoin 12 § 1 mom. poistamista.
Setälä: maakiinteistövero on muodostunut pysyväksi rasitukseksi. Ei ole siis helposti poistettavissa. Jos luovutaan tässä, on se lahja. Kirkko tekee eräitä palveluksia. Esim. siviilirekisterin pito tulee maksamaan monta miljoonaa. Miten se järjestetään? Verotusta koskeva kohta on verotuslaissa muutettava. Yhtyy epämäär. Schaumanin tahi hallituksen esitykseen.
Schauman: Tässä on kirkolliskokous ant. lausuntonsa. Laki voidaan säätää. Mutta veron poistamisesta, jota hän ei vastusta, pitäisi säätää eri laki.
Voionmaa ei myönnä oikeaksi puheenjoht. käsitystä että kirkon veroilla maatiloilta olisi sellainen yhteys valtion ja seurak. kesken. Oikea perijä olisi kunta. Kirkon verot ovat seurakunnallisia. Kun maavero poistetaan tapahtuu mullistava revolutsioni. Kirkko voi estää erot panemalla toimeen uudistukset.
Juutilainen. Voionmaa Setälää vastaan toi esiin maatilaverosta sen mitä hänkin tarkoittaa. Se johtaa kirkon ja valtion eroon.
Alkio ehdotti ensimäisen mom. poist. Käsitellään ’’maarasituksia’’ aivan väärällä pohjalla kun niitä halutaan edelleen säil. Maa ei enää ’’kasva maatessa”. Se on liikekysymys, usein vaikeasti kannattava. Sitä ei voi enää rasittaa kuten silloin, jolloin maa oli tärkein tulolähde. Myös tulevat eronneet velv. maksamaan sille kirkolle johon liittyvät.
Ritavuori luuli, että jos 12 § 1 mom. poist. silloin maatilavero kirkolle jää.
Setälä arveli papiston pitämän siviilirekisterin pidon tulevan [maksamaan] ainakin 10 milj.
’’Lahjalla’’ oli hän tarkoittanut sitä että se annetaan erittäin niille jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan.
Voionmaa: Tällä ei tehdä tarpeellista eroitusta kirkollisen ja valtiollisen maaveron välillä. On sanottu ettei tässä lakk[audu] vero. Tämä ajatus on väärä. Kirkollinen maavero on vain eräs kirkollisveron muoto. Siis: jos henkilö eroaa kirkosta, on hänen päästävä vapaaksi myös kirkollisesta maaverosta. Se on tavallinen palkkausasia.
Ryömä ehdotti pykälään mom. jolla maatilat nimenomaan vapautetaan kirkolle maksamasta.
Alkio kannatti edellistä.
Äänestykset: Ryömän ehdotus Torpan ehdotusta vastaan hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys 3. Ryömän ehdotus 12.
Siis 12 § 1 mom. poistettiin, sijaan mom. joka maatilat nimenomaan vapauttaa kirkollismaksusta kun omistaja luopuu kirkosta.
Vähemmistössä olivat: Koivisto, Kaila, Estlander ja Ritavuori.
Käsittely tällä kerta pysähtyi tähän.
Uusi Suomi naljailee Ilkan kirjoituksen johdosta, koskeva hallituksen veroesitysten myöhästymistä, hyvin naivilla tavalla. Vastasin Ilkassa.
Uudenkaup. Sanomissa on joku Jussi Ahtinen taasen tehnyt ruman persoonallisen hyökkäyksen minua vastaan maalaisliiton johdosta, en ole menestynyt koulussa, haluan raukuuttaa [väheksyä] edustaa ja kukistaa sivistystä, y.m.
Holstilta tuli kiireellinen kehoitus kutsua kokoon ulkoasiain valiokunta tärkeiden tietojen johdosta Ahvenanmaan asiassa. Luulen että on kyseessä Jobin posti. – On pantava merkille, että Holsti ei, lupauksestaan huolimatta, hankkinutkaan meille ml. edustajille, jotka ryhmä oli valinnut, tilaisuutta tulla kosketukseen selostajain kanssa. Ryhmä oli valinnut Kallion ja minut. – Ryömä kertoi, ettei myöskään sosialisteilla ollut tätä tilaisuutta tarjottu, huolimatta siitä, että S-S:tti oli nyt ottanut niin selvän kannan.
Kuvaavaa.