Tiistaina 12 p. Marrask.

Suurten tapausten päivä. Sähkösanomat, joita vielä ei kuitenkaan ole tarkistettu, kertovat että Ruotsin, Norjan ja Tanskan kuninkaat ovat luopuneet kruunuistaan! Että bolshevismi on levinnyt Italiaan, Ranskaan ja Englantiin! Että kenraali Foch on murhattu! Että Japani on julistanut sodan Amerikalle. Mieliala on hyvin painunut.
Painunut mieliala johtunee siitä, että hallituksemme yhä vitkastelee, ei tee aseman sel-vit-tämiseksi mitään. Olemme nyt saaneet tämän armonajan kuluttaa monarkistien vallankaappaushankkeitten torjumiseen!
Ilkalla on vihdoin uusi painokone. Harju soitti tänään että olemme saaneet Kuopiosta 103,000 markalla painokoneen. Se on mainio asia.
Ryhmässä.
Tarkastettiin valiokuntain jäsenten ehdokaslistat ja hyväksyttiin.
Rentola joutui ripin alaiseksi sen vuoksi, että hän loukkasi Kalliota ja Heikkistä. Hänet otettiin kirkkoon siitä: katsooko hän kuuluvansa meille vai ei? Onko hän maalaisliittolainen, vai kristillinen sosialisti. Hän teki pitkän selostuksen, jossa lopulta lupasi tästä lähin olla maalaisliittolainen. Keskustelu oli kasvattava ja vaikuttava kaikkiin joten se tunnustettiin tehneen tarkoitetun vaikutuksen.
Alkio valittiin neuvottelemaan Vekaran kanssa tasavaltalaisten yhteiskokouksesta.
Delegatsionissa
Kun Nevanlinna oli valittu puheenjohtajaksi, ilmoitti hän, että nyt olisi neuvoteltava hallituksen uudestaan järjestämisestä. Hallitus erittäin tätä haluaa. Se olisi aikaan saatavissa porvarillisten puolueiden sovittelun kautta.
Nyt olisi Englannistakin toivottavissa jotain apua. Sieltä on hallituksellemme tullut sellainen tieto. Monarkistien kesken eilen tultu sille kannalle, että kun tämä bolshevismin vaara on nyt näin uhkaava, olisi kiirehdittävä hallituksen uudistusta, sekä turvattava yhteiskuntamme perusteita. Tultiin niihin mielipiteisiin, että eikö meidän nyt olisi pyrittävä porvarilliseen sovintoon, linnarauhaan; eikö olisi syy yrittää saada täällä asiain johtoon se ainoa sotilaallinen henkilö, kenraali Mannerheim, jonka ympärille sitten olisi koottava porvarillisten ryhmien kokoomushallitus.
Kallion kysymykseen, vastasi Nevanlinna, että Mannerheimille tulisi se asema, minkä hän katsoisi tarpeelliseksi. Siis diktaattori. Kallion kysymys oli: tarkoitetaanko häntä Svinhufvudin sijaan, vai miten?
Erkko: Jäiskö hallituksen muodostaminen lykkääntymään siksi kuin Mannerheim tulee, noin 1 kk.
Nevanlinna: Kenties voitaisiin tämä parin viikon lykkäys kestää, jos pääst. sovint.
Kallio. Mitä nyt kenraali Mannerheimiin tulee, on hän tuntematon. Ei tunneta hänen kantaansa hallitusmuotoasiassa.
Alkio: Onko Mannerheim Suomen hallituksen asial-la?
Nevanlinna. Hän ei ole varsinaisesti valtuutettuna, mutta hänen matkansa ei ole huvimatkailijan. Hän koettaa parantaa Suomen suhteita Englantiin.
Alkio. Onko Mannerh. asiana hankkia tunnustusta S. monarkialle?
Nevanlinna. Ei tiennyt. Hän toimii itsen. tunnustamiseksi ja elintarpeiden saamiseksi.
Ingman samaa; Kauko-Karjalan asia.
Nevanlinna. Tämä aika näyttää nyt olevan sellainen, että tarvitaan poikkeuksellinen järjest. Tarvitaan sellainen, jonka nimellä on kaikua ja vaikutusta myöskin Englantiin. Samoin sisällisesti yhteiskuntamme perustuksia uhkaa vaara. Saatava aikaan linnarauha ja yhtyminen hänen ympärilleen. Sillä on peljättävissä bolshevikkihyökkäys. Venäjän laivasto lähtenyt liikkeelle. Jonain päivänä huomaamme olev. kauheassa vaarassa. Jos tämä henkilö on sellainen, jota emme kaikin puolin hyväksy, on lohdutuksena, ettei hän tule pitkä aikaiseksi. Hankitaan kansan elämää tuntevia miehiä hänen ympärilleen.
Kokko. Parempi keino julistaa kiireesti uudet vaalit.
Alkio. Kysymys, josta meidän tulee saada ehdoton varmuus on se, että hallitusmuotokysymys jää vapaasti päätettäväksi ensi vaalien jälkeen ja että silloin voidaan ottaa esille tasavaltalainen hallitusmuotoehdotus. Siis on saatava vakuus, ettei prinssi tule tänne sillä välin, sekä ettei, jos sitten tasav. hallitusmuoto säädetään, sitä saa kuningasvaalin johdosta kohdata mitkään esteet, ja ettei sitä pidetä vallankumouksena.
Nevanlinna. Parempi jos saisimme koko kansan yhtymään. Ei saada sosialisteja. Porvarillisten pitäisi siis kokoontua. Oikeisto sosialismikin kallistuu vasemmalle. Holsti sähköttänyt Engl[annista]: välttäkää kompromissihallitusta.
Välirauhanteko hallitusmuotokysymyksessä. Lykättävä siis.
Jos me asettuisimme sille kannalle, kuin viimeinen puhuja, että on asetuttava tasavallan kannalle, se on mahdotonta. Samoin, jos monarkistit vaativat samaa.
Ahmavaara halusi sovintoa, kun Englannin hallituskin tahtoo.
Alkio esitti ryhmän sovinto-ohjelman.
Ingman. Hallituksen muodost. siksi kuin Mannerheim tulee. Samaa mieltä kuin Alkio siitä, ettei jyrkkää käännettä ulkopolitiikassa pidä panna toimeen. Hallituskysymys pitäisi saada levätä. Nyt ei ole aika ruveta ratkaisemaan hallitusmuotoasiaa.
Kairamo: Hallitus ei kai tahdo jäädä paikoilleen Englanninkaan hallituksen tuella. Hallitusmuotokysymyksen esille ottaminen virkistäisi bolshevismia.
Nevanlinna. On selvää, että tasavalt. vaativat takeita siitä ettei monarkian hyväksi toimita, eikä panna käytäntöön ja heidän on se saatava.
Erkko yhtyy Alkioon. Jos tämä palaaminen jouluk. 6 p. kannalle olisi mahdollinen se vakauttaisi tilannetta maassa. Mutta kun siitä ei voida sopia, on paras, että se lykätään. Siitä on ikäviä seurauksia. Väliaik. tilanne voi kestää kauan. Mutta nyt on syy saada rauhaa ja järjestystä maahan.
Hallituskysym. ratkaisun lykkääminen siksi kuin Mannerheim saapuu, on hyvin vaikea näin epävarmassa tilassa. Uusi hallitus pitäisi tulla siis kiireemmin.
Uusi hallitus voisi sitten vasta julistaa uudet vaalit.
Hahl. Uudet vaalit välttämättömät. On vaadittu hallitusmuotokysymyksen syrjään panoa. Nyt on kuitenkin niin, että kansa käsittäisi, että kuningas odottaa vain sopivaa tilaisuutta astuakseen istuimelleen. Olisi surkea onnettomuus jos niin kävisi. Nyt taas vedotaan näihin sähkösanomiin, samoin kuin kesällä. Sen verran pitäisi selvittää, että katkaistaan nuora, jossa kuningas roikkuu. Ei me pelkää monarkistien kapinoivan. Vaara tulee vasemmalta.
Haataja. Juuri vasemmistovaaraa vastaan on järjestyttävä. Olisi hyvin vaarallista panna vaalit toimeen helmik. 1 p. Vaalit olisi lykättävä kesän alkuun, kun tulee valoisat ajat ja viljaa ulkomailta. – Hallitusmuotokysymys pysähtynyt; emme voi sille nyt saada ratkaisua.
Lundson. On mahdotonta saada linnarauhaa monarkistien ehdoilla. Maa ei voisi ymmärtää näitä ehtoja. Ehdot pitäisi julaista, jos me nyt voisimme yhtyä siitä, että me voisimme antaa julistuksen jossa ilmoitetaan että hallitusmuodon ratkaisu on lykätty uusiin vaaleihin, se jo rauhottaisi. Se on vähin: että hallitusmuotokysymys ilm. ratkaistavan uusien vaalien jälkeen.
Vrede: Uudet vaalit toimitett. Mutta on niin vaarallinen aika, että on vaikea nyt määrätä vaaleja helmik. 1 p. Mahdollisesti on sota silloin Venäjän kanssa. Siis jonkun verran lykättävä. Kysymys hallitusmuodosta pyyhitään pois päivänjärjestyksestä toistaiseksi.
Epäilyttänyt kenraali Mannerheimin kutsuminen. Mutta yhtyy siihen kun sitä muut kannattavat.
Kun bolshevismi nyt on näyttäytynyt Saksasta saman laatuiseksi kuin Venäjällä, katsoo hyvin mahdolliseksi, ettei ainoastaan Suomi uppoa siihen vaan koko Eurooppakin. Voiko enää Suomi ollenkaan pelastua oikeusvaltiona. Nyt pitäisi kaikki keskinäiset riidat lykätä syrjään niiden, jotka kannattavat kulttuuria ja oikeus järjestystä. – Se, ettei Mannerheimin kantaa hallitusmuotokysymyksessä tunneta, se on hänelle etu. Hänellä näkyi olevan voima koota kansaa; ehkä hänellä olisi se voima vieläkin.
Kallio Haatajalle vaalien ajasta. Vaalien lykkäys olisi erehdys. Emme tosin tunne minkälaiset olot ovat helmik. Mutta se ei muuta asiaa. Vaalit olisi jo tämän hallituksen ilmoitettava.
Tästähän voimme sopia. Mutta hallitusmuoto-asia ei tule tyydyttävästi tällä tavoin järjestetyksi. Hessenin prinssiltä olisi saatava suora, toivottavasti kielteinen vastaus. Sitte olisi saatava tasavalt. hallitusmuotoesitys. Niistä, mitkä ovat lepäämässä, kansanäänestys. Jos näin voitaisiin järjestää, ei olisi mitään Mannerheimia vastaan.
Ingman arveli että jos Mannerheim päätetään kutsua, ei olisi sopiva määrätä vaalipäivää.
Alkio kysyi: voisivatko monarkistit suostua siihen, että saataisiin vielä tasavaltalainen hallitusmuotoesitys, joka sitte äänestetäisiin lepäämään? Katsotaisiinko aselevon merkitsevän, että ollaan riippumattomia Hessenin prinssin vaalista?
Ingman. Epäilevällä kannalla uusiin vaaleihin nähden. Parempi mitä pikemmin. Mutta valokysymys [tarkoittanee ”vaali”-] on vaikea. Kun annetaan kansalle tieto, että vaalit tulevat, ja samalla varmuus ettei täällä käsitellä suuria lainsäädäntöasioita, se pitäisi rauhoittaa.
Tanttu. Ei luullut että kansa kiirehtii vaaleja. Sosialistit pitävät voittona, jos vaalit lykkääntyvät kevääseen, koska nekin ehtisivät paremmin järjestyä.
Ahmavaara samaa kuin Tanttu. Kiirehtimistä ajavat agitaattorit, jotka kulkevat kaikissa kokouksissa. Asevelvollisuuslaki olisi ajettava nyt läpi. Kun tulee sosialistit, niin ei saada ollenkaan asevelvollisuuslakia. Nuorsuomalainen ryhmä ollut sitä mieltä, yhtä poikkeusta lukuunottamatta, että tämä laki on säädettävä.
Alkio kehoitti monarkisteja harkitsemaan, mitä takeita he voivat tarjota siitä, että vaalien jälkeen ollaan aivan vapaat päättämään tasavaltalaisesta, tai monarkistisesta hallitusmuodosta?
Kokoonnutaan Keskiv. klo 7.
Senaatissa
Svinhufvud: Asiat ulkomailla kulkevat nopeasti. Ovatko herrat neuvotelleet? Mihin päätökseen tultu?
Nevanlinna selosti. Halua yhteisymmärrykseen pääsemiseen olisi pyrkimys. Selosti myös minun ylempänä olevan kysymykseni. Hahl oli merkinnyt uusien vaalien joutuisan saamisen.
Svinhufvud. Aika kuluu. Kiire. Hallituksen käsitys, että jos me myöhästymme, bolshevismi yllättää meidät. Tilanne on pelottava.
Stenroth luki Edv. Hjeltiltä Saksasta tulleen sähkösanoman, jossa sanotaan että vallankumous on saatettu loppuun vastarinnatta, oikeistososialisteilla valta, sisällinen hajaannus sotaväessä pakottanut rauhaan. Berlinissä nälänhätä. Virkamiehet ja sivistyneet epätoivossa.
Holstilta Englannista, luettiin sähkösanoma, jossa sanotaan:
Ilmoitettu ulkoas. toimitus-kunnasta ilm[oi–tus], että prof. Simpson olisi vak[uut-ta-nut] Suomen hallitukselle ettei liittolaisilla olisi tarkoitus kieltää luvatun Vienan Karjalan Suomelle. Sim[p]son ei ole lausunut koskaan sellaista. Suuri levottomuus diplomaattikunnassa. Kysytään: Miksi Suomessa viivytetään hallituskysymyksen ratk.? Baltilainen liitto luotava nopeasti. Jollei uutta hallitusta Suomessa saada aikaan, on parasta että nyk. hallitus pysyy. Kompromissihallitusta ei pidä muod. Päätetty panna toimeen propaganda sen hyväksi, että Suomen riippumattomuus tunnustetaan.
Svinhuvud. Hän ja senaatti valmiit lähtemään pois.
Paasikivi. Senaatin jäsenet jo kuukausimääriä olleet valmiita lähtemään. Tasavaltal. taholta puuhattu mielenosoituksia ja harjoitettu kiihotusta yksin sotaväessä. Selosti, miten asema on kehittynyt. He ovat aina olleet eroon valmiit. He eivät mitään muuta niin odota, kuin päästä eroon. He eivät halua kukaan täällä olla. Meistä ei kukaan ole ammattipoliitikko!
Svinhufvud puhui taas bolshevismn levenemisestä. Sovintoa. Sovintoa. Sovintoa.
Paasikivi. Uusien vaalien lykkääminen pitemmäksi ajaksi hyvin vaikea. Mutta jos ne pitäisi alkaa jo helmik. 1 pnä, niin pitäisi vaaliagitatsionin alkaa kohta, jos porvarill. puolueet voisivat sopia, että vaalit tulevat, mutta päivä voitaisiin määrätä, siten lykätä vaaliagitatsionia rauhallisempaan aikaan, niin sillä ei olisi mitään kadotettu. Pääasiahan on tietää että ne tulevat.
Kallio selosti delegats. keskustelua uusista vaaleista ja että ne olisi pian pantava toimeen.
Stenroth: Uudet vaalit toimitettava niin pian kuin mahdollista. Päivämäärä jätettävä uuden hallituksen määrättäväksi.
Muutaman päivän kuluttua voi olla sotatila. Mutta ulkomaillakin samalla uusien vaalien julistaminen herättäisi kummastusta.
Alkio esitti suunnitelmansa ohjelmaksi.
Paasikivi. Mitä tulee sotaväen elintarpeisiin, sanoo Paloheimo, hän olisi kyllä voinut saada armeijalle riittävästi, mutta on epäillyt, että maanviljelijät eivät sitten kuultuaan, että sotaväellä on kyllä, eivät enää luovuttaisi siviiliväen tarpeisiin. Tanskasta luvassa Amerikan avulla, viljaa.
Nevanlinna. Tällaisina aikoina pitäisi kokoontua yhden henkilön ympärille. Se olisi Mannerheim. Mo-nien päättämiset eivät ole tällaisessa tilanteessa hyviä.
Vrede. Jos nyt sovitaan siitä, että kenraali Mannerheim kutsutaan tänne johtamaan asioita, ja joku päivä ennen on asetettu hallitus, eihän siitä ole mitään hyötyä! Pääasia on, että porvar. ovat yhtyneet samasta ohjelmasta. Kun venäläinen sota on loppunut, voihan kenraali Mannerheim muutamassa päivässä saapua tänne.
Ahmavaara ymmärtää että valtiomuoto on tärkein. Luuli, että kun kuningas on kieltäytynyt tulemasta, se jo jättää vaalien jälkeen päätettäväksi hallitusmuodon. Vastustaa kansalliskokousta. Luuli että ensi eduskuntaan tulee niin suuri enemmistö että se saa päätöksen aikaan. Ellei, niin voi asia siitä vielä lykkäytyä. Puolsi Kallion ehdotusta, että eduskunta saisi laatia tasavaltalaisen hallitusmuodon.
Kallio huomautti, ettei ole mielenosoituksia hallitusmuotoasiassa puuhattu. Puhujasta tuntui tahdittomalta kääntyä kysymyksellä Mannerheimin puoleen. Pitäisi saada tuo tasavaltalainen hallitusmuodon ehdotus ja se sitte lepäämään yli vaalien.
Alkio puhui sotilasten muonituksen välttämättömyydestä ja Teuvan kirjeen sisältöä. Myös tasavalt. hallitusmuodosta vakuutuksen saaminen välttämätön.
Lundson. Meidän pitää saada käytännöllisiä ehdotuksia. Monarkisteille ei pitäisi oleman vaikeata suostua siihen, ettei valittu kuningas tule maahan sen vaalin nojalla, mikä on tehty, vaan että se saa jäädä riippumaan siitä, millaisen hallitusmuodon uusi eduskunta säätää.
Vaalipäivää ei ole tarvis määrätä. Hallitus voisi nyt hoitaa asiaa siksi, kuin Mannerheim tulee.
Paasikivi katsoi mahdottomaksi antaa tasavaltalaista hallitusmuotoesitystä.
Nevanlinna. Voidaan siis ajatella seuraava: Mannerheim valtionhoit. Kokoomushallitus. Näille valtiopäiville vain ne asiat mitä katsotaan välttämättömäksi. Uudet vaalit niin pian kuin mahdollista. Hallitusmuotokysymys: ennen uusia vaaleja ei mitään muutosta nykyiseen väliaikaisuuteen.
Svinhufvud: Sehän sisältää sen, että jos tulee uuteen eduskuntaan tasavaltalainen hallitusmuoto, sillähän asia ratkee.
Nevanlinna tahtoi vielä rikoslakiin sellaista lisäystä säädettäväksi, että se, joka kiihottaa toisia kansanluokkia toisia vastaan, on rangaistava.
Svinhufvud katsoi Mannerheimin sotilashenkilönä hyvin sopivaksi.
Kallio katsoi että senaatin kokoonpanossa olisi tasavaltalaisia saatava huomattavan värittävä enemmistö. (Tietysti, tietysti! huudettiin).
Ahmavaara esitti eduskunnan työohjelmaan raha-asiat, asevelvollisuuslain, kokoontumis- ja painolain. Ei anomuksia paitsi sotavahinkojen korvauks.
Vrede samoin.
Alkio vastusti asevelvollisuuslain säätämistä. Vaati hallitusmuotokysymyksen avonaiseksi.
Vrede suostui Alkion ehdotukseen: että hallitusmuotokysymys on uusien vaalien jälkeen vapaasti ratkaistavissa.
Tähän ryhdyttiin.
Uusi kokous klo 9 keskiviikkona.
’’Holstin sähkösanoma, josta 54 sivulla mainitaan on sananmukaisesti seuraava:
”Eilen ilmoitettiin minulle ulkoasiain ministeriössä, että Tukholmasta saapuneen ja Morning Postissa julaistun sähkösanoman mukaan väitetään Professori Simpsonin virallisesti vakuuttaneen suomalaiselle sanomalehtimiehelle Englannin hallituksen kieltävän että liittoutuneilla olisi aikomus yhdistää Petshengan ja Venäjän Karjalan Suomeen. Pyydettiin että heti ilmoittaisin Suomen hallitukselle, ettei Simpson virallisesti ole lausunut mitään mielipidettä kellekään suomalaiselle kirjeenvaihtajalle. Tänään vallitsi suuri hermostuneisuus diplomaattisissa piireissä Saksan vallankumouksen johdosta. Kysyttiin levottomasti: miksi Suomi viivyttää hallituspulan ratkaisua?
Itämeren maitten unioni on kiireellisesti saatava aikaan yleisen anarkian estämiseksi Pohjois-mais-sa. Ellei saada aikaan aivan uutta hallitusta Suo-mes-sa, katsottiin parhaimmaksi, että nykyinen se-naatti jää virkaansa, sillä kompromissihallitus on vaarallisin. Englannin hallitus on antanut mää-räyk-sen alkaa Englannissa suomalaisystävällisen sanomalehti-propagandan yleisön valaisemiseksi välttämättömyydestä taata Suomen riippumattomuus.
Serlachius.’’