Torst. 11. Toukok.

Hels. Sanomat pitävät kovaa melua siitä, että eduskunta aikoo vielä jatkaa. Se herättää kiusallista huomiota. Jatkettuhan täällä on hallituksen esitysten vuoksi. Muuten olisi voitu mennä pois jo maaliskuun lopussa. Hallituksen asema välikysymyksen johdosta näyttää toivottomalta.
Tänään äänesti eduskunta suurella ääntenenemmistöllä Varsovan sopimuksen ratifioimisen – pois kevätkauden työohjelmasta! Sitä jo pidetään epäluottamuslauseena.
Mutta Vennola pitää tapausta onnellisena. Hän suunnittelee nyt vain Holstin eroa ja on jo ollut erinäisten oppositiomiesten kanssa neuvotteluissa siitä, josko se tyydyttäisi oppositiota! Joku oli luvannutkin. Hän arvelee asian nyt järjestyvän niin hyvin, että Holsti pyytäisi eroonsa ennen kuin välikysymysmietintö tulee eduskuntaan.
Sanoin, että heidän pitää ehdottomasti varata Holstille leipäpaikka. Lupasi varmasti.
Ulkoasiain valiokunta
Ulkoministeri: Eduskunnan päätös lykätä ratifioiminen toistaseksi on jo tehnyt ulkomaisten edustajain silmissä hyvin huonon vaikutuksen. Täällä on pantu etupäässä paino siihen, miten sopimus on syntynyt, kuin siihen, mitä se sisältää. Ministeri tahtoo vapautua seurauksista. Sen jälkeen selosti ulkoministeri alusta-alkaen perusteluja sopimuksen syntymiseen. Jo 1920 julaistiin lehdessä julaistuissa Vennolan haastatteluissa, että jo silloin julkisesti suunniteltiin puolustusohjelmaa.
Viime heinäkuulla konferenssi jatkoi näitä valmisteluja.
Selostuksessa artikla artiklalta osoitettiin että niistä oli sopimukset jo edellisissä konferensseissa hyväksytty. 7:mäs artiklaa koskeva samoin. Holsti kysyy: onko minkään sivistysmaan ulkoministeri estetty allekirj. sopimusta, joka hallitusten luvalla on jo ennen tehty ja annettu tiedoksi? Lupaa tulla eduskunnan puhujalavalta julkaisemaan asiakirjoja v:lta 1918 jnep. osoittaakseen, mitä v. 1918 hallitus ja ulkoministeri samanlaisissa olosuhteissa on tehnyt. Hän on hankkinut kaikki Suomen itsenäisyystunnustukset ilman valtuutusta.
Pääministeri. Ulkoministeri on kirjoittanut sopimuksen aikaisempien konferenssipäätösten nojalla. Ero on siinä vain että pöytäkirjapäätöksiä voidaan muuttaa, sopimus kestää 5 vuotta. Hgin konferenssissa päätettiin yhteisestä puolustussuunnitelmasta, joka on toista kuin puolustussopimus. Arvostelee sopimuksen 7 artiklaa. Mutta ulkoministeri, joka ei voi mitään toimia entisten päätösten nojalla, joutuu varsin vaikeaan asemaan. Niin on joutunut allekirj. sellaistakin, jota vastaan nyt muistutetaan.
Holsti osoitti että eräs sähkösanoma saapui 3 päivää myöhemmin kuin konferenssi jo loppui.
Helo. Kaipasi selostusta suhtautumisesta Liettuaan ja Genovaan.
Juutilainen: On näyttänyt että ministerien selitykset ovat olleet erilaiset. Olisi toivonut että hallitus olisi voinut asettua Varsovan sopimuksen taakse. Huomaa että ulkoministeri on pääasiassa toiminut entisten sopimusten pohjalla. Luulee tämän johtavan reunavaltapolitiikan syrjäyttämiseen. Ulkoministeri on toiminut hyvin. Puhuu reunavaltaliiton puolesta. Ei ymmärrä miksi porvarit sitä vastustavat. Sosialistit kyllä hän ymmärtää. Toivoisi, että hallitus esiintyisi eheämmin, että se kaatuisi yhtenäisenä. Sitte saisivat muut hoitaa asiat. Luulee maalaisliittolaisten olevan ulkoministerin politiikan kannalla.
Voionmaa on tyytyväinen ulkoministerin selitykseen. Selvä. Kiitollinen. Ihmettelee ettei hallitus ole päässyt yksimielisyyteen. Ihmettelee että hallitus pyrkii ulos siitä vastuusta joka sillä on ulkoministeristään. Toteaa ettei Varsovassa ole sovittu yhtään uutta asiaa. Mutta meitä on sidottu viideksi vuodeksi. Moittii pääasiassa sitä että nyt on menetetty vapaus. Ensin ei Puola kuulunut tähän renkaaseen. Valittaa, että liitto on laajentunut tarkoitukseltaan. Asettaa ulkoministerin kaikesta edesvastuunalaiseksi.
Vennola. Hallitus on esittänyt asiat vain rehellisesti niin kuin ne ovat tapahtuneet. Hallitus ei ennakolta tiennyt että sopimus tehdään 5 vuodeksi, epäili. Mutta on pääasiassa siihen yhtynyt.
Holsti vastailee Voionmaalle, selittäen ettei sopimus ole 5 vuodeksi. Ainoastaan artk. 2 on 5 vuotinen, samoin 7:mäs. Olisi liian paljo Woionmaan auktoriteetilla sanoa eduskunnan puhujalavalta: me emme voi olla viittä vuotta hyökkäämättä naapurimme kimppuun.
Arajärvi. Ulkoasiain ministerin edessä on se ikävä tosiasia, että hän ei saa tunnustusta hyvistä aikomuksista, vaan onnistuneista toimenpiteistä. Toimenpiteet eivät nyt ole onnistuneet. Alleviivaa eroa ministerien lausuntojen välillä. Varsovan sopimus ei saa kannatusta eduskunnassa.
Keto ei pidä tätä sopimusta erikoisen vaaralliseksi. Puola herättää sos.demokr. epäilyksiä. Lausuu tunnustuksen ulkoministerille että tämä on pieni virhe verrattuna eräiden toisten ulkoministerien virheisiin. Mutta se on sittenkin sellainen, josta heidän täytyy moittia.
Holsti lausuu hämmästyksensä Kedon lausunnosta. Polemisoi. Puhutaan paljo sopimuksen vaarallisuudesta, mutta vaaditaan selityksiä. Jos hänen politiikkansa on oikea, eduskunnan epäluottamus ei häntä kukista, jos väärässä, edusk. luottamus ei häntä pelasta historian edessä.
Suolahti kannattaa reunavaltapolitiikkaa. Mutta on oltava vastuussa teoistansa. Painostaa eroa Hgin konferenssin ja 7 art. välillä.
Hakkila: Araj. ent. ministerinä oli sanonut, että ministerin on oltava vastuussa. Ovat sos. vastaan sotilassopimusta. Piti ”orkesterista” puheen. Asianajajana.
Holsti arvosteli lausuntoa terävästi.
Voionmaa ei ole koskaan luottanut ulkoministerin ulkopolitiikkaan. Siinä ei ole ollut johtavaa suuntaa.
Alkio esitti kantaansa. [jätetty tyhjä tila myöhempää täydennystä varten.]
Helo. Tuntuu että koko hallitus on vastuussa. Sopimus tulee voimaan vasta sitten kuin eduskunta sen hyväksyy.
Torppa. Keskustelu ei ole liikkunut oikeassa piirissä. Välikysymyksiin annettava lausunto. Niihin on vastattu, antamalla esitys ja pääministerin selitys. Yhtyy puheenjoht. että olemme saaneet vastaukset ja ehdotamme yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymistä.
Hahl on myös ihmetyksellä kuullut keskust. Välikys. ei ole enää asiallista pohjaa. Tyytyy ulkoministerin tekemiin sopimuksiin. Sosialistien ”ylhäiseen eristäytymiseen” meillä ei ollut varaa.
Sos. eivät ota hallitusvastuuta. Kerran oli. Mutta silloin ne eivät ainoastaan kosiskelleet, vaan menneet naimisiin. Siihen emme olisi suostuneet koskaan. Tulee siihen, kuin puheenjohtaja, että olisi ehdotettava siirtymistä yksinkert. päiväjärjest.
Keto puhuu.
Ministerien poistuttua ryhtyi valiokunta asialliseen käsittelyyn. Suolahti ehdotti perustellun epäluottamuslauseen annettavaksi ulkoministerille, Alkion ehdottaessa yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymistä. Suolahden ehdotusta kannattivat kokoomus, ruotsalaiset ja sosialistit; Alkion ehdotusta maalaisliittolaiset ja edistysmieliset.
Asetettiin jaosto: Suolahti, Colliander, Voionmaa, Keto ja Alkio tekemään mietintöluonnosta. Me vähemmistöön jääneet sovimme vastalauseesta.
Koko komedia tekee surullisen vaikutuksen. Oikeistolla persoonallinen viha Holstia kohtaan, vasemmistolla periaate. Sitä sitte oikeisto persoonavihallaan tukee!