Perjantaina 2 p. Toukok.

Tänään, aamulla ennen ulosmenoani tuli luokseni rouva, joka sanoi olevansa Filip Suurosen leski. Hän itki niin katkerasti puutettaan ja pyysi lainata 100–150 mk. kesäkuun alkuun, jolloin hän saa pensioninsa. Annoin heti 100 – en vaadi takaisin. Poskelleni vieri kyynel hänen mentyään. Neuvottelu hallituksessa Viron asiassa.
Viron hallitus pyytää apua. Äskeisessä taistelussa joukot joutuvat hätään. Nyt tarvitaisiin lisää apujoukkoja ja jalkineita. Kasarmeissa on joukkoja joita jalkinepuutteen vuoksi ei voida käyttää. Tallinnassa harjoittelee 180 tanskalaista. Inkeriläinen komppania harjoittelee, 150, siihen tulee 400.
Suomesta pyydetään nyt lisäapujoukkoja, toisenlaisia kuin ennen. Nyt tarvitaisiin 10,000 mkn maksimimäärä. Suuri puute on ulkomaisesta valuutasta.
Poliittinen tilanne. Porvarilliset puolueet kallistuvat enempi vasemmalle ja sosialistit enempi oikealle kuin Suomessa. Uudelle hallitukselle tullee sosialisti Martna puheenjohtajaksi. Ovat kaikin sitä mieltä että sotaa olisi jatkettava. Englannista pyydetty 20 milj. laina, mutta ei vielä saatu.
Tämä oli tuotu ilmi neuvotteluissa. Mitään lupausta kenraali Larkalle (?) ei ole annettu vielä.
Sotaministeri: Tämän kysymyksen yhteydessä on meidän ratkaistava onko bolshevismi meille vaarallinen. Jos bolsh. pääsivät Rääveliin, olisi Hgin asema enempi kuin vaarallinen. Viron rintama on pelastettava ja toimittava niin, ettei välirauhaa Viron ja Venäjän välillä solmita. Nyt ovat virolaiset väsyneet. Ne toimenpiteet, joilla me nyt voisimme auttaa Viroa, ovat tilapäisiä.
Pietarin kysymys on ratkaistava tämän yhteydessä. Ensi tehtävä olisi laskea inkeriläiset Viroon, toinen, että annetaisiin pestata väkeä 500 – 1000 – ehkä 2000 – asia voitaisiin sillä järjestää. Tri Holma epäilee kuitenki voidaanko saada Viroon nyt vapaaehtoisia. Kolmas keino antaa rahaa täyttä takuuta vastaan. Takuun he voivat antaa.
Tämän jälkeen on käytävä kysymykseen Pietarin kohtalosta. Viron vapautus merkitsee Suomen vapautusta.
Louhivuori: Paitsi inkeriläisiä on Virossa myös tanskalaisia. Mutta tanskalaiset, – 1200 ovat vielä omassa maassaan. Tarjoutuneet suomalaisten kanssa yhteistyöhön. Viron avust. Päätoimikunta suosinut tätä. Ellei Suomi pian järjestä asiaa, tullevat tanskalaiset muodostamaan oman joukon.
Kairamo: Luutnantti Tapanaisen tiedon mukaan olisi heti saatavissa 500 ent. inkeril. sotamiestä, sekä muita inkeriläisiä 2000.
Vaikka suomalaiset joukot Virossa ovat nyt hajotetut, on siellä vielä muutamia satoja jätteitä jotka ovat menneet Viron hallituksen palvelukseen.
Rahaministeri ei tiedä millä tavalla voisi saada rahaa.
Kenraali Ignatius: Ulkoministeri voisi kääntyä ulkomaitten puoleen vaatien suomalaiselle joukolle kaikki varustarpeet. Varustus tulisi liian kalliiksi Suomelle, se olisi siis ulkovaltain tehtävä, sillä bolshevismin vastustaminen on eurooppalainen asia.
Ramsay: Ensi askel saada tieto jos ulkomaat antavat meille rahaa.
Alkio: Ensin otettava selko: mille kannalle kohta muodostuva Viron uusi hallitus asettuu Suomeen ja sen avustukseen. Mielenkiintoinen huomioni on se, että Viron kansalliskokouksen puheenjohtajana on henkilö, joka on suhtautunut Suomeen hyvin epälojaalisesti. Niin ikään lähetti Eduskunta äsken tervehdyssähkösanoman Viron kansalliskokoukselle, mutta siihen ei ole tullut vastausta.
Louhivuori: Virolaiset yleensä eivät pidä huolta vastauksistaan.
Kairamo: Suomen valtion olisi annettava avustusta sotilaallisesti ja rahallisesti, sekä varattava vakuuksia.
Vennola: Seisomme suuren bolshevistisen vaaran edessä. Mutta rahallinen asemamme on erinomaisen heikko. Tänään on todettu että ulkomainen valuuttamäärämme on varsin pieni. Mitä meillä on, tarvitaan kipeästi langenneitten maksujen suorituksiin. Elintarveministeri tarvitsisi 750 milj. dollaria, ostaakseen elintarpeita, mutta ei ole. Tämän vuoden ensi neljänneks. on hyväks. lisenssejä 552 milj. hylätty 328 milj. Tarvitsisimme 1 ½ miljardia. Maasta viennillä voimme saada kork. ½ miljardia. Tarvitaan siis 1 miljardi enempi. Mitä suurinta säästäväisyyttä siis tarvitaan.
Hinta puutavaralla on hyvä, mutta Englannin hallitus rajoittaa sinne vientiä. Tämän valossa esiintyy tämä kysymys hyvin vakavana. Ratkaisu riippuu siitä, jos saamme ulkomaisen lainan ja puutavaran vienti lisääntyisi. Eräs amerikkal. pankkiliike voisi antaa meille 10 miljoonaa dollaria. Mutta se ei riitä. Bel-gial-le on myönnetty 50 milj. doll. laina. Kumpasenkin maan tarpeeseen nähden on siis meille luvattu laina edullinen.
Meidän avustuksemme vaikeus on siis hyvin suuri. Viron rintama on meille äärettömän tärkeä. Mutta ehkä Venäjälle olisi pantava viljan saannin ehdoksi sotatointen lakkaaminen. Asiasta olisi siis tehtävä yleis-eurooppalainen kysymys. Ententen olisi avustettava näiden pienten kansojen itsenäisyyden tunnust. ja bolshevismin kukistamiseksi.
Kallio: Meidän auttamismahdollisuudet pienet. Inkeriläisiä voimme sinne avustaa. Viron olisi tehtävä asia yleis-eurooppalaiseksi. Ennen kun käymme pitemmälle Viron asiassa on se esitettävä kaikille ryhmille, myös sosialisteille.
Louhivuori. Suomen sosialistien taholta on koetettu toimia niin että Virossa tehtäisiin rauha bolshevikien kanssa.
Holma: Eilen oli eräs englantilainen mennyt Suomen sosialistien lähettinä ehdottamaan rauhaa. Tanner myös matkustanut Viroon.
Ehrnroth tiesi, että Viron sosialistit harrastavat sodan jatkamista.
Vennola totesi että Englannin sotilasattashe ja Englannin konsuli seurustelevat Vuolijoen salongissa.
Avustusten tekeminen muodostuu hyvin vaikeaksi, jos sosialistit asettuvat vastustamaan. Arvelee että Tannerin ja englantilaisen matka tarkoittaa vakavasti rauhaa.
Holma pelkäsi ettei mikään yksityinen komitea ota vastuulleen tätä sotaretkeä, ellei hallitus anna varmoja takeita. Rei oli puhunut hyvin lämpimästi Suomesta, joten hänen kantansa on muuttunut. Parasta olisi odottaa, kunnes asiat hieman kehittyvät.
Kallio: Tiedot erittäin arvokkaita. Viroon menneiden Tannerin ja engl. kanssa sitten neuvoteltava. Ne kuitenkin määräävät sosialistien kannan.
Kairamo: Viivytys voi aiheuttaa rauhan bolshevikien kanssa. Se lamauttaa niitä jotka tahtoisivat taistella. Virolaisille olisi annettava lupaus että Suomen valtio ryhtyy avustamaan. Vaikeus on kyllä siinä että tämäkin avustus tulee epäviralliseksi.
Ivalo. Virolaisilta kysytty, mitä takeita on siitä, että uusi hallitus tulee hyväksymään vanhan hallituksen toimenpiteet? Vastattu: eduskunnasta on saatu se käsitys, että he tulevat ehkä kannattamaan edellisen hallituksen toimenpiteitä. Ellei Suomesta apua tule, virolaiset tulevat alistumaan rauhaan.
Viron avustaminen yksityisen komitean kautta ei voi jatkua. Pitäisi olla täysi valtion takuu ja sotilasjohtoa.
Idman: Engl. konsuli ilmoittanut että tämä englantilainen joka on mennyt Viroon, on täysiverinen bolsheviki.
Kallio: Kyllä meillä on oikeus saada Virosta täysi varmuus sen hallituksen kannasta, ennen kuin jatketaan.
Ehrnroth: oli käsittänyt, että hallitus on periaatteellisen päätöksensä tehnyt ja luvannut avustaa. Se seikka, että Suomen hallitus päättää avustaa Viroa, on niin suuri asia Virolle, että se vaikuttaa ratkaisevasti. Olisi vain neuvoteltava missä muodossa avustusta annetaan.
Vennola: Jos Viro ryhtyy rauhan keskusteluihin on meidän niissäkin avustettava. Rahakassa tyhjä.
Louhivuori: Bolshevikit eivät tule odottamaan Kal-lion ehdottamaa lykkäystä. Ne hyökkäävät nyt ja asema on sangen vaikea. Tarvitaan pari viikkoa parin, kolmen komppanian valmistamiseen. Jos Martna tulee hallituksen esimieheksi, luulee että sotaa tullaan jatkamaan.
Sotamin: Keskust. käy ilmi on avustaminen nyt hyvin vaikea. Luulee että meidän tulisi toimia tässä sopusuhteessa Entente valtain kanssa. Heidän kantansa ratkaisee meidänkin kantamme. Ilmoitettava Virolle, että jos entente aikoo jatkaa taistelua bolshevismia vastaan, me lupaamme heille täyden kannatuksen. Meidän on toimittava tähän suuntaan. Jos ententevallat tekevät rauhan, me emme voi sitä jatkaa. Pietarin kysymys muodostuu sen mukaan.
Luopajärvi yhtyi sotaministeriin.
Holma: Maisteri Ruuth oli eilen ilmoittanut luulevansa, ettei ole mahdollisuus saavuttaa tuloksia vapaehtoisten pestauksen kautta.
Alkio: Avonaisia lupauksia ei saa antaa, joita voidaan väärin käsittää. Tehtävä eurooppalainen kysymys. Pääasiassa on tämä rahakysymys. Emme saa mennä tekoihin jotka syöksisivät meidät ententen armoille. Emme tunne asiassa ententen emmekä Viron kansalliskok. kantaa. Virossa on odotettavissa heti hallituksen muutos. Emme tunne mikä tulee olemaan Viron uuden hallit. kanta. Emme saa sitoa käsiämme, niin että entente velvoittaisi meitä mahd. apuamaan Venäjän monarkisteja. Asia on lykättävä ehdottomasti ryhmiin ja odotettava ryhmäin lausuntoja.
Kallio yhtyi sotaministeriin.
Ehrnroth. Ulkoministeriö on jo viikkokausia sitten ryhtynyt toimenpiteisiin englantilaisen bolshevikin asiassa.
Voss-Skrader yhtyi tehtyihin ehdotuksiin. Mutta ententen puoleen olisi käännyttävä Viron eikä Suomen.
Päämin: epäili ettei Viron hallitus kykene ajamaan asiaansa ulkomailla.
Vennola pääasiassa samaa kuin Alkio.
Päätettiin vastata virolaisille: periaatteessa hyväksytään avustus, mutta se riippuu ententen kannasta, raha-avusta, sekä eduskuntaryhmien kannasta.
Tiedustellaan myös ententten kantaa Suomen puolelta.
Kairamo tahtoi että heti ruvetaan pestaamaan kaiken varalta vapaaeht. apujoukkoja.
Lykättiin.
Aunuksen asia. Aunuksesta oli tullut säh-kö-sanomia jossa ilmoitettiin että 98 % Aunuk-sen kansasta iloitsee voitosta. Pyytävät leipää.
Sotaministeri selosti tiedonantoja Aunuksesta taistelun kehityksestä. Tänä aamuna tullut Aunuksen kaupungista tieto, että Hertzenin ryhmä on siellä hyvin vaikeassa asemassa. Kelirikot. Kun vesitie aukee, voivat apujoukot Sortavalasta mennä sinne. Pohjoinen ryhmä etenee voitokkaasti. Kaikkialla kansa yhtyy valkoisiin. Pohjoisessa siis kansan mieli kokonaan puolellamme, etelässä ei ole niin.
Kysyy: onko nyt toteutettava pienempää vai suurempaa ohjelmaa? Pienempi onnellisempi. Saako Aunuksen valkoisille lähettää 4000 kivääriä, joita ovat pyytäneet? Aunukselaisten on nyt tärkeätä ilmaista mielipiteensä, tahtovatko itsenäisyyttä, vai yhtyvätkö Suomeen?
Hahl: päätti että olisi koettava pitää yllä rintamaa eteläaunuksessakin, koska sielläkin 98 % on valkoisia. Aseita annettava.
Sotaministerille annettiin pyydetty valtuutus.
Välikysymys-keskustelu ’’valkoisesta terrorista’’ jatkui kaiken päivää ja yötä.
Juutilainen ei rohjennut julkisesti esiintyä, mutta hän oli kategoorisesti sosialistien puolella ja lupasi äänestää asiaa valiokuntaan. Kaikki muut ryhmän miehet, paitsi Relander, olivat kokonaan toisella kannalla. Relander heilahti tri H-Seppälän puheesta. Juutilaisen oppositsiooni on kokonaan suunnattu maalaisliiton ministereitä vastaan. Lohi piti hyvän puheen.
Muuten keskustelu oli siinä valaiseva, että tutkimukset ja tuomiot eivät täällä saa aikaan rauhaa, vaan sovinto ja anteeksiantamus.