Toukok. 8 pnä.

Perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin toisessa lukemisessa talousvaliokunnasta tulleet kysymykset, missä määrin on olemassa laillisia edellytyksiä niiden lakiehdotusten käsittelylle, jotka tulevat Venäjän väliaikaisen hallituksen hyväksyminä. Kun oli sitten äänestetty siitä, pannaanko vastauskirjelmän pohjaksi Ståhlbergin & Estlanderin laatima luonnos, vaiko sosialistien. Äänestyksen kautta oli pantu keskustelun pohjaksi sosialistien ehdotus. Nyt käytiin uudelleen lujasti keskustelemaan seuraavasta sos. luonnoksen lauseesta: ”Venäjän väliaikaiselle hallitukselle ei voida katsoa laillisesti kuuluvan Suomen perustuslaissa säädettyä esitysoikeutta, eikä muuta korkeimman vallan käyttöä Suomen sisäisissä asioissa”.
Ståhlberg, Estlander ja minä selitimme, että tällainen lause tekisi mahdottomaksi kaikkien hallituksen esitysten käsittelemisen näillä valtiopäivillä. Se aiheuttaisi m.m. sen, että jos taantumus pääsee Venäjällä jossain muodossa valtaan, he voivat siellä kieltää Maaliskuun manifestin ja sen lupaukset ilmoittaen, että Suomen eduskunta [on] itse väliaikaisen hallituksen valtiotekojen oikeuden kieltänyt.
Sosialistit alkoivat horjua, pyysivät lauseen jaostoon harkittavaksi.
Seuraavassa kappaleessa protesteerattiin väitettä vastaan, että keisarivalta jo olisi Venäjällä lopullisesti lakkautettu. Kuitenkaan sitä ei ole virallisesti vielä päätetty. Kuusinen taas alkoi horjua ja pyysi lausetta jaostoon.
Edelleen kohdistui keskustelu kysymyk-seen siitä, mitä tästä perustelusta voisi selittää. Lausuin, että se voidaan käsittää monarkkian takaisin haluamiseksi. Lauseen ”Ja välttämättömissä tapauksissa, niin kuin maan asiain joutuessa epäjärjestykseen, täytyisi myös katsoa eduskunnan velvollisuutena olevan väliaikaisesti ryhtyä poikkeuksellisiin toimenpiteisiin, jotka eivät lykkäystä siedä”, ehdotin pois.
Jaoston ponsi, ”että on olemassa riittäviä edellytyksiä näiden käsittelylle”, hyväksyttiin 10 äänellä (sos. & Hultin) 7 vastaan – 2 ponsi hyväksyttiin samoin 10 ä 7 vastaan, vastaehdotuksena ollen meidän ehdotuksemme, että valiokunnan tulee siis eduskunnalle ehdottaa niissä olevat lakiehdotukset joko hyväksyttäviksi, sellaisenaan tai muutettuina taikka hyljättäviksi” – Jaostosta luopuivat Estlander ja Ståhlberg, sijaan valittiin Hultin (Ennestään Mäkelin ja Kuusinen).
[liimattuna senaatin julistus Suomen kansalaisille, kehotus maanviljelijöille, maatyöväelle ym. tuottaa mahdollisimman paljon elintarpeita sekä useita maatalouslakkoja ja Venäjän tilannetta käsitteleviä lehtilekkeitä.]