Torstaina 8. Toukok.

Valtioneuvostossa: Sotaministeri: Aunukseen olen saanut luvan lähettää 2000 miestä. Pyytää valtuuksia saada lähettää vielä 2000.
Kallio: Paljonko aunukselaisia on aseissa?
Sotaministeri. Ei ole tarkkoja tietoja. Honkajuuri tuo. Mutta kivääriä on sinne jaettu 3500, joista 1500 suomalaisille, joten aunukselaisille 2000. Kun punaisilta on saatu aseita, voidaan arvata jotenkin kohdalleen, kun sanotaan, että aunukselaisia on etelärintamalla 600, pohjoisrintamalla 2000.
Luopajärvi. Etelässäkin aunukselaisia liittynyt suojeluskuntiin. Mutta Puustinen ilmoittanut että ne ovat huonoa väkeä, eivät suurin kelpaa rintamalle mutta rintaman takaisin töihin.
Luopajärvi selosti peräytymistä Aunuksesta. Johtui siitä, että suomalaiset olivat niin väsyneitä, että kun komennettiin hyökkäämään, kaatuivat väsymyksestä, sekä nukkuivat ketjussa. Siitä saivat punaiset vihiä ja hyökkäsivät.
Voss-Skrader: Judenitz keskittää upseerejaan pitkin itäistä rajaa. Arvelee hänen olevan yhteydessä Yhdysvaltain kanssa. Saanut tiedon tänään. Sijoittavat upseereita Kajaaniin, Kuopioon, Joensuuhun. Hoitaa siis määrättyä politiikkaa. Kannattaa Sotaministerin pyyntöä.
Hahl ja Kallio kannattavat sotaministerin ehdotusta. Pyytävät venäläiskysymyksen heti neuvottelun alaiseksi.
Soininen suostuu, mutta pysyttävä pienemmän ohjelman kannalla.
Alkio kiirehti kysymyksen venäläisistä heti esiin otettavaksi.
Luopajärvi pyysi ohjeita Honkajuurta varten.
Sotamin. tahtoi saada rajavartiostosta upseereita perustamaan Aunukseen suojeluskuntia.
Useat sitä mieltä että hallituksen joukkoja ei saa käyttää Aunukseen hyökkäykseen.
Aunuksen kysymys lykättiin valmistelua varten komiteaan: Sotaministeri, Sisäministeri, Luopajärvi.
Venäläiset Suomessa. Edellisen hallituksen sallimuksesta toimi täällä kolme järjestöä. Salaisesta sallimuksesta sotilaallinen järjestö, Avustuskomitea, Kaupan ja teollisuudenkomitea ja Judenitshin komitea. Huoltokomitea usein sekaantunut politiikkaan. Esittänyt erinäisiä vaatimuksia. Terijoella on eräs ruhtinas Obolenski joka tarkastaa Venäjältä tulevain passit, joista useat bolshevikeja. Judenitshin upseereilla määrätyt sotilaalliset tehtävät. Upseerikokoelmia rajalla. Huolimatta entisen sisäasiain min. määräyksestä lähettää Viipurinl. maaherra venäl. upseereja Kuo-pioon. Tänään jyrkästi kielletty tämä lähetys. Judenitsh -aikoo olla mukana Pietarin valloituksessa, kun ympärysvallat sen ratkaisevat.
Venäläisten kanssa pidettävä hyvät välit. Venäläisten suhteen meneteltävä siten, että venäläisistä puhd. itäraja ensin sotilaista, juutalaisista, ennen 1917 vallankum. täällä olleista virkamiehistä y.m.
Oleskeluluvat loppuvat 15 toukokuuta. Silloin siirrettävä Länsi-Suomeen, maaseudulle, upseerit yksitellen, eikä joukoissa.
Tarvitaan varoja. Jos ympärysvallat tarkoittaisivat porvarill. Venäjän pystyttämistä, olisi heidän annettava rahavaroja. Maa tyhjennettävä venäläisistä sotilaista. Avattava etappilinja Muurmanille.
Virossa olevain joukkojen päällikkö ajattelee myös Pietarin valtausta (Voss-Skrader.)
Ulkomin: (Ehrnroth): Asia on arkaluontoinen. Järjestettävä niin, ettemme pilaa venäläisten kanssa vastaisia suhteitamme. Mutta järj. niin ettei Suomen rajojen sisällä saa järjestyä ne venäläiset jotka valtaan tultuaan ovat valmiit suunnittelemaan toimenpit. Suomea ja sen itsenäisyyttä vastaan.
Miten suunniteltava? Ryhmitettävä venäl. kahteen ryhmään. Toiseen vaarattomat ja ystävälliset toiseen epäilyttävät.
Vaikea tietää mitä länsivallat ajattelevat Pietarin puhdistamisesta bolshevikeista.
Suomi ei voi sallia, että täällä muodostetaan venäläisiä joukkoja jotka täällä suunnittelevat aktivisia toimenpiteitä.
Ei luule että olisi edullista lähettää venäläisiä upseereita olisi lähetettävä Muurmanille [kumpaa tark., jää epäselväksi].
Joka tapauksessa on asia ratkaistava ennen 15 p. toukokuuta, koska heidän lupansa silloin loppuu.
Vennola epäili onko viisasta ryhtyä niin radikalisiin keinoihin kuin sisäministeri. Olemme pitäneet ihmisystävällisistä syistä velvollisuutenamme antaa [oleskeluluvan] rauhallisille ja juutalaisille, ei siitä nyt olisi poikettava. Muuten on vaikea saada vastedes ystävällisiä suhteita.
Tulemme saamaan vastaamme venäläisen ja ulkomaisen liikemaailman. Olisi meneteltävä sen mukaan miten nämä henkilöt ovat suhtautuneet Suomeen.
Soininen selosti venäläisen gymnaasin oppilaiden tutkimustoimintaa. Venäläisten upseerien kokoileminen asuntoloihin estettävä.
Alkio Judenitsh on ehdottomasti toimitettava maasta pois! Sotilashenkilöt estettävä kokoontumasta yhteisiin asuntokeskuksiin ja epälojaaliset ainekset maasta pois. Ei pidä ajatellakaan venäläisten siirtämistä Etelä-Pohjanmaalle, siellä voisi syntyä skandaali. Pietarin valloitusta ryssäin kanssa ei pidä ajatellakaan! Ne ovat meidän vihollisiamme, niiden tarkoitusperä on toinen kuin meidän. Lojaalisille annettakoon turvaa, epälojaaliset pois!
Voss-Skrader. Ei voi eroittaa poliisimiehenä kutka ovat lojaalisia, kutka illojaalisia venäläisiä. Maaherrat ilmoittavat että arvelevat apurahain loppuvan pian ja 1.pstä kesäkuuta tulevat kuntien elätettäviksi. Ei kukaan halua niitä.
Kenraali Judenitshin toimintaa ei voida maassa sal-lia, olkoon ympärysvaltain kanta mikä tahansa. Slavi-lai-sesta ja juutalaisesta rodusta saanut huonon käsityksen.
Vennola vastusti sisäministerin jyrkkää kantaa slavilaisiin ja juutalaisiin. Se olisi ulkopoliittinen virhe. Ei tahdo puoltaa Judenitshin täällä oloa. Suvaitseva suhteemme arvostellaan varmaan meille edullisesti. Vierasvaraisuuttamme väärinkäytettävä. Ei vastusta sisäministerin muuttosuunnitelmaa.
Ehrnroth. Koko tämä venäläinen problemi vaikea. Me emme kokonaan pääse Venäjästä. Tavaranvaihdon keskeytyminen Venäjän kanssa suuresti vaikeutunut. Joku kompromissitie on löydettävä. Kun olemme ruvenneet vieraanvaraisuutta osoittamaan, sitä ei pidä nyt pilata. Se merkitsee että lojaaliset venäläiset saisivat täällä olla häiritsemättä. Vaikea eroittaa. Mutta ryhmitys kuitenkin on mahdollinen. Erittäin sitä sisäministerin ehdotusta vastaan että kaikki juutalaiset tulisivat häädön alaiseksi. Se olisi vastoin sitä kantaa jolle Suomi heihin nähden on asettunut. Mitään kehoitusta ulkovaltain taholta ei ole tullut suomalaisten sekaantumisesta Pietariin. Mutta se on saatu tietää, että Pariisissa ja Lontoossa mielihyvällä nähtäisiin että suomalaiset valloittaisivat Pietarin.
Judenitshin asema on sellainen, että häntä ei voi kohdella niin kuin tavallista venäläistä kenraalia. Häntä siis ei voi ilman muuta karkottaa. Sitä ennen on otettava selko: onko hänen toimintansa Suomelle edullinen vai epäedullinen. Ainoastaan siinä tapauksessa, että hänen toimintansa olisi Suomelle ainoastaan epäedullinen, olisi hän karkoitettava.
Castren: Pääasiassa samalla kannalla kuin Ehrnroth. Mutta sittenkin olisi mahdotonta suvaita täällä miestä joka toimii meidän vahingoksemme. Otettava siis hänestä selko. Myös siitä, onko hän pysynyt niissä rajoissa mitkä hänelle on myönnetty. Juden[i]tshista laitetaan paljon juttuja. Jos hän on ruvennut sijoittamaan upseereja rajaseuduille, siitä on tehtävä loppu. Häntä vastaan on ryhdyttävä heti kun on saatu selko hänen politiikastaan.
Hahl. Meidän on oltava lojaaleja edellisen hallituksen kanssa. Ei poisteta muuta kuin todella epäilyttävät. Myöskin retki Pietaria vastaan estettävä. Meillä on enempi varaa venäläisiin ja juutalaisiin nähden kuin edellisellä hallituksella.
Valden asettuu samalle kannalle kuin ulkoministeri ja pääministeri. Asetuttava lojaaliselle kannalle siihen Venäjään nähden joka on nousemassa. Juutalaisia vastaan ei ole noustava. Muurmanille ei ole venäläisiä upseereita karkotettava. Judenitshin toimintaa seurattava. Toistaiseksi saanut nyt vasta ensi kerran tiedon siitä, että venäl. upseereita on joukkoihin täällä kokoontunut. Jos se tapahtuu meille vihamielisessä tarkoituksessa, on se estettävä.
Suhteemme Venäjään selvitettävä. Puhtaasti sotilaalliselta kannalta tuskin muuta ratkaisua on kuin Pietarin valtaus. Jos se tulisi tapahtumaan meidän yksin, tai yhdessä muiden kanssa, toistaseksi tuntuu mahdottomalta ajatellakaan että se tapahtuisi yhteistoiminnassa venäl. kanssa. Toistaseksi sillä kannalla että Pietari olisi neutralisoitava, laivasto hävitettävä y. m. Tätä ei voitaisi tehdä yhteydessä muiden kanssa. Sitä ei muiden kanssa voida toteuttaa.
Kallio piti vaarallisena venäläisten upseerien ohjaamista Muurmanille. Judenitshista saatava selvä. Ellei hän tahdo antaa selvää kirj[allista] vakuutusta Suomen itsenäisyydestä.
Voss-Skrader. Tahtooko valtioneuvosto myöntää varoja venäläisten avustamiseen?
Alkio puolsi valiokuntaan, mutta vastusti jyrkästi apurahojen antamista ilman eduskuntaa kuulematta.
Asia lykättiin valiokuntaan: Ehrnroth, Voss-Skrader, Castrén, Valdén, Alkio.
x
Väkijuomain-jakelukysymys. Sotaministeri pyysi väkijuomia pannakseen toimeen englantilaisille upseereille diplomaattiset päivälliset. Kielsin, selittäen perusteellisesti menettelyni. Jos kerrankin poikkean ohjenuorastani, menee pohja jalkain alta ja koko järjestelmä hajoaa. Pitkä keskustelu. En tietysti suostunut.