Torstaina 7. Marrask.

Ryhmäkomiteassa.Ensi vaatimuksena esitti Vuorimaa, että ensimäisenä olisi saatava uusi hallitus, puolueeton toimitushallitus. Valtionhoitaja on poistettava, koska hänen politiikkansa on puolueellista ja maalle vaarallista. Uudet vaalit. Lain hengen mukaista ei ole kutsua porvareita sosialistien tilalle.
Laillinen valtiomuoto olisi saatava ja pantava toimeen kansanäänestys, joka tapahtuu yhdessä vaalien kanssa. – Voisi ajatella kansalliskokoustakin, mutta senkin kautta asia lykkääntyy.
Eduskunnan tulisi olla koossa niin kauan kuin uudet vaalit toimitetaan.
Valtionhoitajalle kirjelmä jossa nämä vaatimukset esitetään; samoin eduskunnalle. Ellei suostuta kummallakaan taholla, on luovuttava eduskunnasta.
Kallio lähti viime kohdasta. Eduskunnasta ei ole -oikeus tällaista syistä poistua.
Kirjelmää valtionhoitajalle ei pitäisi lähteä.
Eduskunta saisi olla koolla, vaaleista riippumatta.
Kun tasavaltal. hallitusmuoto ei ole eduskunnan ko-konaisuudessaan käsittelemä, sitä ei voisi panna äänestykseen.
Hallituksen pois-kuskaukseen ei olisi ryhmän puolelta ryhdyttävä. Ei ole hyvä, että saadaan pois potkituiksi, ellei ole heti asettaa toisia tilalle. – Mannerheimia tunnetaan niin vähä, että on vaikea näin laajojen valtuuksien mukaan antaa valtionhoitajan tehtäviä.
Juutilainen: Aseman edesvastuu uhkaa tulla meille. On nyt etsittävä luja pohja, peruste, jolla voidaan kestää on se, että me koettaisimme kestää vain oman piirimme tukemana. Muihin tasavaltaisiin piireihin ei voi paljo rakentaa.
Nähtävästi tulee maassa kilpailemaan parlamenttaarinen ja bolshevikkinen tasavalta.
Luulee että meidän kansaa vastaan ovat monarkistit rikkoneet niin paljo, että oikeastaan heitä olisi kohdeltava samoin kuin punakaartilaisia. Tilaisuutta tähän ei vielä ole. Pelkää että tilinteon hetki on tullut.
Meidän olisi nostettava kansa puolellemme. Kansalaiskokousten kautta olisi annettava ilmaista kansan siveellinen suuttumus. Tämä olisi tehtävä panemalla toimeen ml. järjestäjien kautta kokouksia.
Tahtoi myös pois hallitusta.
Kallio vastusti Juutilaisen ehdottamia kansalais-ko-kouk-sia, koska maaperä on niin tulen arka.
Luopajärvi yhtyi hallitukseen nähden Juutilaiseen. Lausui arveluita Mannerheimin Lontoonmatkasta, sekä monarkistien politiikasta. Asema voi muodostua ylivoimaiseksi meille. Ei yhtynyt Juutilaiseen siinä, että turvaisimme vain omiin joukkoihimme. On vältettävä katastrooffia. Vastustajamme ovat valmiita meidät kukistamaan. Epäilee monarkistiemme isänmaallisuutta. Joku heistä oli sanonut: ei meillä ole niin tärkeätä itsenäisyys. Viron paroonit olivat valmiit viemään Viron Saksan syliin, estääkseen itsenäisyyttä. Meillä on samanlaisia. Meidän on siis saatava jollain tavalla ilmi kansan tahto. Odottaa tasavaltalaisten kokouksen päätöksiä, niiden kanssa on toimittava yhdessä.
Puolsi hallitukselle kirjelmää jossa esitettäisiin mitä me nykyään asemasta ajattelemme.
Vastusti kansalaiskokouksia kuten Kalliokin.
Alkio vaati edelleen malttia. Ei saa epäillä monarkistienkaan isänmaallisuutta. Ohjelmaksi eduskunnalle: raha-asiat, kansanäänestys hallitusmuodosta tai kansalliskokous. Kenties joku muu ratkaisu. Myöskin meidän pitäisi tehdä itsellemme selv. jotain ulkopolitiikan suunnasta. Myös pitäisi jo harkita edustajaa rauhankongressiin. [lausunnolle jätetty tyhjää tilaa]
Vuorimaa oli saanut Kallion lausunnosta sen käsityksen, että pitäisi vain odottaa. Ei sovi odottaa. Maa odottaa meiltä toimintaa. Arveli Mannerheimin omine intresseineen olevan Englannissa. – Hallitusta ei meidän sovi nyt ottaa huostaamme, on asetettava virkamieshallitus, joka hallitsee eduskunnan ohjeiden mukaan. Eduskunnan pitää olla koossa. Meidän on oltava rohkea. Parin viikon kuluttua alkavat rauhan neuvottelut ja sinne saatava edustajat.
Juutilainen kuvasi armeijaa, joka on täysin hajalla. Vaara on olemassa, että jollei nyt saada monarkiahanketta kumotuksi, on pelättävänä, että tulee anarkia. Olisi saatava valta talonpojille. Sos.dem. nostaa päätään vaarallisessa muodossa. Hallitus ei voi saada enää edes ”Sos.demokraattia” hillityksi. Myös pitäisi ottaa harkittavaksi saksalaisten sotilaitten asia. Hyväksyi Alkion ajatukset käytännöllisistä toimenpiteistä. Tälle hallitukselle ei pitäisi antaa varoja ellei se eroa. Maalaisliittolaisten pitäisi pyrkiä Ranskan edustajan kanssa yhteyteen.
Kallio yhtyi Alkioon hallituksen kaatamis-asiassa. On tällaisessa asiassa parempi olla syrjästä kantajana, kuin kantajana [p.o. ”kaatajana”]. Sillä hallituksen kaatajalle kuuluu velvollisuus nousta hallitukseen. Vuorimaan ajattelemaa väritöntä hallitusta ei voi saada, sillä kykeneviä miehiä ei ole värittömiä. Uskoo että muutaman päivän kuluttua hallituksen asema käy mahdottomaksi, heidän täytyy luopua.
Saksalaisen sotaväen maasta pois vaatiminen on arkaluontoinen asia.
Epäilee laskea hallitusmuotoasiaa käsiteltäväksi yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Lohi ei epäillyt antaa hallitusmuotoa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Muuten ei saada hallitusmuotoa. Luuli että ensi vaalien jälkeen on maalaisliittolaisilla hyvin suuri vaikutusvalta. – Kansanäänestyksestä on nyt luovuttava ja esitettävä kansalliskokousta jonka päätökseen kaikki alistuvat.
Hallituskysymystä vaikea nyt vielä ratkaista. Ehkä valitaan pari miestä puhuttelemaan senaatin puheenjohtajia.
Vuorimaa katsoi, että tasavaltalainen hallitusmuoto on ollut eduskunnassa käsiteltävänä.
Kannatti edustajain lähett. hallituksen luo.
Ei kannata Juutil. kansalaiskokouksia.
Saksalaisten pois käskemiseen nähden hyvin varovaisia. Me olemme heille kiitollisuuden velassa.
Pelkäsi, että kansalliskokouksessa hallitusmuoto ei tulisi pitkään aikaan valmiiksi. Puolsi kansanäänestystä.
Juutilainen puolsi kansalliskokousta.
Arveli, että tuleva eduskunta voisi julistautua kansalliskokoukseksi.
Kannatti Alkion lausumaa ajatusta, tehdä välikysymys ulkopolitiikasta.
Ei kannattanut lähetystön lähettämistä senaattiin.
Luopajärvi oli myöskin sitä mieltä että kansanäänestyksen aika on ohi. Painostettava uusia vaaleja. – Kannatti välikysymystä ulkopolitiikassa. – Myöskin voitaisiin lähetystö hallitukseen lähettää.
Kallio. – Ei nyt olisi mentävä hallitukseen. Odotettava pari, kolme päivää. Välikysymyskin arkaluontoinen. Meitä syytetty ententte-ystävyydestä, voisi näyttää, että me siitä syystä hallitusta hätyytämme.
Lohi. Ehkä on syytä vielä odottaa saadaksemme esim. tasavaltalaiskokoukseen. Siihen pitäisi meillä olla vastapuolueen menettelyt ja suunnitelmat. Tämän vuoksi kannatti lähetystöä.
Alkio totesi että keskustelut olivat johtaneet seuraaviin pääkohtiin:
Välikysymys ulkoasioista;
”uusista vaaleista;
(mahd.) ” eräästä päiväkesk.;.
Esitysehd. Kansalliskokouks.
Ei puoltanut ei vastustanut senaatissa käyntiin.
Kallio ja Juutilainen katsoivat että voisi alottaa välikysymyksellä uusista vaaleista.
Ehdotti kutsuttavaksi ryhmän kokoukseen neuvott. tasavaltal. kokouksesta.
Ryhmässä illalla.
Esitin ponnet tasavaltalaiskokousta varten.
Juutilainen halusi, että esitetäisiin vain kansallis-kokous, eikä kansanään. Sosialistien kokoontumista estävä pakko poistettava.
Lohi esitti ponsia tarkastamaan valiokuntaa. – Kokouksessa esiinnyttävä sovittavassa, ei hajottavassa mielessä.
Kallio kannatti Lohia ponsivaliokunnan suhteen.
Joukahainen. Ponnet sisältävät oik. ohjelman tulevalle radikaliselle puolueelle. Hyväksyi ne periaatteessa. Ei halunnut ryhtyä seikkaperäisiin.
Oli huomannut että Karjalassa suunnitellaan jonkullaista puolueyhtymää. ’’Karjalan Maa’’ on jo viety maalaisliitolta. Muualla pyritään samaan suuntaan.
Juutilainen oli kuullut samaa. Siellä on 5–6 miestä jotka ovat lähellä maalaisliittoa, mutta ovat liian suuria siihen. Siellä sovitellaan sosialistejakin samaan rintamaan.
Hahl: Ponsissa onnellisempaa jos alustaja asettaa vain yhden ehdotuksen kansalliskokouksesta, eikä kansanäänestyksestä. Oli myös huomannut Karjalassa eräänlaisia puolueliittoutumis-hommia. Ne hajottavat.
Leinonen: ollut Sortavalassa kansalaiskokouksessa. Ehdotettiin kaikkien puolueitten vaaliliittoa. Kumottiin. Ei tarkoitettu puolueitten yhteensulatusta.
Juutilainen. Tasavaltalaiskokoukset syntyneet Helsingin tasavaltalaisten toimesta. – Poikkeuslait kaksiteräinen miekka.
Alkio: Maalaisliiton on oltava varovaisia vasemmiston ja oikeiston suhteen. Maalaisliitto on: kansallinen kokoomus.
Joukahainen yhtyi Alkioon. Hallituksen puolelta menetelty viisaasti, ettei sitä ole hätyytetty. Se on ollut sen kautta sähkön johtajana. Jos nyt, Juutilaisen tarkoittamat poikkeuslait poistetaan meidän tahdostamme, se olisi erehdys. Ei mitään liittohaaveita oikeistososialistien kanssa.
Lantto hyväksyi ponnet, erittäin kansanvalistuspontta. Tahtoi kiinnittää niissä huomiota maakysymykseen. Ei kannata ehdotonta sananvapautta luettuaan ’’Sosialidemokraattia.’’ Ehdotti puheenjohtajalle tovereiksi ponsien tarkastelun Juutilaista ja Joukahaista.
Luopajärvi mainitsi, että kansanpuolueen ja nuorsuomal. vasemmiston kesken puuhataan kokoomusta. Yhtyi valiok. Lanton ehd. jäs.
Kallio ei pannut mitään merkitystä tasavaltal. ko-kouks. yhteensulautusmerkitykselle.
Ponsien suhteen arveli ettei olisi syytä kosketella telotuksia.
Juutilainen huomannut, että tasavaltalaiskokouksen puuhaajilla on halu toimia jotain.
Olisko sittenkin syytä laatia nuo ponnet nykyistä tilannetta varten? Ei ole varma.
Viipurissa oli arveltu että elintarvekysymys pitäisi tulla esiin sisäpolitiikan yhteydessä.
Lohi. Oiskohan viisasta koskea tuohon teloituskysymykseen? Paljon kai on tehty syntiä. Kai on nyt jo käytäntö se, ettei panna toimeen valtiollisia rikoksellisten teloituksia, koska [muistiinpano keskeytyy]
Alkio ei luullut voivansa ponsia muodostella vain nykyhetken tarpeita silmällä pitäen. Elintarvepolitiikka on nyt enempi ulkopoliittinen kysymys. Henkilökohtaisesti vastustaa kuolemantuomiota, mutta suostuu poistamaan ponsista sen vaatimuksen.
Niukkanen. On henkilöitä, jotka haluavat saada ml. kääntymään hieman oikealle voidakseen yhtyä siihen. Viipurin puolessa ei mitään sulatusta harrasteta.
Relander oli nuorsuomalaisista radikaaleista havainnut, etteivät ne ajattele ml. sulattaa toisiin vaan haluavat saada edistysmielisiä aineksia yhteen. Oli puheenjohtajan ponsiin nähden sillä kannalla että olisi rajoituttava koskettelemaan vain nykyhetken kysymyksiä. Kuolemantuomion pysäyttäminen otettava ponsiin. Elintarvekysymys on hetken kysymys. Laajoissa piireissä katkeruus heräämässä maanviljelijöitä koht. Olisi sanottava.
Vuorimaa. Kuolemantuomioiden pysäyttämiseen nähden oli Kallion kannalla. Se olisi bolshevismin säestämistä. Polemisoi Relanderia vastaan elintarve-asiasta. Tuntee talollisia jotka ruokkivat tarvitsevia. Mutta hallitus on tehnyt suuren erehdyksen suosimalla trusteja. On väärä järjestelmä. Karjalan ja Mikkelin läänin talollisilla ei ole mitään antaa. Miksi ei oteta hoveilta.
Alkio selosti, ettei ole syytä peljätä nyt mitään sotkeutumista.
Manner sanoi ettei Karjalan pienviljelijäin kesken ole ilmoitettu kaikkea viljaa. Elintarveasia olisi käsiteltävä ulkop. suhteen. Kehoitettava maanviljelijöitä, ei haukuttava.
Leinonen. Viljaa on saatava ulkomaalta. Pienvilj. salaaminen on ymmärrettävä. Ei saa kuppariakaan ilman viljaa.
Relander puolsi vielä pontta, koskeva teloituksia. Maanviljelijät ovat kiertäneet lakia. Täällä nähdään nälkää.
Rentola. Elintarveasian esille ottaminen tuossa kokouk-sessa ei ole niin sopimaton kuin tässä kokouk-sessa.
Asian sopisi ottaa esille ulkopolitiikan yhteydessä.
Tasavaltalaisten kokouksessa
[ei muistiinpanoja, joille varattu tilaa]