Torstaina 14. Marrask.

Ryhmässä käsiteltiin eilen delegatsionissa esillä ollut ryhmäin välisen neuvottelun sovintoehtojen saavutukset. Juutilainen: Meidän olisi asetettava Mannerheimin valitsemiseen nähden se ehto, että asetetaan puhtaasti tasavaltalaisten hallitus.
Rentola: Juutilaisen mainitsemaan kompromissiin lie syytä kiinnittää huomiota. Tämä olisi pienintä mihin voidaan suostua.
Alkio selitti, ettei keskusteluja enää voida jatkaa sillä pohjalla, että tulisi ehdottomasti tasavaltainen hallitusenemmistö. Monarkistit asettuivat jo jyrkästi sille kannalle, etteivät salli edes tasavalt. enemmistöä. On syytä pelätä että englantil. tulevat tukemaan monarkistejamme, joten on katsottava, ettemme jännitä jousta liiaksi.
Vuorimaa edellisen johdosta: Eiköhän olisi syytä kuulustella ententen mielipidettä, mitä ne tuumivat näistä asioista.
Kallio. Yhtyen Alkioon. Siitä olisi keskusteltava voiko ryhmä yhtyä meidänkään esittämiimme ehtoihin. Ellei, silloin keskustelut on katkaistava. Voi olla, että monarkistit tekevät sopimuksen muutamien nuorsuomal. tasavaltalaisten kanssa, jolloin me jäämme sen kokoomuksen ulkopuolelle.
Hahl samaa.
Joukahainen. Samalla kannalla kuin eilenkin että olisi saatava tasavaltal. hallitus, joka sitten kutsuu Mannerheimin. Keskusteluja eivät saisi johtaa monarkistit. Ainakin tulisi hallituksen muodostaja olla tasavaltalainen.
Relander samaa.
Niukkanen. Jos monarkisteilla on puuhia englantilaisten avulla toteuttaa monarkia, eivät ne tule kanssamme neuvotteluihin. Tämä eduskunta on tehnyt konkurssin eikä hallitus voi siihen nojautua. Neuvottelutietä tuskin voi, näin ollen, monarkistien kanssa mihinkään päästä.
Juutilainen. Kun alistumme monarkistien kanssa neuvotteluihin, voimme mekin menettää maassa luottamuksemme.
Alkio puolsi vielä kokoomushallitusta.
Juutilainen mainitsi, että jos englantilaiset rakentavat meidän monarkistiemme varaan, ei montakaan kivääriä nouse olalle.
Hahl sovinto on mahdollinen ainoastaan jos hallitus tulee kompromissin pohjalla.
Haapanen luuli voitavan saada aikaan jonkullainen tasavalt. hallitus. Mutta sille olisi vaikea saada rahamaailman kannatus. Sen vuoksi kokoomushallitus. Sille kenties voisi ulkomaillakin saada kannatusta. Mutta miten tämä vaikuttaisi sisäänpäin? Luuli että se järkevintä ainesta tyydyttäisi. Sitä ei myöskään eduskunta voisi kaataa. Yhtyi Hahliin.
Lohi yhtyi puheenjohtajaan ja Hahliin. Ei ole miehiä tasavaltal. hallitukseen. Ei saa välejä katkaista. Tasavaltal. voidaan tehdä suuri vahinko, jos neuvottelut katkaistaan. Pitäisi saada maltilliset sosialistit suhtautumaan lojaalisesti hallitukseen. Se olisi jo suuri voitto tasavaltalaisuudelle, jos saataisiin hallitus.
Rentola. Edellisten esittämä kompromissiajatus ei ole aivan mahdoton, varsinkin kun se perustuu sovinnollisuuteen. Valittaa, etteivät tasavaltalaiset yksin muodosta hallitusta.
Juutilainen. Nuorsuom. taasen ottavat esiin vetelän kantansa. Jos nuorsuomal. pitäisivät edes sen kantansa että pitäisi olla tasavalt. enemmistö. Mutta siitä ei ole takeita. Siis kokoomussenaatti voisi joutua riitaan keskenään. Tasavalt. hallitus voisi hajottaa eduskunnan ja ottaa hallitusvallan käsiinsä.
Relander teroitti, ettei ole pantava suurta merkitystä nykyiseen eduskunta-enemmistöön. Sillä ei ole sivistyneittenkään kannatusta. Rahamaailma ei halua kauan boikottaa jyrkempää kantaa. Tämän vuoksi: neuvotteluja jatkettava, pysyttävä jyrkällä kanalla. Tehtävä minimivaatimukset.
Niukkanen. Jatkettaessa monarkistien kanssa, on pidettävä silmällä, että asema luisuu kaikissa maissa yhä vasemmalle. Englannissakin tulee vallankumous. Jos asiat näin kehittyvät on suorastaan ilveilyä lähteä paikkaamaan. Voidaan mennä vielä vallankumouksen tielle. Yhtyy Relanderiin. Monarkisteilla ja rahamiehillä ei ole varaa asettua vastarintaan.
Vuorimaa. Ympärysvalloilla on nyt määräysvalta meidänkin politiikkaamme. Heistä [riippuu] elintarvekysymys. Olisi tarpeellista tietää, ovatko monarkistimme asettuneet heidän kanssaan yhteen. Emme voi yksin muodostaa hallitusta. Jos nyt Ståhlberg suostuu muod. hallituksen jossa on vähemmistö monarkis-teja, siihen on suostuttava. Saatava siedettävä välitila.
Alkio esitti edelleen sovintopolitiikan etuja tasavaltalaisessa johdossa.
Heikkinen yhtyi. Valitsijatkin sitä haluavat. Vakavasti suhtauduttava asemaan.
Luopajärvi: Asema vaikeasti järjestettävä. Yhtyi Vuorimaahan, että olisi päästävä suoraan suhteeseen ympärysvaltain kanssa. Ei tiedust. heidän mieltään, vaan ilmoittamaan meidän kansamme mielipiteistä. Oli kuullut tänään erään henkilön lausuvan, että monarkistit odottavat harrastuksilleen tukea Englannista. – Rauhallisten neuvottelujen kautta on pyrittävä niin pitkälle kuin suinkin. On otettava varma kanta. Jos pelkäämme sosialisteja, on nojauduttava oikealle, tahi taas päin vastoin. Kumous siirtyy mielellään liiaksi vasemmalle. Olisi mentävä vasemmalle niin pitkälle kuin voidaan ja siinä seisottava. Oikeistoon nähden Alkion näkökohdat tärkeät. Punnittava kuinka suuri on vaara bolshevismin taholta. – – –
Perustuslakivk. valittiin puheenjohtajaksi. Vrede, vpj. Alkio.
Ulkoasiain vk. valittiin puheenjoht. Lundson, vpj. Haataja.
Ryhmä
päätti että hallituksen muodostamissa neuvotteluissa edustajamme saavat toimia heidän jo siellä esittämiensä ehtojen pohjalla.
Varajäseneksi delegatsioniin valittiin A. Juutilainen.
Edustajille annettiin vapaus käydä nyt kotonaan. Mutta jos jälellä olevain ryhmän jäsenten on sillä aikaa tehtävä ryhmän nimessä ratkaisevia päätöksiä, poissa olevat tyytyvät läsnäolevain päätöksiin.
Englannin lähetystössä, asettumassa kosketuksiin Englannin konsulin kanssa valittiin edustajat Vuorimaa Luopajärvi ja Alkio.
Tasavaltalaisten neuvottelussa.
Alkio selosti eilen iltaisen delegats. kokousta.
Schauman kysyi: oliko keskusteltu siitä, jääkö näitä nykyisen hallituksen jäseniä senaattiin.
Vastattiin: Ei.
Tri Schauman yhtyy niihin, jotka kannattavat puht. tasavaltalaista hallitusta. Mutta ehdottaa: että Mannerheim tulisi valtionhoitajaksi ja presidentti Ståhlberg saisi toimekseen valita ja asettaa senaatti.
Juutilainen. Ml. edusk. ryhmän puolesta pyysi Ståhlbergia.
Ståhlberg. Lontoolaisia sähkösanomia on otettava varovaisesti. Ajaa Suomen asioita rauhan neuvotteluissa ja muutenkin, tuottaisi vaikeutta, jos nykyisiä jäseniä jää senaattiin. Muita monarkisteja kyllä. Jos tulee puht. tasavaltalainen hallitus, käy miesten valinta vaikeaksi. Lisäksi: on välttämättä vältettävä se vika johon monark. lankesivat, että vähäksytään vastustajain merkitystä, se voisi viedä karille yhteisen asian. Ei saataisi sitä kannatusta, mitä monarkistien kannalta vaaditaan. Puhdas tasavaltalainen hallitus voisi viedä pian haaksirikkoon ja samalla koko tasavallan asian. Näistä syistä, maan etu ja tasavaltalais-asian ajamiselle olisi siis kokoomushallitus parempi.
Mitä tulee hallituksen kokoonpanoon, pitäisi olla pääkohdista sovittu, kuten tasavaltalaisenemmistö.
Itse puolestaan ehdokkuudesta luopuu. Ei ole tarpeeksi tyhmä, eikä itserakas uskoakseen voivansa suorittaa tätä tehtävää.
Lavonius. Svinhufvud voisi kääntyä valtiopäiväryhmien puolesta osoitetun henkilön puoleen pyytäen ehdottamaan että hän muodostaisi senaatin. Muita ennakkoehtoja ei ole syytä asettaa ryhmien puolesta, kuin että nämä voimasuhteet on määrätyt. Olisi varsin suotava, että prokuraattoriksi saataisiin henkilö, joka valtiorikosasioissa ryhtyisi puolueettomaan toimintaan.
Tasavaltal. ryhmien on, politiikkansa voiton vuoksi, otettava asema vastuulleen.
Vennola kuultuaan eduskuntaryhmien mielipiteitä ja professori Ståhlbergin, tunnustaa kokoomushallituksen tarpeen. Mutta ehdottomasti tulee tasavaltalaisten saada ehdoton enemmistö. Nyk. hallituksen polit. konkurssi. kuningaskysym. ulkop. kauppa- ja elintarvepolitiikassa, tuntuu siltä että ei tunnu hyvältä, jos heitä suuremm. määrässä jää hallitukseen. Kannattaisi menettelyä, että ennen Mannerheimia asetetaan hallitus. Kannattaisi presidentti Ståhlbergin ehdokkuutta lämpimästi.
Lundson ei katsoisi välttämättömäksi määrätä pitääkö olla ehdoton enemmistö tasavaltalaisia. Huoletta voitaisiin luottaa Ståhlbergin ehdokkuut. Nuorsuomal. ryhmä tätä lämpimästi kannattaa.
Castrén Z. Liian vähä perusteltu syitä, miksi käännytään Mannerheimin puoleen.
Mitä tulee hallituksen muodostamiseen, esitetään kokoomushallituksen puolesta nyt parempia perusteita.
Juutilainen selitti että Svinhufvudin täytyy politiikkansa vuoksi hallitusmuotoasiassa kaatua. Presidentti Ståhlbergin asia loistavasti voittanut. Jolleivät tasavaltalaiset nyt voi muodostaa hallitusta, se on köyhyyden tod.
Alkio piti välttämättömänä että presidentti Ståhlberg astuu hallituksen johtoon. Herättäisi varmaa kannatusta myöskin meistä vasemmalle. Kokoasi kansaa. Tämä asia on siis uudest. harkittava. Yhtyi tri Cast. siinä, että senaatin kokoonpanossa pitää astua näkyviin, että nyt tulee alkamaan uusi suunta. Hallituksen esim. annettava vapaat kädet. Pitäisi olla ehtona: että tulee tasavalt. enemmistö, ettei tulisi entisen senaatin jäseniä, eikä monarkistisessa taistelussa eturinnassa olleita.
Ståhlberg pyysi, ettei turhaan kulutettaisi aikaa hänen ehdokkuudestaan.
Luopajärvi yhtyi tri Mantereen kolmeen ehtoon, sekä uudisti valituksen että Ståhlberg on kieltänyt.
Vennola tunsi presid. Ståhlbergin nauttivan harvinaisen suurta luottamusta myös sos. kesken. Panee vielä hänen syd. asian. Suunnan muutos pitää näkyä jo hallituksen johtajassa.
Juutilainen: Voi raueta hallituksen muodostaminen siihen, jollei Ståhlberg suostu.
Lavonius: Julkiseen elämään osaa ottaneen henkilön siveellinen vapaus tuskin voi mennä niin pitkälle, että olisi tässä tapauksessa voisi [tark. voinut] kieltäytyä. Ryhmäin pitäisi vain ehdottaa.
Lundson. olisi ikävä jos ei S. suostu. Me emme voi muuta.
Ståhlberg ehdottomasti kieltäytyi ehdokkuudesta.
Erkko arveli, että olisi syytä luopua vaatim. että varapuheenjohtaja olisi tasavaltalainen.
Luopaj. Ellei S. suostu, voisi olla että maa vaikealla hetkellä menee perikatoon.
Sanoin lopuksi: Noh, me maalaisliittolaiset ajamme tasavaltalaisvaatimuksen tässäkin voittoon. Herrojen asiaksi täällä, jää sen jälkeen toimittaa mies, joka muodostaa hallituksen.
Delegatsionissa.
Esiteltiin ryhmien päätökset -sovintoasiassa.
Maalaisliiton ryhmä oli hyväksynyt ohjelman sellaisena, kuin edustajat olivat eilen täällä edustaneet.
Nuorsuomal. jättäneet asian edustajilleen delegationissa.
Suomal. puolue: pääasiassa alkuperäisen ehdotuksen kannalla.
Kansanpuolue jättänyt vallan edustajalle; suosii tasavaltalaista enemmistöä.
Ruotsalainen ryhmä on hyväksynyt edustajainsa kannan, siis eilisen ehdotuksen, paitsi 5:des kohdassa; ’’edust. vaalit toimitetaan helmi- tai maaliskuussa, jolleivät ajan olot sitä estä.’’
Nevanlinna ehdotti neuvotteluja jatkettavaksi.
Hahl ja Alkio puolsivat vaalien toimeenpanemista helmikuussa.
Nevanlinna selosti suomalaisen puolueen ryhmän kantaa: pidettiin tasavaltaista enemmistöä mahdollisena, mutta olisi muodotonta, mahdotonta panna tähän sopimuskirjaan sellaista määräystä.
Vrede: Ruotsal. ryhmässä teroitettiin pääasiassa sitä kantaa että hallituksen pitäisi saada kokoon pätevistä henkilöistä katsomatta heidän puoluekantaansa. Edellytyksenä on, ettei hallitusmuotoasiassa ajeta kumpaakaan kantaa. Emme ole vaatineet mitään ehtoa siitä etteivät tasavaltalaiset aja heidän asiaansa. Jos edeltä käsin vaaditaan, että pitäisi olla tasavalt. enemmistö, edellyttäisi että sitä asiaa ajetaan.
Kallio selosti meidän kantaamme. Kun Mannerheim on monarkisti, katsomme oikeudeksemme vaatia ettei hallitus aja monarkistista suuntaa. Meillä ei ole mitään sitä vastaan, jos toiset tasavaltalaiset haluavat vähemmistönäkin mennä hallitukseen, meillähän ei ole mitään persoonavaatimuksia.
Hahl. Jos tasavaltal. jääv. vähemmistöön, sehän olisi samanlainen hallitus, josta meidän edust. lähtivät.
Nevanlinna. Tasavaltal. vaativat takeita, ettei hallitus aja monarkian asiaa. Samoin päin vastoin monarkistit. Tulee kysymykseen keskinäinen luottamus. Pidetään epälojaaliselta näyttävänä, jos jo alussa toiset asetetaan ala- ja toiset yläkynteen. Hallituksen kokoonpanossa tulee kohtaamaan hyvin suuret vaikeudet. Tämä ml. ehto tuottaisi yhden ehdon lisää. Ei voi tulla muuhun käsitykseen kuin siihen, että tässä on vilpittömyydestä täydet takeet. Kukaan ei vaadi, että hallitus ajaa hallitus[muoto]asiaa. Siitä on saatava varmuus.
Kallio. Siitähän on sovittu.
Alkio kysyi: saisiko hallitus antaa uudelle eduskunnalle uuden hallitusmuotoesityksen?
Selitettiin että silloin on uusi asema edessä. Uusi hallitus, y. m.
Hahl: Voisiko hallitus olla tekemisissä valitun kuninkaan kanssa.
Ingman: Jos tulee hallitus, jossa enemmistö ajaa jotain suuntaa, sieltähän vähemmistö menee pois.
Alkio huomautti, että koska kaikki toiset ryhmät ovat hyväksyneet 2. kohdan, emmekä me voi siihen yhtyä, on paras lopettaa keskustelu ja jättää tämän kohdan sellaisekseen. Jos jotakuta meidän miestä kysytään hallitukseen, se on uusi kysymys, ja sitten voitaisiin tuonnempana käsitellä ja me harkitsemme asian silloin.
Puheenjohtaja totesi, että muut ryhmät olivat hyväksyneet toisen kohdan, mutta maalaisliittolaiset eivät ole voineet siihen yhtyä.
Vaalipäivän määrääminen. Helmikuun 1 päivänä toimitettavia vaaleja vastaan tehtiin se muistutus nyt, että valtiorikollisten rikoksia ei ole vielä voitu viedä rekisteriin, joka viivästyttää vaaliluetteloiden tekoa.
Kallion ehdotus: Uudet edustaja vaalit toimitetaan helmi tai maaliskuussa. Senaattiin on ehdotettava että ne pidetään helmikuun alussa, elleivät vaaliluettelojen valmistamiset m. m. rikosluettelojen saamiset sitä estä.
Puheenjohtaja totesi, että viisi kohtaa on läpi käyty, ja hyväksytty muuten, paitsi maalaisliittolaisten jäädessä toisessa kohdassa poikkeavalle kannalle.
(Sovintopykälät Sivulla 73.)
Näin olimme me maalaisliittolaiset todella pelastuneet vaikeasta hallituspuolesta. Edellä käynyt neuvottelu Helsingin tasavaltalaisten johtomiesten kanssa, oli osoittanut, että täällä on melkein aivan mahdoton saada toimeen kunnollista tasavaltalaista hallitusta. Ståhlbergin kieltäytyminen oli ihan selvä ja jyrkkä.
Välillä olimme me jo suuressa tuskassa, kun oli tietona että suomettarelaiset taipuvat tasavaltalaiseen enemmistöön. Jos sen delegatsioni myöntää, – me joudumme silloin pitämään huolen senaatin muodostamisesta. Mutta kun emme sitä voi saada aikaan, meillä ei ole muuta neuvoa kuin luovuttaa asema monarkisteille. Tämä taas olisi tasavaltalaisaatteiden, tasavaltahaaveiden täydellinen vara-rikko.
Minun täytyy sanoa, että Ståhlbergin esiintyminen teki liijan itsekkään vaikutuksen. Se tympäsi minua. Siinä ei esiintynyt isänmaallinen henki. Kun sanottiin: ’’No mitäs sitten tehdään, jollei meillä tasavaltalaisilla ole asettaa miestä aisoihin?’’ hän sanoi: ’’Sittehän täytyy sanoa, että me emme saa aikaan hallitusta, ja luovuttaa asema monarkisteille.’’ Sellainen ei ole miehen puhetta!
Minun täytyy sanoa, että ennen, kuin tätä teemme, meidän täytyy koettaa viimeisiäkin keinoja. Vaikka minä en ole ajatellut ikänä astua hallitukseen, kuitenkin ennen kuin annamme vapaaehtoisesti voittoasemamme – me muodostamme vaikka yksin maalaisliittolaisen hallituksen! – –
Mutta nyt, saatuamme sellaisen tuloksen, mihin delegatsioni tässä asiassa tuli, me tällä kertaa pelastuimme tästä kiusallisesta asemasta.
Vuorimaa, Luopajärvi ja minä olimme ryhmän puolesta valitut käymään Englannin konsulin mr von Bellin luona. Päätimme esittää kysymykset:
1. Englannin suhde Suomen itsenäisyyt.
2. Elintarpeitten saantimahdollisuus.
3. Englannin suhde Suomea Venäjältä uhk. bolshev.
4. Aijotaanko tuoda englantil. sotaväkeä Suomeen ja missä tarkoituks.?
[leike: ”Yhteiskuntaa säilyttävien voimain vahvistaminen”]
Tämä julaistiin Suomettaressa.